John saw the Word of God… – Suy niệm ngày 27.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, December 27, 2022 

John saw the Word of God made flesh and believed

Scripture: John 20:1a, 2-8

1a Now on the first day of the week 2 [Mary Magdelan] ran, and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.” 3 Peter then came out with the other disciple, and they went toward the tomb. 4 They both ran, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first; 5 and stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. 6 Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb; he saw the linen cloths lying, 7 and the napkin, which had been on his head, not lying with the linen cloths but rolled up in a place by itself. 8 Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed.

Thứ Ba, ngày 27.12.2022

Gioan đã thấy Ngôi Lời TC mặc lấy xác phàm và ông đã tin

Ga 20,1a.2-8

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Meditation: What was it like for those who encountered the only begotten Son of God in human form? John, the beloved disciple of Jesus, wrote his Gospel account as an eye-witness of the Word of God who became flesh and dwelt among us (John 1:1,14), and who died and rose for our salvation. John was the first apostle to reach the tomb of Jesus on Easter Sunday morning. Like the other disciples, he was not ready to see an empty tomb and to hear the angel’s message, Why do you seek the living among the dead (Luke 24:5)?  

The Lord Jesus came to set us free from sin and death and give us everlasting life

What did John see in the tomb that led him to believe in the resurrection of Jesus? It was certainly not a dead body. The dead body of Jesus would have dis-proven the resurrection and made his death a tragic conclusion to a glorious career as a great teacher and miracle worker. When John saw the empty tomb he must have recalled Jesus’ prophecy that he would rise again after three days. Through the gift of faith John realized that no tomb on earth could contain the Lord and giver of life.

Jesus is the eternal Son of the Father and the Savior who died and rose for us

John in his first epistle testifies: What we have seen, heard, and touched we proclaim as the word of life which existed “from the beginning” (1 John 1:1-4). John bears witness to what has existed from all eternity. This “Word of Life” is Jesus the Word Incarnate, but also Jesus as the word announced by the prophets and Jesus the word now preached throughout the Christian churches for all ages to come. One thing is certain, if Jesus had not risen from the dead and appeared to his disciples, we would never have heard of him. Nothing else could have changed sad and despairing men and women into people radiant with joy, hope, and courage. 

The reality of the death and resurrection of Jesus Christ is the central fact of the Christian faith. Through the gift of the Holy Spirit, the Lord gives us “eyes of faith” to know him and the power of his resurrection. The greatest joy we can have is to encounter the living Jesus Christ and to know him personally as our Savior and Lord.

“Lord Jesus Christ, you have triumphed over the grave and you have won new life for us. Give me the eyes of faith to see you in your glory. Help me to draw near to you and to grow in the knowledge of your great love and power that sets us free to love and serve you now and forever in your everlasting kingdom.”

Suy niệm: Ðiều gì xảy ra đối với những ai gặp gỡ Con yêu dấu của Thiên Chúa trong hình dạng con người? Gioan, người môn đệ yêu dấu của Ðức Giêsu đã viết Tin mừng của mình như nhân chứng của Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta (Ga 1,1.14) và Đấng đã chết và sống lại vì phần rỗi chúng ta. Gioan là tông đồ đầu tiên chạy đến mồ của Ðức Giêsu vào buổi sáng Chúa Nhật Phục sinh. Như các môn đệ khác, ngài chưa sẵn sàng nhìn thấy ngôi mộ trống và nghe sứ điệp của thiên thần “Tại sao các người tìm kiếm người sống giữa người chết (Lc 24,5)?

Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời

Gioan đã thấy gì trong ngôi mộ, đã khiến ông tin vào sự sống lại của Ðức Giêsu? Chắc chắn đó không phải là một xác chết. Xác chết của Ðức Giêsu chắc hẳn đã không chứng minh được sự sống lại và làm cho cái chết của Ngài thành một kết thúc thê thảm cho một quá trình vinh quang, với tư cách là một thầy dạy và người làm phép lạ. Khi Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống, ông phải nhớ lại lời tiên báo của Ðức Giêsu rằng Ngài sẽ sống lại sau ba ngày. Ngang qua ân huệ đức tin, Gioan đã nhận ra rằng không một ngôi mộ nào trên thế giới có thể chứa đựng được Ðức Chúa và là Đấng ban sự sống.

Đức Giêsu là Con vĩnh cửu của Cha và là Đấng cứu độ, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta

Gioan, trong thư thứ nhất của mình chứng thật rằng: Những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe, và đã chạm tới, chúng tôi rao truyền là lời sự sống, đã hiện hữu “từ lúc khởi đầu (1Ga 1,1-4). Gioan làm chứng về những gì đã hiện hữu từ thuở đời đời. “Lời sự sống” này chính là Ðức Giêsu, Ngôi lời nhập thể, nhưng Ðức Giêsu cũng là Lời đã được tiên báo bởi các ngôn sứ và giờ đây, Ðức Giêsu là lời được rao giảng ngang qua Giáo hội Công giáo cho tất cả mọi thời đại. Một điều rất chắc chắn, nếu Ðức Giêsu đã không sống lại từ cõi chết và hiện ra với các môn đệ, chúng ta sẽ không bao giờ nghe biết về Người. Không có gì có thể thay đổi những người buồn sầu và thất vọng trở thành người rạng rỡ niềm vui và can đảm.

Thực tại phục sinh là biến cố trung tâm của đức tin Công giáo. Ngang qua hồng ân Chúa Thánh Thần, Ðức Chúa ban cho chúng ta “cặp mắt đức tin” để nhận biết Người và sức mạnh của sự phục sinh của Người. Niềm vui lớn nhất chúng ta có thể có là gặp gỡ Ðức Kitô sống động và nhận biết chính Người là Đấng cứu chuộc và Ðức Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng sự chết và Chúa đã đem lại sự sống mới cho chúng con. Xin ban cho con đôi mắt đức tin để nhìn thấy Chúa trong vinh quang. Xin giúp con đến gần Chúa và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu và quyền năng cao cả của Chúa đã giúp chúng con tự do yêu thương và phụng sự Chúa bây giờ và mãi mãi trong vương quốc vĩnh cửu của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon