All were amazed – Suy niệm theo WAU ngày 30.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

All were amazed (Mk 5:20)

Have you ever noticed how many TV commercials use a before-and-after strategy to show how well a product works? Once the actors witness the difference the product has made, whether it be whiter laundry or softer skin, they are amazed!

Sometimes the Gospel writers use a similar approach. In today’s passage, we meet a man who had experienced years of devastating demonic torment. But after encountering Jesus for just a few minutes, he was set free and restored to his right mind. Mark tells us that “all were amazed” (5:20). What a great before-and-after story!

These kinds of stories seem to happen whenever people encounter Jesus in the Gospels. It might be a story of restoration, like the story of the man in today’s reading. It might be a different kind of change, such as when a person sees the error of his ways and repents, as in the story of Zacchaeus (Luke 19:1-10). Or it could be a physical change, like the hemorrhaging woman who found healing just by touching Jesus’ garment (Mark 5:25-34).

The good news is that these stories don’t just happen in the Gospels. They have continued throughout history, and they still happen today! When people experience the touch of Jesus, they are changed. Sometimes the change is almost instantaneous, and at other times, it is more gradual but no less real.

What about you? What is your before-and-after story? Maybe you had a dramatic encounter with the Lord as a young person, and it caused you to make some very different decisions for your life. Maybe yours is a story of the Lord’s more subtle work over many years. If so, it’s still a demonstration of God’s action in your life and a testimony of his love to everyone around you.

Today, imagine that you have one minute of commercial time. Try to tell your before-and-after story. It could be something that happened years ago, or it could be something much more recent. Whatever it is, let it move you to praise the Lord. Let it also give you confidence that the Lord has more before-and-after stories planned for you. That’s because he never stops working in each one of our lives. And that, in itself, is amazing!

“Lord, thank you for the story of your love for me.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc (Mc 5,20)

Bạn có bao giờ để ý rằng có bao nhiêu quảng cáo truyền hình sử dụng chiến lược trước và sau để cho thấy một sản phẩm hoạt động tốt như thế nào không? Khi các diễn viên chứng kiến sự khác biệt mà sản phẩm đã tạo ra, cho dù đó là quần áo trắng hơn hay làn da mềm mại hơn, họ sẽ vô cùng ngạc nhiên!

Đôi khi các tác giả Tin Mừng sử dụng một cách tiếp cận tương tự. Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta gặp một người đàn ông đã trải qua nhiều năm chịu sự hành hạ tàn khốc của ma quỷ. Nhưng sau khi gặp Chúa Giêsu chỉ trong vài phút, anh đã được giải thoát và phục hồi trí óc. Máccô nói với chúng ta rằng “mọi người đều kinh ngạc” (5,20). Thật là một câu chuyện trước và sau tuyệt vời!

Những loại câu chuyện này dường như xảy ra bất cứ khi nào mọi người gặp Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Đó có thể là một câu chuyện về sự phục hồi, giống như câu chuyện về người đàn ông trong bài đọc hôm nay. Đó có thể là một kiểu thay đổi khác, chẳng hạn như khi một người nhận ra lỗi lầm trong đường lối của mình và ăn năn, như trong câu chuyện về ông Giakêu (Lc 19,1-10). Hoặc đó có thể là một sự thay đổi về thể lý, giống như người đàn bà bị băng huyết được chữa lành chỉ bằng cách chạm vào áo Chúa Giêsu (Mc 5,25-34).

Tin tốt là những câu chuyện này không chỉ xảy ra trong Tin Mừng. Chúng đã tiếp tục trong suốt lịch sử, và chúng vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay! Khi người ta kinh nghiệm sự đụng chạm của Chúa Giêsu, họ được thay đổi. Đôi khi sự thay đổi gần như xảy ra ngay lập tức, và vào những lúc khác, nó diễn ra dần dần nhưng không kém phần thực tế.

Thế còn bạn? Câu chuyện trước và sau của bạn là gì? Có thể bạn đã có một cuộc gặp gỡ ấn tượng với Chúa khi còn trẻ, và điều đó đã khiến bạn đưa ra một số quyết định rất khác cho cuộc đời mình. Có thể câu chuyện của bạn là một câu chuyện về công việc tinh tế hơn của Chúa trong nhiều năm. Nếu vậy, đó vẫn là một minh chứng về hành động của Chúa trong cuộc sống của bạn và là bằng chứng về tình yêu của Ngài dành cho mọi người xung quanh bạn.

Hôm nay, hãy tưởng tượng rằng bạn có một phút thời gian thương mại. Cố gắng kể câu chuyện trước và sau của bạn. Nó có thể là một cái gì đó đã xảy ra nhiều năm trước, hoặc nó có thể là một cái gì đó gần đây hơn nhiều. Dù đó là gì, hãy để nó thúc đẩy bạn ngợi khen Chúa. Hãy để nó cũng giúp bạn tin tưởng rằng Chúa có nhiều câu chuyện trước và sau đã hoạch định cho bạn. Đó là vì Ngài không bao giờ ngừng hoạt động trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và điều đó, tự nó, là tuyệt vời!

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì câu chuyện về tình yêu của “Chúa dành cho con.”

Comments are closed.

phone-icon