Most blessed are you among women – Suy niệm theo WAU ngày 21.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Most blessed are you among women. (Luke 1:42)

What attitudes of the heart helped Elizabeth recognize and rejoice in the coming of the Messiah? As Christmas approaches, let’s spend some time reflecting on this Gospel passage so that we can learn from Elizabeth how to enter more fully into the joy of the season.

First, Elizabeth was both prayerful and open to the Holy Spirit. So as soon as Mary crossed her threshold, Elizabeth knew that her cousin was carrying the Messiah. Elizabeth had probably spent long hours in prayer contemplating her own miracle of having conceived a child so late in life, and that prayer opened her to God’s work and presence in other people as well. Perhaps we can spend a few days this week contemplating God’s work in our lives. How can we be a little more alert to him as Christmas approaches?

Second, Elizabeth focused on the people around her. We might expect her to draw attention to herself and her own pregnancy when Mary arrived-especially given Elizabeth’s long struggle with infertility. Yet she immediately rejoiced with Mary over the child Mary had conceived. Elizabeth helps us to see that our joy at Jesus’ coming can be greater as we try to think a little less about ourselves and a little more about the needs of the people around us.

Finally, we see Elizabeth’s humility as she wonders why she was chosen for so great an honor as to have the mother of her Lord both visit her and choose to stay with her for three months (Luke 1:43). What humility it must have required for Elizabeth to receive help from a woman who had been so highly favored by God! In the same way, the Lord is asking us to humbly receive whatever gifts or service he offers us through the kindness of the people around us.

In these next few days before Christmas, try going outside of yourself as Elizabeth did. Be alert to the Lord’s presence, both in the silence of your prayer and in the people around you. Humbly receive Jesus, both in the manger and in the Eucharist. Believe that as you open your heart to him, he will fill you with his joy.

“Lord, like Mary and Elizabeth, help me to rejoice at your coming this Christmas.”

Bà được chúc phúc giữa những người phụ nữ (Lc 1, 42)

Thái độ nào của tâm hồn đã giúp bà Êlisabet nhận ra và vui mừng trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia? Khi Lễ Giáng sinh đến gần, chúng ta hãy dành thời gian suy gẫm về đoạn Tin Mừng này để chúng ta có thể học từ Êlisabet cách bước vào niềm vui trọn vẹn của mùa Giáng Sinh hơn.

Đầu tiên, Êlisabet vừa cầu nguyện vừa mở lòng ra với Chúa Thánh Thần. Vì vậy, ngay sau khi Maria bước vào nhà mình, Êlisabet biết rằng người em họ của cô đang mang thai Đấng Mêsia. Êlisabet có lẽ đã dành nhiều giờ cầu nguyện để suy gẫm về điều kỳ diệu của chính mình khi mang thai một đứa trẻ quá muộn màng trong cuộc đời, và lời cầu nguyện đó đã mở ra cho cô ấy công việc và sự hiện diện của Thiên Chúa trong những người khác. Có lẽ chúng ta có thể dành một vài ngày trong tuần này để suy gẫm về công việc của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể tỉnh thức hơn một chút với Ngài khi Lễ Giáng sinh đến gần?

Thứ hai, Êlisabet tập trung vào những người xung quanh mình. Chúng ta có thể mong đợi cô ấy thu hút sự chú ý đến bản thân và việc mang thai của mình khi Maria đến – đặc biệt là khi Êlisabet phải vật lộn với chứng vô sinh trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ngay lập tức bà vui mừng với Maria về đứa trẻ mà Maria đã thụ thai. Êlisabet giúp chúng ta thấy rằng niềm vui của chúng ta, khi Chúa Giêsu đến, có thể lớn hơn khi chúng ta cố gắng suy nghĩ ít hơn một chút về bản thân và nhiều hơn một chút về nhu cầu của những người xung quanh chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta thấy sự khiêm nhường của Êlisabet khi bà tự hỏi tại sao bà được chọn vì một vinh dự lớn lao là được mẹ của Chúa đến viếng thăm và chọn ở lại với bà trong ba tháng (Lc 1, 43). Êlisabet hẳn phải khiêm tốn biết bao khi nhận được sự giúp đỡ từ một người phụ nữ được Thiên Chúa hết mực sủng ái! Cũng vậy, Chúa đang yêu cầu chúng ta khiêm tốn đón nhận bất cứ ơn sủng hay sự phục vụ nào mà Ngài ban cho chúng ta qua lòng tốt của những người xung quanh chúng ta.

Trong vài ngày tới trước lễ Giáng sinh, hãy thử vượt ra chính mình như Êlisabet đã làm. Hãy tỉnh thức trước sự hiện diện của Chúa, cả trong sự im lặng trong lời cầu nguyện của bạn và những người xung quanh bạn. Hãy khiêm tốn đón nhận Chúa Giêsu, cả trong máng cỏ và trong Bí tích Thánh Thể. Hãy tin rằng khi bạn mở lòng ra với Ngài, Ngài sẽ lấp đầy niềm vui của bạn.

Lạy Chúa, giống như Maria và Êlisabet, xin giúp con vui mừng khi Chúa đến trong mùa Giáng sinh này.

Dc 2, 8-14
Tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng (Dc 2, 14)
Your voice is sweet, and you are lovely. (Song of Songs 2:14)

Does this passage make you feel as if you’ve stumbled into the middle of a romance novel? The Song of Songs is, in fact, a series of love poems. It doesn’t even mention God by name one time! So you wouldn’t be the first person to ask why this book is in the Bible.

One of the answers scholars have suggested is that the romantic love between the man and woman in this book is symbolic of the love between God and his people. This may seem odd at first, but the Bible often uses married, romantic love as an analogy for our union with God (Isaiah 62:5; Jeremiah 2:2; Matthew 25:1-13).

We are accustomed to thinking of God as our Father, whose guiding and forgiving love for us is like that of a parent for a child. But using romantic love as an analogy for God’s love can open up new insights. Anyone who has been in love will tell you how elated and excited they feel. All they want is to be with their beloved, to savor their beauty, and to do special things for them.

God’s love for you is like this, but even greater. It’s deeper, more encompassing, and stronger and purer than any romantic love you will ever experience. And in just a few days, we will celebrate one of the most dramatic expressions of that love: the Son of God becoming a man so that he could win back our love.

When we think of Jesus’ time among us, we tend to focus on his sufferings. He dealt with poverty, rejection, ridicule, and a painful death. But another side of this story emerges when you imagine Jesus as the lover in today’s first reading: a young man springing across mountains and hills in his eagerness to be with you. He sees your sins and your struggles, but he also sees the beauty of God’s image in you and your potential for holiness. His love for you isn’t muted. It bursts forth, like the sun rising over a distant mountain. It’s always flowing, like a rushing river. And it’s meant for you.

As Christmas approaches, remember that Jesus is running eagerly toward you, his heart full of love. He will never stop pursuing you.

“Jesus, thank you for your faithful, persistent love.”

Đoạn văn này có khiến bạn cảm thấy như thể bạn đang lạc vào giữa một cuốn tiểu thuyết lãng mạn không? Bài ca trên thực tế là một chùm thơ tình. Nó thậm chí không đề cập đến tên Thiên Chúa một lần nào! Vì vậy, bạn sẽ không phải là người đầu tiên hỏi tại sao cuốn sách này lại có trong Kinh thánh.

Một trong những câu trả lời mà các học giả đưa ra là tình yêu lãng mạn giữa người nam và người nữ trong cuốn sách này tượng trưng cho tình yêu giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Thoạt nghe điều này có vẻ kỳ quặc, nhưng Kinh Thánh thường dùng tình yêu vợ chồng, lãng mạn như một phép tương tự cho sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa (Is 62,5; Gr 2,2; Mt 25,1-13).

Chúng ta quen nghĩ về Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng có tình yêu thương hướng dẫn và tha thứ cho chúng ta giống như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Nhưng sử dụng tình yêu lãng mạn như một phép loại suy cho tình yêu của Thiên Chúa có thể mở ra những hiểu biết mới. Bất cứ ai đã từng yêu sẽ cho bạn biết họ cảm thấy phấn khích và vui mừng như thế nào. Tất cả những gì họ muốn là được ở bên cạnh người mình yêu, thưởng thức vẻ đẹp của họ và làm những điều đặc biệt cho họ.

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn là như vậy, nhưng thậm chí còn lớn hơn. Nó sâu sắc hơn, bao trùm hơn, mạnh mẽ và thuần khiết hơn bất kỳ tình yêu lãng mạn nào mà bạn từng trải qua. Và chỉ trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm một trong những biểu hiện ấn tượng nhất của tình yêu đó: Con Thiên Chúa trở thành xác phàm để có thể giành lại tình yêu của chúng ta.

Khi nghĩ về thời gian của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, chúng ta có xu hướng tập trung vào những đau khổ của Ngài. Ngài đã đối mặt với sự nghèo đói, bị từ chối, bị chế giễu và cái chết đau đớn. Nhưng một khía cạnh khác của câu chuyện này xuất hiện khi bạn tưởng tượng Chúa Giêsu là người tình trong bài đọc một hôm nay: một chàng trai trẻ đang băng qua những ngọn núi và ngọn đồi trong niềm háo hức được ở bên bạn. Ngài nhìn thấy tội lỗi và sự đấu tranh của bạn, nhưng Ngài cũng nhìn thấy vẻ đẹp của hình ảnh Thiên Chúa trong bạn và tiềm năng nên thánh của bạn. Tình yêu của Ngài dành cho bạn không hề bị câm nín. Nó bùng lên, giống như mặt trời mọc trên một ngọn núi xa. Nó luôn chảy, giống như một dòng sông chảy xiết. Và nó dành cho bạn.

Khi Lễ Giáng sinh đến gần, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đang háo hức chạy về phía bạn, trái tim tràn đầy tình yêu thương của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn tình yêu trung tín và bền bỉ của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon