We have only done our duty – Suy niệm ngày 08.11.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, November 8, 2022

We have only done our duty

Scripture:  Luke 17:7-10

7 “Will any one of you, who has a servant plowing or keeping sheep, say to him when he has come in from the field, `Come at once and sit down  at table’?  8 Will he not rather say to him, `Prepare supper for me, and gird yourself and serve me, till I eat and drink; and afterward you shall eat and drink’? 9 Does he thank the servant because he did what was commanded? 10 So you also, when you have done all that is commanded you, say, `We are unworthy servants; we have only done what was our duty.”

Thứ Ba, ngày 08.11.2022

Chúng tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình

Lc 17,7-10

7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Meditation: Are you ready to give the Lord your best, regardless of what it might cost you? Perhaps we are like the laborer in Jesus’ parable who expected special favor and reward for going the extra mile? How unfair for the master to compel his servant to give more than what was expected! Don’t we love to assert our rights: “I will give only what is required and no more!” But who can satisfy the claims of love?

We are called to serve God and neighbor selflessly and generously

Jesus used this parable of the dutiful servant to explain that we can never put God in our debt or make the claim that God owes us something. We must regard ourselves as God’s servants, just as Jesus came “not to be served, but to serve” (Matthew 20:28). Service of God and of neighbor is both a voluntary or free act and a sacred duty. One can volunteer for service or be compelled to do service for one’s country or one’s family when special needs arise. Likewise, God expects us to give him the worship and praise which is his due. And he gladly accepts the  free-will offering of our lives to him and to his service. What makes our offering pleasing to God is the love we express in the act of self-giving. True love is sacrificial, generous, and selfless.

The love of God compels us to give our best

How can we love others selflessly and unconditionally? Scripture tells us that God himself is love (1 John 4:16) – he is the author of life and the source of all true relationships of love and friendship. He created us in love for love, and he fills our hearts with the boundless love that gives whatever is good for the sake of another (Romans 5:5). If we love one another, God abides in us and his love is perfected in us (1 John 4:12).

God honors the faithful servant who loves and serves others generously. He is ever ready to work in and through us for his glory. We must remember, however, that God can never be indebted to us. We have no claim on him. His love compels us to give him our best! And when we have done our best, we have simply done our duty. We can never outmatch God in doing good and showing love. God loves us without measure. Does the love of God compel you to give your best?

“Lord Jesus, fill my heart with love, gratitude and generosity. Make me a faithful and zealous servant for you. May I generously pour out my life in loving service for you and for others, just as you have so generously poured yourself out in love for me.”

Suy niệm: Bạn có sẵn sàng dâng hiến cho Chúa điều tốt nhất của mình, bất kể những gì nó có thể đòi hỏi bạn không? Có lẽ chúng ta giống như người đầy tớ trong dụ ngôn của Đức Giêsu, người mong mỏi tiền công cho ngày làm việc của mình đó sao? Thật bất công biết bao khi người chủ bắt buộc họ làm nhiều hơn những gì được mong đợi! Không phải chúng ta đòi quyền lợi cho mình khi nói rằng: “Tôi chỉ làm những gì được yêu cầu chứ không làm hơn!” đó sao? Nhưng ai có thể làm thỏa mãn những khát vọng của tình yêu?

Chúng ta được kêu gọi để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân cách vị tha và quảng đại

Đức Giêsu dùng dụ ngôn này của đầy tớ biết vâng lời để giải thích rằng chúng ta không bao giờ có thể nghĩ Chúa mắc nợ mình, hay cho rằng Thiên Chúa nợ chúng ta một điều gì đó. Chúng ta phải coi mình là tôi tớ của Chúa, cũng giống như Đức Giêsu đến “không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mt 20:28). Việc phục vụ Chúa và tha nhân cả hai đều là một hành động tự nguyện hay tự do, và một nhiệm vụ thiêng liêng. Người ta có thể tình nguyện phục vụ hoặc bị buộc phải phục vụ cho đất nước hay gia đình của mình, khi những nhu cầu đặc biệt phát sinh. Tương tự như vậy, Thiên Chúa mong đợi chúng ta thờ phượng và chúc tụng Người theo bổn phận của mình. Và Người vui lòng chấp nhận lễ tế tự nguyện của cuộc sống của chúng ta cho Người và cho công việc phục vụ của Người. Điều làm cho lễ tế của chúng ta đẹp lòng Thiên Chúa là tình yêu chúng ta thể hiện trong sự hy sinh quên mình. Tình yêu thật sự là hy sinh, quảng đại, và vị tha.

Tình yêu Thiên Chúa thúc bách chúng ta cho đi hết

Chúng ta có thể yêu người khác một cách vị tha và vô điều kiện như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4:16) vì Người là Tác giả của sự sống và Nguồn gốc của tất cả các mối quan hệ. Người đã tạo dựng nên chúng ta trong tình yêu và cho tình yêu, và Người lấp đầy trái tim chúng ta với tình yêu vô biên đến nỗi cho đi bất cứ điều gì là tốt lành vì lợi ích của nước khác (Rm 5:5). Nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người trọn hảo nơi chúng ta (1 Ga 4:12).

Thiên Chúa yêu thương người đầy tớ trung thành, người yêu thương và phục vụ những người khác một cách quảng đại. Thiên Chúa luôn sẵn sàng để làm việc trong và thông qua chúng ta vì vinh quang của Người. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ mắc nợ chúng ta. Chúng ta không được than trách về Người. Tình yêu của Người đòi buộc chúng ta dâng hiến cho Người những gì tốt nhất của mình! Và khi chúng ta đã làm hết sức mình, chúng ta chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta không bao giờ có thể trổi vượt hơn Thiên Chúa trong việc làm điều tốt và bày tỏ tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta không gì có thể đo lường được. Liệu tình yêu của Thiên Chúa có đòi buộc bạn phải cho đi điều tốt nhất của mình không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con với tình yêu, lòng biết ơn và lòng quảng đại. Xin biến con thành một người đầy tớ trung thành và nhiệt tâm cho Chúa. Chớ gì con quảng đại cho đi cuộc sống mình trong sự phục vụ yêu thương cho Chúa và cho tha nhân, giống như Chúa đã quảng đại hiến thân mình vì yêu thương con.

Comments are closed.

phone-icon