Tell them  how much the Lord has done for you – Suy niệm ngày 30.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, January 30, 2023

“Tell them how much the Lord has done for you”

Scripture:  Mark 5:1-20  

1 They came to the other side of the sea, to the country of Gerasenes. 2 And when he had come out of the boat, there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, 3 who lived among the tombs; and no one could bind him any more, even with a chain; 4 for he had often been bound with shackles and chains, but the chains he wrenched apart, and the shackles he broke in pieces; and no one had the strength to subdue him. 5 Night and day among the tombs and on the mountains he was always crying out, and bruising himself with stones. 6 And when he saw Jesus from afar, he ran and worshiped him; 7 and crying out with a loud voice, he said, “What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me.” 8 For he had said to him, “Come out of the man, you unclean spirit!” 9 And Jesus asked him, “What is your name?” He replied, “My name is Legion; for we are many.” 10 And he begged him eagerly not to send them out of the country. 11 Now a great herd of swine was feeding there on the hillside; 12 and they begged him, “Send us to the swine, let us enter them.” 13 So he gave them leave. And the unclean spirits came out, and entered the swine; and the herd, numbering about two thousand, rushed down the steep bank into the sea, and were drowned in the sea.
14 The herdsmen fled, and told it in the city and in the country. And people came to see what it was that had happened. 15 And they came to Jesus, and saw the demoniac sitting there, clothed and in his right mind, the man who had the legion; and they were afraid. 16 And those who had seen it told what had happened to the demoniac and to the swine. 17 And they began to beg Jesus to depart from their neighborhood. 18 And as he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. 19 But he refused, and said to him, “Go home to your friends, and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you.” 20 And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him; and all men marveled.

Thứ Hai, ngày 30.01.2023

Hãy nói với họ những gì Ðức Chúa đã làm cho anh

Mc 5,1-20

1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi! “8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! “9 Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì? ” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.”10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.”13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.”20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

Meditation: Do you ever feel driven by forces beyond your strength? A man driven mad by the evil force of a legion found refuge in the one person who could set him free. A legion is no small force – but an army more than 5,000 strong! For the people in the time of Jesus’ ministry, hemmed in by occupied forces, a legion, whether spiritual or human, struck terror! Legions at their wildest committed unmentionable atrocities.Our age has also witnessed untold crimes and mass destruction at the hands of possessed rulers and their armies.

Jesus has power to free us from every evil spirit of oppression

What is more remarkable – the destructive force of this driven and possessed man – or the bended knee at Jesus’ feet imploring mercy and release? God’s word reminds us that no destructive force can keep anyone from the peace and safety which God offers to those who seek his help. A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand; but it will not come near you. ..Because you have made the Lord your refuge, the Most High your habitation (Psalm 91:7,9).

Jesus took pity on the man who was overtaken by a legion of evil spirits. The destructive force of these demons is evident for all who can see as they flee and destroy a herd of swine. After Jesus freed the demoniac the whole city came out to meet him. No one had demonstrated such power and authority against the forces of Satan as Jesus did. They feared Jesus as a result and begged him to leave them. Why would they not want Jesus to stay? Perhaps the price for such liberation from the power of evil and sin was more than they wanted to pay. Jesus is ready and willing to free us from anything that binds us and that keeps us from the love of God. Are you willing to part with anything that might keep you from his love and healing power?

“Lord Jesus, unbind me that I may love you wholly and walk in the freedom of your way of life and holiness. May there be nothing which keeps me from the joy of living in your presence.”

Suy niệm: Bạn có bao giờ cảm thấy bị điều khiển bởi sức mạnh vượt sức của bạn không? Một người điên bị điều khiển bởi sức mạnh của một đạo binh thần dữ đã chạy tới ẩn náu trong một người có thể giải thoát anh ta. Một đạo binh không phải là một lực lượng nhỏ – đó là một đạo binh có tới 6000 người! Đối với người Palestine, bị quân thù bao vây, một đạo binh, cho dù thần linh hay con người, là sự tấn công đáng sợ! Các đạo binh điên cuồng nhất có những hành động tàn ác ngoài sức tưởng tượng. Thời đại của chúng ta cũng chứng thật những tội ác không thể nói được và sự phá hủy kinh khủng nơi bàn tay của những nhà lãnh đạo xâm chiếm và quân đội của họ.

Đức Giêsu có sức mạnh để giải thoát chúng ta khỏi mọi áp bức của thần dữ

Điều gì quan trọng hơn – sức mạnh phá hủy của người bị quỷ ám – hay đầu gối quỳ dưới chân Ðức Giêsu van xin lòng thương xót và giải thoát? Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng không một sức mạnh phá hủy nào có thể ngăn cản người ta với sự bình an và an toàn mà Thiên Chúa ban cho những ai chạy đến xin Người trợ giúp. Một ngàn tên quỷ có thể tấn công bạn, mười ngàn tên quỷ có thể ở bên cạnh bạn, nhưng chúng sẽ không thể nào tới gần được bạn. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân (Tv 91,9).

Ðức Giêsu tỏ lòng thương xót với người đã bị đạo binh của thần ô uế chiếm hữu. Sức mạnh phá hủy của những thần dữ này là bằng chứng cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy khi chúng chạy trốn và tiêu diệt đàn heo. Sau khi Ðức Giêsu chữa lành người bị quỷ ám, cả thành phố ra gặp gỡ Người. Không ai giải thích được uy quyền của Ðức Giêsu khi Người chống lại sức mạnh của Satan. Kết quả, họ đâm ra sợ hãi Ðức Giêsu, và xin Người rời khỏi họ. Tại sao họ không muốn Ðức Giêsu ở lại? Có lẽ cái giá cho sự tự do thoát khỏi sức mạnh của ma quỷ như thế nhiều hơn những gì họ muốn trả. Ðức Giêsu luôn sẵn sàng giải thoát chúng ta khỏi bất cứ điều gì trói buộc chúng ta và ngăn cản chúng ta với tình yêu của Thiên Chúa. Bạn có sẵn sàng dứt bỏ bất cứ điều gì có thể ngăn cản bạn khỏi tình yêu và ơn cứu độ của Người không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con để con có thể yêu mến Chúa một cách trọn vẹn và bước đi trong sự thanh thoát của đường lối sự sống và thánh thiện của Chúa. Chớ gì không một trở ngại nào ngăn cản con khỏi niềm vui sống trong sự hiện diện của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon