Many people listened to Him… – Suy niệm theo WAU ngày 01.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Many people listened to Him with amazement (Mk 6:2)

You are a lifelong resident of Nazareth, and you know everyone in town, including Joseph the carpenter and his wife, Mary. You’ve seen Jesus playing at his mother’s feet, running through the streets with the other boys, and standing next to his father on the Sabbath in the synagogue.

Now he comes back to town and teaches in the synagogue with so much wisdom and grace that you wonder, Could this be the Jesus I know? How can he speak with so much authority? Who does he think he is?

Maybe the problem is your familiarity with Jesus. How could someone you have known all your life actually be the long-awaited Messiah? So maybe we can sympathize with the townspeople in today’s Gospel for taking offense (Mark 6:3).

We might also have a problem with being too familiar with Jesus, but in the opposite direction. We might take offense at the fact that Jesus was really a human being like ourselves. We’ve grown up knowing him as the God who redeemed us by his cross and resurrection. It can scandalize us to think that he was like us in every way but sin.

For example, Jesus probably looked like any ordinary man of his time-maybe someone we wouldn’t even notice if he passed by us on the street. And the Son of God had needs: he got hungry and hot and tired. He had emotions: he laughed and cried, he got excited and irritated. And yet he is the Second Person of the Trinity!

We celebrated the birth of Jesus only five weeks ago, but the incarnation is a mystery of our faith that we can meditate on all year long. God stooped down to earth to become just like one of his lowly creatures. But don’t let that offend you! He did it out of pure love for you and for each one of us. So let’s rejoice today. Jesus is our Lord and Savior, yes, but because he is human, he is also our brother and friend.

“Jesus, in your humanity, draw me close to you.”

Nhiều người lắng nghe Ngài với sự kinh ngạc (Mc 6,2)

Bạn là cư dân lâu đời của Nagiarét, và bạn biết tất cả mọi người trong thị trấn, kể cả người thợ mộc Giuse và vợ ông, Maria. Bạn đã thấy trẻ Giêsu nô đùa dưới chân mẹ ngài, chạy qua các đường phố với các cậu bé khác, và đứng cạnh cha mình vào ngày Sabát trong hội đường.

Bây giờ Ngài trở lại thành phố và giảng dạy trong nhà hội với rất nhiều sự khôn ngoan và ân sủng đến nỗi bạn tự hỏi, Đây có phải là Giêsu mà tôi biết không? Làm thế nào anh ta có thể nói với rất nhiều uy quyền? Anh ta nghĩ anh ta là ai?

Có thể vấn đề là sự quen thuộc của bạn với Giêsu. Làm sao một người mà bạn đã biết cả đời lại có thể thực sự là Đấng cứu thế được chờ đợi từ lâu? Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể thông cảm cho những người dân thành phố trong Tin Mừng hôm nay vì đã vấp ngã (Mc 6,3).

Chúng ta cũng có thể gặp khó khăn khi quá quen thuộc với Chúa Giêsu, nhưng theo hướng ngược lại. Chúng ta có thể bị xúc phạm khi biết rằng Chúa Giêsu thực sự là một con người giống như chúng ta. Chúng ta lớn lên biết Ngài là Thiên Chúa, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng thập tự giá và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta có thể bị tai tiếng khi nghĩ rằng Ngài giống chúng ta về mọi mặt trừ tội lỗi.

Ví dụ, Chúa Giêsu có thể trông giống như bất kỳ người bình thường nào vào thời của Ngài – có thể là người mà chúng ta thậm chí sẽ không nhận ra nếu Ngài đi ngang qua chúng ta trên đường phố. Và Con Thiên Chúa cũng có nhu cầu: Ngài đói, nóng và mệt mỏi. Ngài cũng có những cảm xúc: Ngài cười và khóc, Ngài phấn khích và cáu kỉnh. Tuy nhiên, Ngài là Ngôi Hai của Ba Ngôi!

Chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu giáng sinh cách đây chỉ năm tuần, nhưng việc nhập thể là một mầu nhiệm đức tin của chúng ta mà chúng ta có thể suy niệm suốt cả năm. Thiên Chúa đã đi xuống trần gian để trở nên giống như một trong những thụ tạo thấp hèn của Ngài. Nhưng đừng để điều đó làm bạn vấp ngã! Ngài đã làm điều đó vì tình yêu thuần khiết dành cho bạn và cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, hãy vui mừng ngày hôm nay. Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, vâng, nhưng vì Ngài là con người nên Ngài cũng là anh em và bạn hữu của chúng ta.

“Lạy Chúa Giêsu, trong nhân tính của Chúa, xin kéo con lại gần Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon