Daughter, I say to you, arise – Suy niệm theo WAU ngày 31.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Daughter, I say to you, arise! (Mk 5:41)

Some versions of the Bible put the words of Jesus in red print as a way of drawing our attention to what the Lord said as he walked the earth. Of course, the words we read are just a translation. But today’s Gospel passage is different. Talitha koum isn’t a translation; these are the exact Aramaic words that Jesus would have said.

Imagine yourself in this scene. Perhaps you are the anxious parent or a scornful mourner or one of the disciples standing outside Jairus’ home. Linger with these bystanders as long as you like. But then lie down in that bed of nothingness as that lifeless girl. Suddenly two words break into your darkness: Talitha koum!

At this moment, there is nothing but silence in the room. Jesus is speaking to you alone. He has made it possible for you to hear his voice. Then you notice that he is holding your hand. Power flows from him, enabling you to rise from your deathbed.

But don’t hurry off just yet! Jesus is smiling at you. Just as he singled out one bleeding woman in a crowd of people a few moments earlier, he is looking intently now-at you. With a firm love that can heal any disease and calm any storm, he is telling you to get up: arise!

God often tells his servants to arise. He told Elijah, “Arise, go to Zarephath. . . . I have commanded a widow there to feed you” (1 Kings 17:9). He told a dead man, the only son of a widow, “Young man, I tell you, arise!” (Luke 7:14). A blind man outside Jericho heard, “Take courage; get up, he is calling you” (Mark 10:49). An angel told the deacon Philip, “Get up and head south” (Acts 8:26).

Arise! Get up! I have a plan for you! We may not know exactly what will happen next, but we can be sure that God has everything in hand.

Today during your prayer, stand up as straight and tall as you can. Ask God what he wants you to do next. Don’t worry if it sounds impossible. Just keep your eyes “fixed on Jesus” (Hebrews 12:2). If he can raise the dead, he can surely take care of you!

“Jesus, I stand ready to do whatever you call me to.”

Hỡi con gái, Ta bảo con, hãy trổi dậy! (Mc 5,41)

Một số bản Kinh Thánh in đỏ những lời của Chúa Giêsu như một cách thu hút sự chú ý của chúng ta đến những gì Chúa đã phán khi Ngài sống trên trái đất. Tất nhiên, những từ chúng ta đọc chỉ là một bản dịch. Nhưng đoạn Tin Mừng hôm nay thì khác. Talitha koum không phải là bản dịch; đây là những từ tiếng Aramaic chính xác mà Chúa Giêsu đã nói.

Hãy tưởng tượng mình trong cảnh này. Có lẽ bạn là bậc cha mẹ đang lo lắng hoặc một người than khóc đầy khinh miệt hoặc một trong các môn đệ đang đứng bên ngoài nhà của Giairô. Nán lại với những người ngoài cuộc này bao lâu tùy thích. Nhưng rồi nằm xuống chiếc giường hư vô đó như một cô gái vô hồn. Đột nhiên hai từ phá vỡ bóng tối của bạn: Talitha koum!

Lúc này, trong phòng không còn gì ngoài sự im lặng. Chúa Giêsu đang nói chuyện với bạn một mình. Ngài đã làm cho bạn có thể nghe thấy giọng nói của Ngài. Sau đó, bạn nhận thấy rằng Ngài đang nắm tay bạn. Sức mạnh chảy ra từ Ngài, giúp bạn có thể vực dậy từ giường bệnh.

Nhưng đừng vội vàng! Chúa Giêsu đang mỉm cười với bạn. Ngay khi Ngài chỉ ra một người phụ nữ bị chảy máu trong đám đông một lúc trước, giờ Ngài đang chăm chú nhìn – vào bạn. Với một tình yêu vững chắc có thể chữa lành mọi bệnh tật và làm dịu mọi cơn bão tố, Ngài đang bảo bạn hãy đứng dậy: hãy trỗi dậy!

Thiên Chúa thường bảo các tôi tớ của Ngài trỗi dậy. Ông bảo Êlia, “Hãy đứng dậy, đi Sarépta… Ta đã truyền cho một góa phụ ở đó nuôi ngươi” (1V 17,9). Ngài nói với một người thanh niên đã chết, con trai duy nhất của một góa phụ, “Hỡi con trai, ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy!” (Lc 7,14). Một người mù ở ngoại thành Giêricô nghe nói: “Hãy can đảm lên; Hãy chỗi dậy, Ngài gọi anh đấy” (Mc 10,49). Một thiên sứ nói với phó tế Philíp, “Hãy đứng dậy và đi về phía nam” (Cv 8,26).

Đứng dậy! Đứng dậy! Ta có một kế hoạch cho con! Có thể chúng ta không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa có mọi sự trong tay.

Hôm nay, trong khi cầu nguyện, hãy đứng thẳng và cao nhất có thể. Hãy hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn làm gì tiếp theo. Đừng lo lắng nếu nó nghe có vẻ không thể. Chỉ cần giữ đôi mắt của bạn “chăm chú vào Chúa Giêsu” (Hr 12,2). Nếu Ngài có thể khiến người chết sống lại, Ngài chắc chắn có thể chăm sóc bạn!

“Lạy Chúa Giêsu, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa kêu gọi con làm.”

Comments are closed.

phone-icon