We have found the Messiah – Suy niệm ngày 04.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, January 4, 2023

“We have found the Messiah!”

Scripture: John 1:35-42

35 The next day again John was standing with two of his disciples; 36 and he looked at Jesus as he walked, and said, “Behold, the Lamb of God!”  37 The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. 38 Jesus turned, and saw them following, and said to them, “What do you seek?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?”  39 He said to them, “Come and see.” They came and saw where he was staying; and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour.  40 One of the two who heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter’s brother.  41 He first found his brother Simon, and said to him, “We have found the Messiah” (which means Christ).  42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him, and said, “So you are Simon the son of John? You shall be called Cephas” (which means Peter).

Thứ Tư, ngày 04.01.2023

Chúng tôi đã tìm được Đấng Mêsia

Ga 1,35-42

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.”37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế? ” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? “39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô).42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

Meditation: Who is Jesus for you? John calls Jesus the Lamb of God and thus signifies Jesus’ mission as the One who redeems us from our sins. The blood of the Passover Lamb (Exodus 12) delivered the Israelites from their oppression in Egypt and from the plague of death. The Lord Jesus freely offered up his life for us on the cross as the atoning sacrifice for our sins (1 Corinthians 5:7). The blood which he poured out for us on the cross cleanses, heals, and frees us from our slavery to sin, and from the “wages of sin which is death” (Romans 6:23) and the “destruction of both body and soul in hell” (Matthew 10:28).

It is significant that John was the son of the priest, Zachariah, who participated in the daily sacrifice of a lamb in the temple for the sins of the people (Exodus 29). In Jesus John saw the true and only sacrifice which could deliver us from bondage to sin, death, and the powers of hell. How did John know the true identity of Jesus, as the Son of God and Savior of the world (John 1:29)? The Holy Spirit revealed to John Jesus’ true nature, such that John bore witness that this is the Son of God. How can we be certain that Jesus is truly the Christ, the Son of the living God? The Holy Spirit makes the Lord Jesus Christ known to us through the gift of faith. God gives us freely of his Spirit that we may comprehend – with enlightened minds and eyes of faith – the great mystery and plan of God to unite all things in his Son, our Lord Jesus Christ.

“What do you seek?”

John in his characteristic humility was eager to point beyond himself to the Christ (means Anointed One and Messiah). He did not hesitate to direct his own disciples to the Lord Jesus. When two of John’s disciples began to seek Jesus out, Jesus took the initiative to invite them into his company. He did not wait for them to get his attention. Instead he met them halfway. He asked them one of the most fundamental questions of life: “What are you looking for?” Jesus asks each one of us the same question:”What are you searching for? Do you know the meaning and purpose for your life?” Only God, the Father and Author of life, can answer that question and make our purpose fully known to us. That is why the Lord Jesus invites each one of us to draw near to himself. He wants us to know him personally – to know what he came to do for us and what he wants to offer us.

“Come and see”

“Come and see” is the Lord’s invitation for each one of us to discover the joy of friendship and communion with the One who made us in love for love. Saint Augustine of Hippo reminds us that it is God, our Creator and Redeemer, who seeks us out, even when we are not looking for him: “If you hadn’t been called by God, what could you have done to turn back? Didn’t the very One who called you when you were opposed to Him make it possible for you to turn back?” It is God who initiates and who draws us to himself. Without his mercy and help we could not find him on our own.

When we find something of great value it’s natural to want to share the good news of our discovery with our family, friends, and neighbors. When Andrew met Jesus and discovered that he was truly the Messiah, he immediately went to his brother Simon and told him the good news. Andrew brought his brother to meet Jesus so he could “come and see” for himself. When Jesus saw Simon approaching he immediately reached out to Simon in the same way he had done for Andrew earlier. Jesus looked at Simon and revealed that he knew who Simon was and where he came from even before Simon had set his eyes on Jesus. Jesus gave Simon a new name which signified that God had a personal call and mission for him. Jesus gave Simon the name “Cephas” which is the Aramaic word for “rock”. Cephas is translated as Peter (Petros in Greek and Petrus in Latin) which also literally means “rock”.

To call someone a “rock” was one of the greatest compliments in the ancient world. The rabbis had a saying that when God saw Abraham, he exclaimed: “I have discovered a rock to found the world upon.” Through Abraham God established a nation for himself. Through faith Peter grasped who Jesus truly was – the Anointed One (Messiah and Christ) and the only begotten Son of God. The New Testament describes the church as a spiritual house or temple with each member joined together as living stones (see 1 Peter 2:5). Faith in Jesus Christ makes us into rocks or spiritual stones. The Holy Spirit gives us the gift of faith to know the Lord Jesus personally, power to live the gospel faithfully, and courage to witness the truth and joy of the Gospel to others. The Lord Jesus is ever ready to draw us to himself. Do you seek to grow in the knowledge and love of the Lord Jesus Christ?

“Lord Jesus Christ, fill me with the power of your Holy Spirit that I may grow in the knowledge of your great love and truth. Let your Spirit be aflame in my heart that I may joyfully seek to do your will in all things.”

Suy niệm: Đức Giêsu là ai đối với bạn? Gioan tẩy giả gọi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa và do đó tuyên bố sứ mệnh của Đức Giêsu là Đấng sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Máu của Con Chiên Vượt qua (Xh 12) giải thoát dân tộc Israel khỏi sự áp bức trong nước Ai cập và tai họa của cái chết. Chúa Giêsu tự nguyện dâng hiến mạng sống mình cho chúng ta trên thập giá làm của lễ đền tội cho tội lỗi chúng ta (1Cor 5,7). Máu mà Người đổ ra cho chúng ta trên thập giá thanh tẩy, chữa lành, và giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và khỏi “những hậu quả của tội lỗi là sự chết” (Rm 6,23) và “sự hủy diệt cả thân xác và linh hồn trong Hỏa ngục” (Mt 10,28).

Thật là ý nghĩa rằng Gioan là con của Giacaria, vị tư tế của Israel đã tham dự vào lễ tế hằng ngày của con chiên trong đền thờ cho tội lỗi dân tộc (Xh 29). Nơi Ðức Giêsu, Gioan đã nhìn thấy lễ tế đích thật và duy nhất có thể giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi, sự chết, và những quyền lực của Hỏa ngục. Làm thế nào Gioan biết được căn tính đích thật của Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu thế (Ga 1,29)? Chúa Thánh Thần đã mặc khải cho Gioan bản tính đích thật của Đức Giêsu để Gioan làm chứng rằng đây là Con Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Giêsu thật sự là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống? Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết được Đức Giêsu Kitô qua hồng ân đức tin. Thiên Chúa ban Thần Khí của Người cho chúng ta cách nhưng không để chúng ta có thể hiểu được – với tâm trí được soi sáng và cặp mắt đức tin – mầu nhiệm và kế hoạch cao cả của Thiên Chúa để quy tụ mọi sự trong Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

“Các anh tìm gì?”

Gioan trong sự khiêm tốn đặc biệt của mình đã cố gắng vượt ra chính mình để chỉ cho người khác biết về Đức Kitô. Ông đã không do dự giới thiệu các môn đệ của mình tới Ðức Giêsu. Khi hai môn đệ của Gioan bắt đầu đi tìm Ðức Giêsu, Ðức Giêsu đã chủ động mời họ làm bạn cộng sự của mình. Người đã không chờ họ để tạo sự chú ý về mình. Trái lại, Người đón họ giữa đường. Người đã hỏi họ một trong những câu hỏi căn bản nhất của cuộc đời: “Các anh tìm kiếm điều gì?” Ðức Giêsu cũng hỏi mỗi một người chúng ta cũng cùng một câu hỏi: “Bạn đang tìm kiếm điều gì? Bạn có biết ý nghĩa và mục đích cho đời mình không?” Chỉ Thiên Chúa, là Cha và là Tác Giả của sự sống, mới có thể trả lời câu hỏi đó và cho chúng ta hiểu biết trọn vẹn về mục đích của mình. Ðó là lý do tại sao Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đến gần Người. Người muốn chúng ta hiểu biết về Người một cách cá biệt – biết Người đến để làm gì cho chúng ta và điều gì Người muốn ban cho chúng ta.

“Ðến mà xem”

“Ðến mà xem” là lời mời gọi của Ðức Chúa dành cho mỗi một người chúng ta để khám phá ra niềm vui của tình bằng hữu và kết hiệp với Ðấng đã tạo dựng nên chúng ta trong tình yêu và cho tình yêu. Thánh Augustine thành Hippo nhắc nhở chúng ta rằng chính Thiên Chúa, Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Cứu Chuộc chúng ta tìm kiếm chúng ta trước, thậm chí khi chúng ta không tìm kiếm Người: “Nếu bạn không được Thiên Chúa mời gọi, thì bạn có thể làm gì để đáp lại? Chẳng phải chính Đấng đã kêu gọi bạn khi bạn chống đối Người, giúp bạn có thể quay trở lại đó sao?” Chính Thiên Chúa là Đấng khởi xướng và lôi kéo chúng ta đến với Người. Không có lòng thương xót và sự giúp đỡ của Người chúng ta không thể nào tìm thấy Người với sức mình.

Khi chúng ta khám phá điều gì có giá trị lớn lao, tự nhiên chúng ta muốn chia sẻ tin vui khám phá của mình với gia đình, bạn bè, và những người thân cận của mình. Khi Anrê đến gặp Ðức Giêsu và khám phá ra rằng Người đích thật là Ðấng Mêsia, ông lập tức đến gặp anh mình là Simon và nói với ông tin vui đó. Anrê đem anh mình tới gặp Ðức Giêsu để chính ông có thể “đến mà xem”. Khi Ðức Giêsu nhìn thấy Simon đến gần, Người lập tức đến với Simon với cùng cách thức Người đã làm với Anrê trước đó. Ðức Giêsu nhìn Simon và mặc khải rằng Người biết Simon là ai và thậm chí ông từ đâu đến trước khi Simon nhìn thấy Ðức Giêsu. Ðức Giêsu ban cho Simon một tên mới có ý nghĩa rằng Thiên Chúa đã có lời mời gọi và sứ mệnh cá biệt dành cho ông. Ðức Giêsu ban cho Simon cái tên “Cephas”, tiếng Aramaic nghĩa là “đá”. Cephas được dịch là Phêrô (Petros theo tiếng Hylạp và Petrus theo tiếng Latin) theo nghĩa đen cũng có nghĩa là “đá”.

Gọi ai đó là “đá” là một trong những lời khen tặng vinh dự nhất trong thế giới xưa. Các thầy Rabbi có câu nói rằng khi Thiên Chúa nhìn thấy Abraham, Người đã thốt lên: “Ta đã tìm được một tảng đá để đặt nền tảng cho thế giới”. Ngang qua Abraham, Thiên Chúa đã thiết lập một dân tộc cho chính mình. Ngang qua đức tin, Phêrô đã biết được Ðức Giêsu thật sự là ai – là Đấng được tấn phong (Đấng Mêsia và Kitô) và là Con một yêu dấu của Thiên Chúa. Tân ước mô tả Giáo hội như một tòa nhà hay đền thờ thiêng liêng với mỗi thành viên liên kết với nhau như những viên đá sống động (1Pr 2,5). Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô làm cho chúng ta thành những tảng đá hay những viên đá thiêng liêng. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta hồng ân đức tin để nhận biết chính Chúa Giêsu, sức mạnh để sống Tin mừng cách trung thành, và can đảm để làm chứng cho người khác về chân lý và niềm vui của Tin mừng. Chúa Giêsu luôn sẵn sàng lôi kéo chúng ta đến gần Người. Bạn có tìm cách để được lớn lên trong sự hiểu biết và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, xin lấp đầy lòng con sức mạnh của Thánh Thần Chúa để con được lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu và chân lý của Chúa. Xin cho Thần Khí Chúa bừng cháy trong lòng con để con có thể hân hoan tìm kiếm ý Chúa trong tất cả mọi sự.

Comments are closed.

phone-icon