The one who endures to the end… – Suy niệm ngày 26.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, December 26, 2022

“The one who endures to the end will be saved”

Scripture:  Matthew 10:17-22

17 Beware of men; for they will deliver you up to councils, and flog you in their synagogues, 18 and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear testimony before them and the Gentiles. 19 When they deliver you up, do not be anxious how you are to speak or what you are to say; for what you are to say will be given to you in that hour; 20 for it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. 21 Brother will deliver up brother to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death; 22 and you will be hated by all for my name’s sake. But he who endures to the end will be saved.

Thứ Hai, ngày 26.12.2022

Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát

Mt 10,17-22       

17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 

Meditation: What is the connection between Bethlehem and Calvary – the birth of our Savior Jesus Christ and his passion and death on a cross? The very reason the Son of God took on flesh and became a man for our sake was to redeem us from slavery to sin and death and to give us new life as the adopted children of God. The way to glory in the kingdom of God is through the cross. If we want to share in Jesus’ glory, then we, too, must take up our cross each day and follow in his footsteps.

The cost of following and serving the Lord Jesus Christ

Jesus never hesitated to tell his disciples what they might expect if they followed and served him. Here Jesus says to his disciples – This is my task for you at its grimmest and worst; do you accept it? This is not the world’s way of offering glory, honor, and success. After the defeat at Dunkirk during World War II, Churchill offered his country “blood, toil, sweat, and tears.” Suffering for the name of Jesus Christ is not the message we prefer to hear when the Lord commissions us in his service. Nonetheless, our privilege is to follow in the footsteps of the Master who laid down his life for us. The Lord gives us sufficient grace to follow him and to bear our cross with courage and hope. Do you know the joy and victory of the cross of Jesus Christ?

“Lord Jesus, your coming in the flesh to ransom us from slavery to sin gives us cause for great rejoicing even in the midst of trials and pain. Help me to patiently and joyfully accept the hardships, adversities, and persecution which come my way in serving you. Strengthen my faith and give me courage that I may not shrink back from doing your will”.

Suy niệm: Mối liên kết giữa Bêlem và Canvê – ngày sinh của Đấng cứu chuộc chúng ta, Đức Giêsu Kitô và cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên thập giá là gì? Lý do thật sự Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm và trở nên người phàm vì chúng ta là để cứu chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết và ban cho chúng ta sự sống mới như những người con nghĩa tử của Thiên Chúa. Con đường vinh quang trong nước Thiên Chúa là ngang qua thập giá. Nếu chúng ta muốn chia sẻ vinh quang của Đức Giêsu, thì chúng ta cũng phải mang lấy thánh giá của mình mỗi ngày và bước theo dấu chân của Người.

Cái giá của việc đi theo và phụng sự Chúa Giêsu Kitô

Đức Giêsu không bao giờ do dự để nói với các môn đệ những gì họ có thể gặp phải nếu họ đi theo Người. Ở đây, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Đây là công việc của Thầy dành cho anh em ở sự khắc nghiệt và tệ hại nhất của nó; anh em có đón nhận nó không? Đây không phải là cách của thế gian về việc đề nghị một công việc. Sau cuộc thất bại ở Dunkirk Churchill đã hiến cho tổ quốc của mình máu, công việc vất vả, mồ hôi, và nước mắt. Đây không phải là sứ điệp chúng ta thích nghe khi Chúa giao phó cho chúng ta công việc của Người. Tuy nhiên, đặc ân của chúng ta là đi theo những bước chân của vị Thầy, đã hiến mình vì chúng ta. Chúa ban cho chúng ta đủ ơn sủng để bước theo Người và mang lấy thánh giá của mình với lòng can đảm và hy vọng. Bạn có biết niềm vui và sự chiến thắng của thập giá Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trong thân xác để cứu chuộc chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi, và ban cho chúng con lý do cho việc vui mừng lớn lao thậm chí giữa những thử thách và đau đớn. Xin giúp con kiên nhẫn và vui mừng đón nhận những khó khăn, nghịch cảnh, ngược đãi xảy đến với con trong việc phụng sự Chúa. Xin củng cố đức tin của con và ban cho con lòng can đảm để không thoái lui trong việc thi hành ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon