Come to me… – Suy niệm theo WAU ngày 07.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

When we’re feeling burdened by the demands of life, we might look at Jesus’ words here as an invitation to a life of comfort and ease, a life free from any pain or suffering. But Jesus doesn’t say, “Come, take up a hammock on the beach, and give yourself a break.” No, he invites us to take up a yoke: his yoke. A yoke is an instrument of work! So how can we make sense of this? Does Jesus want us to work or to rest? The answer is both.

While Jesus does offer us rest for our souls, he invites us to find that rest as we labor beside him and work with him in building his kingdom. He knows that as we yoke ourselves to him, he’ll be able to do the heavy lifting with us and for us.

Jesus didn’t come to excuse us from the work of the kingdom but to equip us for it. It’s as if we are carpenters working with only a chisel and saw, and Jesus hands us power tools. “Here,” he says. “I see how hard you are exerting yourself, so try these.” Imagine your relief! Your burden has become lighter because he has helped you finish your work more easily.

Jesus longs to work beside you as you go about your daily tasks; he longs to help you find joy in building his kingdom. Right here, right now, he is offering you unlimited access to his strength, his grace, and his rest, all through the gift of his Holy Spirit.

So don’t let those power tools collect dust! Don’t overlook the gift of the Spirit and rely only on your own strength. Instead, take up Jesus’ yoke and the tools he is offering you. This could mean seeking grace in Confession to overcome a persistent sin. It might mean entrusting a difficult project to him in a holy hour. It could mean lifting up a prayer for help when you run into a person you struggle to love.

Jesus stands ready to help you today as you go into the fields. He is eagerly waiting for you to take up his yoke so that you can find rest and joy as you and he work together!

“Lord, help me to take up your yoke today!”

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11, 28)

Khi cảm thấy gánh nặng bởi những đòi hỏi của cuộc sống, chúng ta có thể xem những lời của Chúa Giêsu ở đây như một lời mời gọi đến một cuộc sống thoải mái và dễ dàng, một cuộc sống không có bất kỳ đau đớn hay đau khổ nào. Nhưng Chúa Giêsu không nói, “Hãy đến, mắc võng trên bãi biển và nghỉ ngơi.” Không, Ngài mời gọi chúng ta nhận lấy một cái ách: cái ách của Ngài. Một cái ách là một công cụ của công việc! Vậy làm thế nào chúng ta có thể hiểu được điều này? Chúa Giêsu muốn chúng ta làm việc hay nghỉ ngơi? Câu trả lời là cả hai.

Trong khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi cho linh hồn của mình, thì Ngài mời gọi chúng ta tìm sự nghỉ ngơi đó khi chúng ta lao động bên cạnh Ngài và cùng Ngài xây dựng vương quốc của Ngài. Ngài biết rằng khi chúng ta nối kết ách của mình với Ngài, Ngài sẽ có thể thực hiện công việc nặng nhọc với chúng ta và cho chúng ta.

Chúa Giêsu không đến để bào chữa cho chúng ta khỏi công việc của vương quốc mà để trang bị cho chúng ta về công việc đó. Cứ như thể chúng ta là những người thợ mộc làm việc với chỉ một cái đục và một cái cưa, còn Chúa Giêsu giao cho chúng ta những công cụ quyền lực. “Đây,” Ngài nói. “Tôi thấy bạn đang nỗ lực như thế nào cho bản thân, vì vậy hãy thử những thứ này.” Hãy tưởng tượng sự nhẹ nhõm của bạn! Gánh nặng của bạn đã trở nên nhẹ nhàng hơn vì Ngài đã giúp bạn hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn.

Chúa Giêsu khao khát được làm việc bên cạnh bạn khi bạn thực hiện các công việc hằng ngày của mình; Ngài mong muốn giúp bạn tìm thấy niềm vui trong việc xây dựng vương quốc của mình. Ngay tại đây, ngay bây giờ, Ngài đang cho bạn quyền truy cập không giới hạn vào sức mạnh, ân sủng và sự yên nghỉ của Ngài, tất cả thông qua ân sủng của Chúa Thánh Thần của Ngài.

Vì vậy, đừng để những dụng cụ thần kỳ đó bám bụi! Đừng bỏ qua ơn sủng của Thánh Linh và chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình. Thay vào đó, hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và những công cụ mà Ngài đang cung cấp cho bạn. Điều này có nghĩa là tìm kiếm ân sủng trong sự xưng tội để vượt qua tội lỗi dai dẳng. Nó có thể có nghĩa là phó thác một dự án khó khăn cho Ngài trong một giờ thánh. Nó có thể có nghĩa là bạn phải cầu nguyện để được giúp đỡ khi bạn gặp một người mà bạn đang cố gắng yêu thương.

Chúa Giêsu sẵn sàng giúp bạn ngày hôm nay khi bạn đi vào cánh đồng. Ngài đang háo hức chờ đợi bạn cởi bỏ ách thống trị để bạn có thể tìm thấy sự an nghỉ và vui vẻ khi bạn và Ngài cùng làm việc!

Lạy Chúa, xin giúp con mang lấy ách của Chúa ngay hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon