…no one is greater than John – Suy niệm theo WAU ngày 15.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

“Among those born of women, no one is greater than John.” (Luke 7:28)

Can you feel the pride and sat­isfaction of the people as they acknowledged “the righteousness of God” (Luke 7:29)? John was sent to prepare the way of the Lord, and he included everyone-even the Phari­sees and the lawyers-in that call. In addition to baptism, John called the people to repentance and, even more important, to bear fruit in keep­ing with their repentance. Although many of Israel’s religious leaders re­jected this call, many other people, including tax collectors, accepted John’s message gratefully. And here is Jesus telling them about how great John was. So they had made the right choice after all!

There’s a parallel to each of these three elements of John’s call in our lives. First, the baptism of John fore­shadowed our own baptism when we became a new creation and citi­zens of the kingdom of God. This is something we should recall often, re­membering who we are in God’s eyes and what he has done for us.

Second, John’s call to repentance reminds us that whenever we cele­brate the Sacrament of Reconciliation or even when we repent to the Lord on our own, we are doing far more than just saying, “I’m sorry.” We are opening ourselves up further to the gifts poured out at baptism. In bap­tism our sins were buried with Jesus (Colossians 2:12). Now, we are wel­coming the grace to become more fully the new creation that God made us into when we were baptized.

Third, when baptism and re­pentance are in place, bearing fruit naturally follows. As you grow closer to Jesus, you find yourself reaching out more to others in need. The more you allow the new creation to take hold of you, the more compelled you feel to go out and build the kingdom of God.

John prepared for the way of the Lord through calls to repentance, baptism, and bearing fruit, and this is how God invites us to prepare the way of the Lord. Embrace these three callings, and there’s no question you will draw closer to Jesus.

“Thank you, Jesus, that through your death I was buried with you and raised to new life with you. Through the power of your Spirit, help me to bear fruit necessary to build your kingdom.”

Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không ai cao trọng hơn Gioan (Lc 7,28)

Bạn có thể cảm thấy niềm tự hào và sự hài lòng của dân chúng khi họ thừa nhận “sự công chính của Thiên Chúa” (Lc 7,29) không? Gioan được gửi đến để chuẩn bị con đường của Chúa, và ông chuẩn bị cho tất cả mọi người – ngay cả những người Pharisêu và kinh sư – trong lời kêu gọi đó. Ngoài phép rửa, Gioan kêu gọi dân chúng ăn năn và điều quan trọng hơn nữa là sinh hoa trái trong việc tuân giữ sự ăn năn của họ. Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel từ chối lời kêu gọi này, nhưng nhiều người khác, kể cả những người thu thuế, đã chấp nhận thông điệp của Gioan một cách biết ơn. Ở đây Chúa Giêsu nói với họ về việc Gioan vĩ đại như thế nào. Vì vậy, rốt cuộc họ đã lựa chọn đúng!

Có một sự song song với một trong ba yếu tố này trong lời kêu gọi của Gioan trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, phép rửa của Gioan báo trước phép rửa của chính chúng ta khi chúng ta trở thành một tạo vật mới và là công dân của vương quốc Thiên Chúa. Đây là điều chúng ta nên nhớ lại thường xuyên, nhớ lại chúng ta là ai trong mắt Chúa và những gì Ngài đã làm cho chúng ta.

Thứ hai, lời kêu gọi thống hối của Gioan nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ khi nào chúng ta cử hành Bí tích Hòa giải hoặc ngay cả khi chúng ta tự mình ăn năn với Chúa, chúng ta đang làm nhiều hơn là chỉ nói: “Con xin lỗi”. Chúng ta đang mở lòng mình hơn nữa để đón nhận những ân sủng tuôn đổ khi Rửa tội. Trong phép Thánh Tẩy, tội lỗi của chúng ta đã được chôn cùng với Chúa Giêsu (Col 2,12). Giờ đây, chúng ta đang đón nhận ân sủng để trở nên đầy đủ hơn tạo vật mới mà Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta khi chúng ta chịu phép rửa.

Thứ ba, khi Bí tích rửa tội và thống hối được thực hiện, việc sinh hoa kết trái sẽ tự nhiên theo sau. Khi bạn đến gần Chúa Giêsu hơn, bạn thấy mình đang tiếp cận nhiều hơn với những người khác đang cần. Bạn càng cho phép tạo vật mới nắm lấy mình, bạn càng cảm thấy bị thôi thúc ra ngoài và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa.

Gioan chuẩn bị cho con đường của Chúa qua những lời kêu gọi ăn năn, làm phép rửa và sinh hoa kết trái, và đây là cách Thiên Chúa mời gọi chúng ta dọn đường cho Chúa. Hãy nắm bắt ba lời kêu gọi này, và không có câu hỏi nào bạn sẽ đến gần Chúa Giêsu hơn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, qua cái chết của Chúa, con đã được chôn cùng Chúa và cùng với Chúa được sống lại cuộc sống mới. Nhờ quyền năng Thánh Thần của Chúa, xin giúp con sinh hoa kết trái cần thiết để xây dựng vương quốc của Chúa.

Is 54, 1-10
Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi (Is 54, 8)
In an outburst of wrath, for a moment I hid my face from you. (Isaiah 54:8)

At first glance, this verse can be troubling. The prophet depicts God as responding to the Israelites’ sins with an “outburst of wrath” that destroys Israel and banishes his people from the Promised Land. Then God is overtaken by feelings of “pity” and decides to bring them back home (Isaiah 54:8).

Does God really waver between wrath and tenderness? Is he subject to emotional outbursts? And more important, does he really punish people so violently?

No, God does not create suffering or chaos, war or destruction. These are all the result of a world thrown out of joint by sinful human beings. They come from a world that has distanced itself from the Lord and his command to live in love. As the Catechism of the Catholic Church teaches, “Punishments,” or the consequences of sin, “must not be conceived of as a kind of vengeance inflicted by God from without, but as following from the very nature of sin” (1472). The “wrath” that Isaiah talks about here is his way of describing these consequences.

God never changes. From before you were created, he knew you and loved you. From your first moment, he delighted in you and determined to open heaven to you. Even now, despite whatever sins or mistakes you have made and despite whatever else has happened in your life, he wants nothing more than to embrace you and pour his grace into you. Like the father of the prodigal son, he is eagerly waiting to welcome you and anyone else who turns from sin.

So run to him! Cast aside whatever lies are telling you that God is angry with you or is punishing you or has turned his back on you. And if there’s any sin on your part that is holding you back, bring it to him in repentance and Confession. He already knows what it is, and his forgiveness is always there for you.

Let nothing stand between you and the Lord. Let these words-the final words from today’s reading-always be in your heart and on your lips: “My love shall never leave you nor my covenant of peace be shaken, says the Lord” (Isaiah 54:10).

“Lord, in the face of such constant love, what else can I do but fall on my knees and worship you?”

Thoạt nhìn, câu này có thể gây rắc rối. Nhà tiên tri miêu tả Thiên Chúa đáp lại tội lỗi của dân Israel bằng một “cơn thịnh nộ bùng phát” tiêu diệt dân Israel và trục xuất dân của Ngài khỏi Đất Hứa. Sau đó, Thiên Chúa bị lấn át bởi cảm giác “thương hại” và quyết định đưa họ trở về nhà (Is 54,8).

Thiên Chúa có thực sự dao động giữa cơn thịnh nộ và sự dịu dàng không? Ngài có phải là đối tượng của cảm xúc bộc phát? Và quan trọng hơn, Ngài có thực sự trừng phạt mọi người một cách thô bạo như vậy?

Không, Thiên Chúa không tạo ra đau khổ hay hỗn loạn, chiến tranh hay hủy diệt. Tất cả đều là kết quả của một thế giới bị loại bỏ bởi những con người tội lỗi. Họ đến từ một thế giới đã xa rời Chúa và mệnh lệnh của Ngài là phải sống trong tình yêu thương. Như Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy, “Các hình phạt,” hay hậu quả của tội lỗi, “không được quan niệm như một kiểu báo thù do Thiên Chúa gây ra từ vô cớ, nhưng phải tuân theo từ chính bản chất của tội lỗi” (1472). “Cơn thịnh nộ” mà Isaia nói đến ở đây là cách ông mô tả những hậu quả này.

Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Từ trước khi bạn được dựng nên, Ngài đã biết bạn và yêu bạn. Ngay từ giây phút đầu tiên của bạn, Ngài đã làm bạn thích thú và quyết tâm mở rộng Thiên đàng cho bạn. Ngay cả bây giờ, bất kể tội lỗi hay lỗi lầm bạn đã gây ra và bất chấp bất cứ điều gì khác đã xảy ra trong cuộc sống của bạn, Ngài không muốn gì hơn là ôm bạn và đổ ân sủng của mình cho bạn. Giống như cha của đứa con hoang đàng, Ngài háo hức chờ đón bạn và bất cứ ai khác từ bỏ tội lỗi.

Vì vậy, hãy chạy đến với Ngài! Bỏ qua bất cứ điều gì gian dối đang nói với bạn rằng Thiên Chúa đang giận bạn hoặc đang trừng phạt bạn hoặc đã quay lưng lại với bạn. Và nếu có bất kỳ tội lỗi nào từ phía bạn đang kìm hãm bạn, hãy mang nó đến với Ngài trong sự ăn năn và thú tội. Ngài đã biết điều đó là gì, và sự tha thứ của Ngài luôn dành cho bạn.

Không có gì ngăn cản bạn và Chúa. Hãy để những lời này – những lời cuối cùng của bài đọc hôm nay – luôn ở trong trái tim và trên môi bạn: “Tình yêu thương của ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi cũng như giao ước hoà bình của ta bị lung lay, Chúa phán” (Is 54,10).

Lạy Chúa, trước tình yêu thương kiên định như vậy, con có thể làm gì khác ngoài việc quỳ gối và thờ lạy Chúa?

Comments are closed.

phone-icon