A light for the way of the Gentiles… – Suy niệm theo WAU ngày 02.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

… a light for the way of the Gentiles and for the glory of his people Israel (Lk 2:32)

Today we celebrate the feast of the Presentation, the day when Mary and Joseph brought their son to the Temple in Jerusalem and dedicated him to God. In some parts of the world, this feast is also known as Candlemas. Candles are blessed at Mass, and there are often candlelight processions, to proclaim that Jesus is the “light for revelation to the Gentiles” (Luke 2:32).

The Gospel for today tells us how Simeon recognized Jesus as the light to the Gentiles and the Messiah who would save Israel. And that recognition caused him to erupt in praise to God.

Simeon’s prayer (Luke 2:29-32), called the Nunc Dimittis, is a cherished prayer in the Church’s Liturgy of the Hours. It’s a song of thanksgiving and praise to God for his faithfulness in sending his Son. Simeon had prayed and waited for many years to see God’s salvation. And then, it happened! Finally, he saw Jesus, the Messiah, enter the Temple. Finally, he knew that God had fulfilled his promise. He rejoiced that through Jesus, God’s salvation would “reach to the ends of the earth” (Isaiah 49:6). Finally, he could die in peace.

We, too, can rejoice because God’s salvation has reached us! It’s a good day to give thanks and praise to God, just as Simeon did. It’s a good day to remember our baptism, when Jesus shone his light into our hearts. It’s a good day to light a candle and rejoice that Jesus the Light has come to us-and to all the world. And it’s a good day to let that light of Christ shine to the people around us.

Let’s join our voices with Simeon and praise God for sending Jesus! He is the true light that enlightens all people.

“Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples: a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel” (Luke 2:29-32).

… một ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân Ngài (Lc 2,32)

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Dâng Chúa, ngày Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa con mình vào Đền thờ Giêrusalem và dâng con cho Thiên Chúa. Ở một số nơi trên thế giới, lễ này còn được gọi là Candlemas. Nến được làm phép trong Thánh Lễ, và thường có những cuộc rước nến, để công bố rằng Chúa Giêsu là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại” (Lc 2,32).

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết việc ông Simêon đã nhận ra Chúa Giêsu là ánh sáng cho dân ngoại và là Đấng Thiên Sai sẽ cứu Israel. Và sự công nhận đó đã khiến ông phải thốt lên lời ngợi khen Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện của Simêon (Lc 2,29-32), được gọi là Nunc Dimittis, là một lời cầu nguyện được trân trọng trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ của Giáo Hội. Đó là một bài ca tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì lòng thành tín sai Con của Người đến. Simêon đã cầu nguyện và chờ đợi trong nhiều năm để thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Và sau đó, nó đã xảy ra! Cuối cùng, ông nhìn thấy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, vào Đền Thờ. Cuối cùng, ông biết rằng Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của mình. Ông vui mừng vì qua Chúa Giêsu, sự cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ “đến tận cùng trái đất” (Is 49,6). Cuối cùng, ông có thể chết trong thanh thản.

Chúng ta cũng có thể vui mừng vì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta! Đây là một ngày tốt lành để tạ ơn và ca ngợi Chúa, giống như Simêon đã làm. Đó là một ngày tốt lành để nhớ lại phép rửa tội của chúng ta, khi Chúa Giêsu chiếu ánh sáng vào tâm hồn chúng ta. Thật là một ngày tốt lành để thắp nến và vui mừng vì Chúa Giêsu là Ánh sáng đã đến với chúng ta – và đến với toàn thế giới. Và đây là một ngày tốt lành để ánh sáng của Đấng Kitô chiếu sáng cho những người xung quanh chúng ta.

Hãy cùng hòa giọng với Simêon và ngợi khen Thiên Chúa vì đã sai Chúa Giêsu đến! Ngài là ánh sáng thật chiếu soi mọi người.

“Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, theo lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và vinh quang cho Israel dân Ngài” (Lc 2,29-32).

Comments are closed.

phone-icon