When Joseph awoke… Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

0

Nguồn: WAU, December 2022
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: MATTHEW 1:18:24

When Joseph awoke, he . . . took his wife into his home. (Matthew 1:24)

Joseph was a “righteous man,” a faithful Jew who knew the history of his people (Matthew 1:19). He knew that God had miraculously freed the Israelites from slavery and had rescued them time and again over the centuries. He knew the many signs that God had performed and the many battles he had won for them.

So when an angel told Joseph that it was through the Holy Spirit that his wife, Mary, had conceived a child, he must have recalled the many great things God had done in the past. If God could do all that, then surely this was possible as well.

Joseph was able to trust because he believed in God’s power and goodness. Though he probably considered himself an ordinary man, Joseph knew that God could act just as marvelously in his own life as he had in the lives of his forefathers. That helped him believe that God had brought him and Mary together for a special purpose, one that would unfold day by day. So he agreed to take Mary into his home and prepare to be a father to her child.

Trust: this is our call as well. It’s not easy, especially when there is no angel or dream to guide us! But unlike Joseph, we know the purpose behind God’s great plan for us: Jesus, God incarnate, died and rose from the dead so that he could give us new life.

This knowledge can be our strong foundation when we are tempted to doubt. When we are walking in the dark, when we don’t see a way forward or a way out, we can choose to believe that God will find a way for us. He has a good plan for us, and he will carry it out in his own perfect time. And when our trust is flagging, let’s remember Joseph, the righteous man whose trust in God helped bring salvation to the world.

“St. Joseph, pray for me to trust in God as you did.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 1,18-24

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse… đón vợ về nhà” (Mt 1,24).

 Giuse là một “người công chính”, một người Do Thái trung thành biết lịch sử của dân tộc mình (Mt 1,19). Ông biết rằng Thiên Chúa đã giải thoát dân Ítraen cách kỳ diệu khỏi ách nô lệ và đã cứu thoát họ hết lần này đến lần khác qua nhiều thế kỷ. Ông biết nhiều dấu lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện và nhiều trận chiến mà Người đã giành chiến thắng cho họ.

Vì thế, khi sứ thần nói với Giuse rằng chính nhờ Chúa Thánh Thần mà vợ ông, Maria, đã thụ thai một hài nhi, chắc hẳn ông đã nhớ lại nhiều điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm trong quá khứ. Nếu Thiên Chúa có thể làm tất cả những điều đó, thì chắc chắn điều này cũng có thể làm được.

Giuse có thể xác tín vì ông tin vào quyền năng và sự tốt lành của Thiên Chúa. Mặc dù có lẽ ông chỉ xem mình là một con người bình thường, nhưng Giuse biết rằng Thiên Chúa có thể hành động cách kỳ diệu trong cuộc sống của chính ông cũng như trong cuộc sống của các tổ phụ của ông. Điều đó đã giúp cho ông tin rằng Thiên Chúa đã mang ông và Maria đến với nhau vì một mục đích đặc biệt, một mục đích sẽ được vén mở từng ngày. Vì thế, ông đã đồng ý đưa Maria về nhà mình và chuẩn bị để trở thành người cha cho con trẻ trong lòng Maria.

Hãy tin: đây cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta. Điều này thật không dễ dàng, đặc biệt khi không có sứ thần hoặc giấc mơ nào hướng dẫn chúng ta! Nhưng không giống như Giuse, chúng ta biết mục đích phía sau kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta: Chúa Giêsu, Thiên Chúa nhập thể, đã chết và đã sống lại từ cõi chết để Người có thể ban cho chúng ta sự sống mới.

Sự nhận thức này có thể là nền tảng vững chắc của chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ. Khi chúng ta đang bước đi trong đêm tối, khi chúng ta không thấy con đường phía trước hoặc lối thoát ra, chúng ta có thể chọn để tin rằng Thiên Chúa sẽ tìm thấy một con đường cho chúng ta. Người có một kế hoạch cho chúng ta và Người sẽ thực hiện kế hoạch đó vào thời điểm thích hợp của Người. Và khi sự tin tưởng của chúng ta đang suy giảm, chúng ta hãy nhớ đến Giuse, người công chính mà sự tin cậy vào Thiên Chúa đã giúp mang lại sự cứu rỗi cho thế giới.

Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho con biết tín thác vào Chúa như ngài”.

Comments are closed.

phone-icon