What then will this child be? – Suy niệm ngày 23.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, December 23, 2022

“What then will this child be?” 

Scripture: Luke 1:57-66

57 Now the time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son. 58 And her neighbors and kinsfolk heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. 59 And on the eighth day they came to circumcise the child; and they would have named him Zechariah after his father, 60 but his mother said, “Not so; he shall be called John.” 61 And they said to her, “None of your kindred is called by this name.” 62 And they made signs to his father, inquiring what he would have him called. 63 And he asked for a writing tablet, and wrote, “His name is John.” And they all marveled. 64 And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. 65 And fear came on all their neighbors. And all these things were talked about through all the hill country of Judea; 66 and all who heard them laid them up in their hearts, saying, “What then will this child be?” For the hand of the Lord was with him.

Thứ Sáu, ngày 23.12.2022

Con trẻ này rồi sẽ thế nào?

Lc 1,57-66

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.”61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Meditation: Are you surprised to see the relatives of Zechariah and Elizabeth disagreeing over what to name their newborn child? Don’t we do the same thing? This child, however has been named from above! And Elizabeth is firm in her faith and determined to see that God be glorified through this child. The name John means “the Lord is gracious.” In the birth of John the Baptist and in the birth of Jesus the Messiah we see the grace and favor of God breaking forth into a world broken by sin, corruption, and death – a world lost without hope. 

The Old Testament prophets foretold the return of the prophet Elijah (Malachi 3:1, and 4:5) who would announce the coming of the Messiah – the Savior and Ruler of the earth. John the Baptist fulfills the role of Elijah (Matthew 11:13-14). His miraculous birth shows the mercy and favor of God in preparing his people for the coming of its Savior, the Lord Jesus Christ.

When God acts to save us he graciously fills us with his Holy Spirit and makes our faith come “alive” to his promises. When we respond to his word with trust the Lord fills us with the joy of the Holy Spirit and renews our hope and gratitude for the mercy and gift of new life and salvation he gives us through Jesus Christ. Do you make your life an offering of thanksgiving to God, along with your family and all that you have and hope to accomplish? God wants to fill us with the joy of his saving presence all the days of our lives, from birth through death. Renew the offering of your life to God and give him thanks for his mercy and favor towards you.

“Lord Jesus, you are gracious and forgiving towards us. Renew in me the gift of faith that I may believe your promises and obey your word.”

Suy niệm:  Bạn có ngạc nhiên khi thấy những người thân của ông Giacaria và bà Êlisabet chơi chữ khi đặt tên cho đứa bé mới chào đời không? Chẳng phải chúng ta cũng làm như thế đó sao? Tuy nhiên, chính đứa trẻ này đã được Thiên Chúa đặt tên cho! Và bà Êlisabet tin tưởng và xác quyết rằng Thiên Chúa sẽ được vinh quang ngang qua đứa trẻ này. Tên Gioan có nghĩa là “Đức Chúa là ơn sủng”. Việc sinh ra của Gioan Tẩy giả và của Đức Giêsu, Đấng Mêsia, chúng ta thấy ơn sủng và sự chiếu cố của Chúa đã đi vào thế gian, đã bị đỗ vỡ bởi tội lỗi, sự chết – một thế giới hư hỏng không có niềm hy vọng.

Các ngôn sứ Cựu ước tiên báo về sự trở lại của ngôn sứ Êlia (Ml 3,1 và 4,5), người sẽ loan báo việc Đấng Mêsia sắp đến – Đấng cứu độ và là Vua của vũ trụ. Gioan Tẩy giả hoàn thành vai trò của ngôn sứ Êlia (Mt 11,13-14). Việc sinh ra lạ lùng của Gioan cho thấy lòng thương xót và ơn sủng của Thiên Chúa, chuẩn bị cho dân Người trong việc Đấng cứu thế, Chúa Giêsu Kitô sắp đến.

Khi Thiên Chúa hành động để cứu độ chúng ta, Người ban ơn sủng Chúa Thánh Thần dồi dào cho chúng ta, và làm cho đức tin của chúng ta “sống động” đối với những lời hứa của Người. Khi chúng ta đáp trả Lời Người với sự tin cậy, Chúa sẽ ban cho chúng ta niềm vui của Chúa Thánh Thần cách dồi dào và canh tân niềm hy vọng và biết ơn của chúng ta đối với lòng thương xót và ân huệ sự sống mới và ơn cứu rỗi nơi Đức Giêsu Kitô. Bạn có biến cuộc đời mình thành lễ tế tạ ơn Thiên Chúa, cùng với gia đình bạn, và tất cả những gì bạn có và niềm hy vọng để hoàn thành không? Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta tràn đầy niềm vui sự hiện diện cứu độ của Người qua tất cả những ngày đời, từ khi mới sinh cho tới lúc chết. Hãy canh tân lễ tế dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và cám tạ Người vì lòng thương xót và ơn sủng của Người đã dành cho bạn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ơn sủng và sự tha thứ đối với chúng con. Xin đổi mới trong con hồng ân đức tin để con có thể tin vào những lời hứa của Chúa và vâng phục lời Chúa.

Comments are closed.

phone-icon