They left their nets and followed him – Suy niệm theo WAU, lễ thánh Andre 30.11

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What is most striking about today’s Gospel is the immediacy with which Simon and Andrew left their nets—along with their livelihood and families—to follow Jesus. On this feast of St. Andrew, we might wonder: Did he and the other disciples go through some internal struggle first? Shouldn’t they have at least talked to their families about such a radical decision?

The Scriptures do not rule out that Andrew had deliberated in some way before dropping his nets to follow Jesus that day. He had probably seen Jesus in town before this moment and had heard his preaching. Maybe he was already thinking about joining him.

And yet the simplicity of Andrew’s response to Jesus on the shore that day teaches us something beautiful. Andrew saw in the face of Jesus something that made him say, “I want to be wherever you are.” Everything else paled in comparison.

Maybe we find this hard to relate to, but that’s okay. Because when we are faced with a big decision or we sense God calling us to take an important step, the Lord doesn’t mind it if we take our time. In fact, listening to God usually requires time and patience. That’s because we may need to seek the help and prayers of fellow believers who have wisdom and experience in discernment.

However, there may also be times, like the one described in this passage, when Jesus makes himself present to us and calls us by name in an especially powerful way. And in those times, we might so desire to be with him that we decide “at once” to follow him, as Andrew did (Matthew 4:20).

Read this Gospel passage again, but this time imagine yourself in Andrew’s place. You are hard at work next to Peter, casting your net into the sea. Then you see Jesus walking along the shoreline. He comes to a stop when he reaches you and calls your name. What is he asking you to do today? How will you respond?

“Jesus, thank you for calling me. St. Andrew, pray that I might become a faithful disciple like you.”

 

Điều nổi bật nhất về Tin Mừng hôm nay là sự tức thì mà Simon và Anrê đã bỏ lưới – cùng với sinh kế và gia đình – để theo Chúa Giêsu. Vào ngày lễ Thánh Anrê này, chúng ta có thể tự hỏi: Có phải ông và các môn đệ khác đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm nào trước không? Ít nhất chẳng phải họ nên nói chuyện với gia đình về một quyết định triệt để như vậy sao?

Kinh Thánh không loại trừ việc Anrê đã chủ ý theo một cách nào đó trước khi bỏ lưới theo Chúa Giêsu vào ngày hôm đó. Ông có lẽ đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong thành trước thời điểm này và đã nghe lời giảng của Ngài. Có lẽ ông đã nghĩ đến việc tham gia cùng Ngài.

Tuy nhiên, sự đơn giản trong câu trả lời của Anrê với Chúa Giêsu trên bờ biển ngày hôm đó dạy chúng ta một điều gì đó đẹp đẽ. Anrê đã nhìn thấy nơi khuôn mặt Chúa Giêsu một điều gì đó khiến ông phải thốt lên: “Tôi muốn ở với Ngài bất cứ nơi đâu.” Mọi thứ khác đều mờ nhạt khi so sánh.

Có thể chúng ta thấy điều này khó liên quan, nhưng điều đó không sao. Bởi vì khi chúng ta phải đối mặt với một quyết định lớn hoặc chúng ta cảm thấy Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện một bước quan trọng, Chúa sẽ không bận tâm nếu chúng ta dành thời gian của mình. Trên thực tế, việc lắng nghe Thiên Chúa thường đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Đó là bởi vì chúng ta có thể cần tìm kiếm sự giúp đỡ và cầu nguyện của những anh em đồng đạo, những người có sự khôn ngoan và kinh nghiệm trong việc biện phân.

Tuy nhiên, cũng có thể có những lúc, giống như điều được mô tả trong phân đoạn này, khi Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta và gọi tên chúng ta một cách đặc biệt mạnh mẽ. Và trong những lúc đó, chúng ta có thể mong muốn được ở bên Ngài đến nỗi chúng ta quyết định “ngay lập tức” theo Ngài, như Anrê đã làm (Mt 4,20).

Hãy đọc lại đoạn Tin Mừng này, nhưng lần này hãy tưởng tượng bạn đang ở vị trí của Anrê. Bạn ở bên cạnh Phêrô chăm chỉ lao động, thả lưới xuống biển. Sau đó, bạn thấy Chúa Giêsu đang đi dọc theo bờ biển. Ngài dừng lại khi Ngài đến chỗ bạn và gọi tên bạn. Ngài yêu cầu bạn làm gì hôm nay? Bạn sẽ trả lời như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã gọi con. Lạy Thánh Anrê, xin cầu bầu cho con có thể trở thành một môn đệ trung thành như ngài. 

Comments are closed.

phone-icon