The Son of man is Lord of the Sabbath – Suy niệm ngày 17.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, January 17, 2023

“The Son of man is Lord of the Sabbath”

Scripture: Mark 2:23-28

23 One Sabbath he was going through the grain fields; and as they made their way his disciples began to pluck heads of grain. 24 And the Pharisees said to him, “Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?” 25 And he said to them, “Have you never read what David did, when he was in need and was hungry, he and those who were with him: 26 how he entered the house of God, when Abiathar was high priest, and ate the bread of the Presence, which it is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those who were with him?” 27 And he said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath; 28 so the Son of man is lord even of the Sabbath.”

Thứ Ba, ngày 17.01.2022

Con Người là Chủ ngày Sabbat

Mc 2,23-28

23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép! “25 Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”27 Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”

Meditation: What does the commandment “keep holy the Sabbath” require of us? Or better yet, what is the primary intention behind this command? The religious leaders confronted Jesus on this issue. The “Sabbath rest” was meant to be a time to remember and celebrate God’s goodness and the goodness of his work, both in creation and redemption. It was a day set apart for the praise of God, his work of creation, and his saving actions on our behalf. It was intended to bring everyday work to a halt and to provide needed rest and refreshment.

The Lord of the Sabbath feeds and nourishes us

Jesus’ disciples are scolded by the scribes and Pharisees, not for plucking and eating corn from the fields, but for doing so on the Sabbath. In defending his disciples, Jesus argues from the Scriptures that human need has precedence over ritual custom.

When David and his men were fleeing for their lives, they sought food from Ahimelech the priest (1 Samuel 21:1-6). The only bread he had was the holy bread offered in the Temple. On every Sabbath morning twelves loaves were laid before God on a golden table in the Holy Place. Each loaf represented one of the twelve tribes of Israel. No one was allowed to eat this bread except the priests because it represented the very presence of God. In their hunger and need for physical nourishment and strength, David and his men ate of this bread which Ahimelech offered to them.

Seek the Lord’s rest and refreshment Why didn’t the Pharisees recognize the claims of mercy over rules and regulations? Their zeal for ritual observance blinded them from the demands of charity. Jesus reminds the Pharisees that the Sabbath was given for our benefit, to refresh and renew us in living for God. It was intended for good and not for evil. Withholding mercy and kindness in response to human need was not part of God’s intention that we rest from unnecessary labor.

Jesus’ reference to the bread of the Presence (Mark 2:24) alludes to the true bread from heaven which he offers to all who believe in him. Jesus, the Son of David, and the Son of Man, a title for the Messiah, declares that he is “Lord of the Sabbath.” Jesus healed on the Sabbath and he showed mercy to those in need. All who are burdened and weary can find true rest and refreshment in him. Do you honor the Lord in the way you treat your neighbor and celebrate the Lord’s Day?

“Lord Jesus, may I give you fitting honor in the way I live my life and treat my neighbor. May I honor the Lord’s Day as a day holy to you. And may I always treat others with the same mercy and kindness which you have shown to me. Free me from a critical and intolerant spirit that I may always seek the good of my neighbor.”

Suy niệm:  Luật “giữ ngày Sabbath” đòi hỏi chúng ta điều gì? Nói đúng hơn mục đích chính đằng sau mệnh lệnh này là gì? Các nhà lãnh đạo tôn giáo tranh cãi với Ðức Giêsu về vấn đề này. “Việc nghỉ ngày Sabbath” được xem là thời gian để tưởng nhớ và tôn kính lòng nhân từ của Thiên Chúa và sự tốt lành về những kỳ công của Người, bao gồm việc tạo dựng và cứu chuộc. Đó là ngày người ta nghỉ việc để ca tụng Chúa, ca tụng sự tạo dựng của Người, và những hành động cứu chuộc của Người thay cho chúng ta. Nó có ý nghĩa tạm dừng công việc hằng ngày để cho thân xác được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

Chúa ngày Sabát nuôi dưỡng chúng ta

Các môn đệ của Ðức Giêsu bị những người luật sĩ và Pharisêu quở trách không phải vì đã bứt bông lúa ăn, nhưng là vì đã làm việc trong ngày Sabbath. Để bênh vực các môn đệ, Ðức Giêsu đã trích dẫn từ Kinh thánh để nói rằng nhu cầu con người có quyền ưu tiên hơn phong tục tập quán.

Khi Đavít và đoàn tùy tùng chạy trốn để sống sót, họ tìm kiếm lương thực từ tư tế Ahimelech (1Sam 21,1-6). Bánh duy nhất ông có được là bánh thánh dùng để tế lễ trong Đền thờ. Mỗi sáng ngày Sabát, 12 ổ bánh được đặt trên bàn thờ vàng trước mặt Thiên Chúa trong cung thánh. Mỗi ổ bánh tượng trưng cho một chi tộc Israel. Không ai được phép ăn bánh này ngoại trừ các tư tế vì nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong lúc đói và cần bồi bổ sức lực, vua Đavít và người của ông đã ăn bánh mà tư tế Ahimelech trao cho họ.

Hãy tìm sự an nghỉ và bồi dưỡng của Chúa

Tại sao những người Pharisêu đã không nhận ra các đòi hỏi của lòng thương xót vượt trên các lề luật? Lòng nhiệt thành giữ lễ nghi của họ đã làm mù quáng họ trước các đòi hỏi của đức ái. Ðức Giêsu nhắc nhở những người Pharisêu rằng ngày Sabát đặt ra là vì lợi ích của chúng ta, để bồi dưỡng và hồi phục chúng ta trong sự sống cho Chúa. Nó được đặt ra cho điều tốt chứ không phải cho điều xấu. Sự ngăn cản lòng thương xót và nhân từ trong việc đáp ứng nhu cầu của con người không nằm trong dự tính của Chúa là chúng ta được nghỉ ngơi không làm những việc không cần thiết.

Đức Giêsu nói rằng bánh Thánh hiến (Mc 2,24) ám chỉ bánh từ trời đích thật mà Người ban cho những ai tin vào Người. Đức Giêsu, Con vua Đavít, là Con Người, danh xưng của Đấng Mêsia, tuyên bố rằng Người là “Chủ ngày Sabát”. Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sabát và tỏ lòng thương xót cho ai cần đến. Tất cả những ai gánh nặng và mệt mỏi có thể tìm thấy sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng nơi Người. Bạn có tôn kính Chúa trong cách thức bạn đối xử với tha nhân và tôn kính ngày của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con bày tỏ lòng tôn kính Chúa một cách thích hợp trong cách thức con sống và trong cách thức con đối xử với tha nhân. Xin cho con biết tôn kính ngày của Chúa như ngày thánh dành cho Chúa. Và chớ gì con luôn luôn đối xử với người khác bằng lòng thương xót và nhân hậu tương tự mà Chúa đã đối xử với con. Xin giải thoát con khỏi tinh thần chỉ trích và cố chấp để con luôn luôn biết tìm kiếm lợi ích cho tha nhân.

Comments are closed.

phone-icon