The favor of God was upon him – Suy niệm ngày 02.02.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, February 2, 2023

“The favor of God was upon him”

Scripture: Luke 2:22-40 

22 And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord 23 (as it is written in the law of the Lord, “Every male that opens the womb shall be called holy to the Lord”) 24 and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, “a pair of turtledoves, or two young pigeons.” 25 Now there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 26 And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord’s Christ. 27 And inspired by the Spirit he came into the temple; and when the parents brought in the child Jesus, to do for him according to the custom of the law, 28 he took him up in his arms and blessed God and said, 29 “Lord, now let your servant depart in peace, according to your word; 30 for my eyes have seen your salvation 31 which you have prepared in the presence of all peoples, 32 a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel.” 33 And his father and his mother marveled at what was said about him; 34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, “Behold, this child is set for the fall and rising of many in  Israel, and for a sign that is spoken against 35 (and a sword will pierce through your own soul also), that thoughts out of many hearts may be revealed.”36 And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher; she was of a great age, having lived with her husband  seven years from her virginity, 37 and as a widow till she was eighty-four. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. 38 And coming up at that very hour she gave thanks to God, and spoke of him to all who were looking for the redemption of Jerusalem. 39 And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. 40 And the child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Thứ Năm, ngày 02.02.2023

Ơn sủng của Thiên Chúa ở với Người

Lc 2,22-40

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”,24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Galilê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Meditation: Do you know the favor of the Lord? After Jesus’ birth, Mary fulfills the Jewish right of purification after childbirth. Since she could not afford the customary offering of a lamb, she gives instead two pigeons as an offering of the poor. This rite, along with circumcision and the redemption of the first-born point to the fact that children are gifts from God. Jesus was born in an ordinary home where there were no luxuries. Like all godly parents, Mary and Joseph raised their son in the fear and wisdom of God. He, in turn, was obedient to them and grew in wisdom and grace. The Lord’s favor is with those who listen to his word with trust and obedience. Do you know the joy of submission to God? And do you seek to pass on the faith and to help the young grow in wisdom and maturity?

The Holy Spirit reveals the presence of the Savior of the world

What is the significance of Simeon’s encounter with the baby Jesus and his mother in the temple? Simeon was a just and devout man who was very much in tune with the Holy Spirit. He believed that the Lord would return to his temple and renew his chosen people. The Holy Spirit also revealed to him that the Messiah and King of Israel would also bring salvation to the Gentile nations. When Joseph and Mary presented the baby Jesus in the temple, Simeon immediately recognized this humble child of Bethlehem as the fulfillment of all the messianic prophecies, hopes, and prayers. Inspired by the Holy Spirit he prophesied that Jesus was to be “a revealing light to the Gentiles”. The Holy Spirit reveals the presence of the Lord to those who are receptive and eager to receive him.  Do you recognize the indwelling presence of the Lord with you?

The ‘new temple’ of God’s presence in the world

Jesus is the new temple (John 1:14; 2:19-22). In the Old Testament God manifested his presence in the “pillar of cloud” by day and the “pillar of fire” by night as he led them through the wilderness. God’s glory visibly came to dwell over the ark and the tabernacle (Exodus 40:34-38). When the first temple was built in Jerusalem God’s glory came to rest there (1 Kings 8). After the first temple was destroyed, Ezekiel saw God’s glory leave it (Ezekiel 10). But God promised one day to fill it with even greater glory (Haggai 2:1-9; Zechariah 8-9). That promise is fulfilled when the “King of Glory” himself comes to his temple (Psalm 24:7-10; Malachi 3:1).  Through Jesus’ coming in the flesh and through his saving death, resurrection, and ascension we are made living temples of his Holy Spirit (1 Corinthians 3:16-17). Ask the Lord to renew your faith in the indwelling presence of his Spirit within you. And give him thanks and praise for coming to make his home with you.

Mary receives both a crown of joy and a cross of sorrow

Simeon blessed Mary and Joseph and he prophesied to Mary about the destiny of this child and the suffering she would undergo for his sake. There is a certain paradox for those blessed by the Lord.  Mary was given the blessedness of being the mother of the Son of God. That blessedness also would become a sword which pierced her heart as her Son died upon the cross. She received both a crown of joy and a cross of sorrow. But her joy was not diminished by her sorrow because it was fueled by her faith, hope, and trust in God and his promises. Jesus promised his disciples that “no one will take your joy from you” (John 16:22). The Lord gives us a supernatural joy which enables us to bear any sorrow or pain and which neither life nor death can take way.  Do you know the peace and joy of a life surrendered to God with faith and trust?

The Holy Spirit renews our hope in the promise of God

Simeon was not alone in recognizing the Lord’s presence in the temple. Anna, too, was filled with the Holy Spirit. She was found daily in the temple, attending to the Lord in prayer and speaking prophetically to others about God’s promise to send a redeemer. Supernatural hope grows with prayer and age! Anna was pre-eminently a woman of great hope and expectation that God would fulfill all his promises. She is a model of godliness to all believers as we advance in age. 

Advancing age and the disappointments of life can easily make us cynical and hopeless if we do not have our hope rightly placed. Anna’s hope in God and his promises grew with age. She never ceased to worship God in faith and to pray with hope. Her hope and faith in God’s promises fueled her indomitable zeal and fervor in prayer and service of God’s people.

Our hope is anchored in God’s everlasting kingdom of righteousness, peace, and joy

What do you hope for? The hope which God places in our heart is the desire for the kingdom of heaven and everlasting life and happiness with our heavenly Father. The Lord Jesus has won for us a kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). The Holy Spirit gives hope to all who place their trust in the promises of God. God never fails because his promises are true and he is faithful. The hope which God places within us through the gift of the Spirit enables us to persevere with confident trust in God even in the face of trails, setbacks, and challenges that may come our way.

Is there anything holding you back from giving God your unqualified trust and submission to his will for your life? Allow the Lord Jesus to flood your heart with his peace, joy, and love. And offer to God everything you have and desire –  your life, family, friends, health, honor, wealth, and future. If you seek his kingdom first he will give you everything you need to know, love, and serve him now and enjoy him forever.

“Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never cease to place all my trust in you. Fill me with the joy and strength of the Holy Spirit that I may boldly point others to your saving presence and words of eternal life.”

Suy niệm: Bạn có biết ơn sủng của Chúa không? Sau khi sinh Ðức Giêsu, Maria thực hiện nghi thức thanh tẩy của người Do Thái sau khi sinh con. Bởi vì Maria không thể dâng tiến một con chiên theo phong tục, nên thay vào đó, bà dâng cặp bồ câu như một lễ dâng của người nghèo. Nghi thức này, đi kèm với việc cắt bì và việc dâng tiến đứa con đầu lòng để nhìn nhận rằng đứa trẻ này là do ơn sủng bởi Thiên Chúa. Ðức Giêsu sinh ra trong một gia đình bình thường, chẳng có gì sang trọng. Giống như tất cả các cha mẹ đạo đức khác, Maria và Giuse nuôi dưỡng con mình trong sự kính sợ và khôn ngoan của Thiên Chúa. Về phần mình, Ðức Giêsu cũng vâng phục các ngài và lớn lên trong ơn sủng và khôn ngoan. Ơn sủng của Thiên Chúa luôn ở với những ai biết lắng nghe lời Người với sự tin tưởng và vâng phục. Bạn có biết niềm vui của sự vâng phục Thiên Chúa không? Và bạn có tìm cách truyền đạt đức tin và giúp đỡ giới trẻ lớn lên trong sự khôn ngoan và trưởng thành không?

Chúa Thánh Thần mặc khải sự hiện diện của Đấng cứu thế

Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ giữa cụ già Simêon với hài nhi Giêsu và mẹ Người trong đền thờ là gì? Cụ Simêon là người công chính và đạo đức, rất hòa điệu với Chúa Thánh Thần. Ông tin rằng Ðức Chúa sẽ trở lại đền thờ và canh tân dân tuyển chọn của Người. Chúa Thánh Thần cũng mặc khải cho ông rằng Đấng Mêsia và Vua dân Israel cũng sẽ đem ơn cứu độ đến cho các dân ngoại. Khi Giuse và Maria dâng con trẻ Giêsu trong đền thờ, cụ Simêon ngay lập tức nhận ra trẻ thơ sinh ở Bêlem khiêm tốn này là sự hoàn thành của tất cả lời ngôn sứ, hy vọng, và cầu nguyện. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ông đã nói tiên tri rằng Ðức Giêsu sẽ là “ánh sáng chiếu soi cho dân ngoại”. Chúa Thánh Thần mặc khải sự hiện diện của Chúa cho những ai sẵn sàng và tha thiết đón nhận Người. Bạn có nhận ra sự hiện diện thường trực của Chúa với bạn không?

Đền thờ mới của sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới

Ðức Giêsu là đền thờ mới (Ga 1,14; 2,19-22). Trong Cựu ước, Thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện trong “cột mây” lúc ban ngày, và “cột lửa” lúc ban đêm, khi Người dẫn dắt họ đi qua hoang địa. Vinh quang của Thiên Chúa hiện diện cách rõ ràng ngự trên hòm bia và nhà tạm (Xh 40,34-38). Khi đền thờ đầu tiên được xây dựng ở Giêrusalem, vinh quang Thiên Chúa ngự xuống đó (1V 8). Sau khi đền thờ đầu tiên bị phá hủy, Êdêkien đã nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa rời bỏ nó (Ed 10). Nhưng Thiên Chúa đã hứa một ngày nào đó sẽ đem lại vinh quang còn lớn hơn thế nữa (Kg 2,1-9; Dcr 8-9). Lời hứa ấy được thực hiện khi chính vị “Vua Vinh quang” đến đền thờ (Tv 24,7-10; Ml 3,1). Qua việc Ðức Giêsu đến trong thân xác và qua cái chết, sống lại, và lên trời cứu độ của Người, chúng ta được trở nên những đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần (1Cor 3,16-17). Hãy cầu xin Chúa đổi mới niềm tin của bạn trong sự hiện diện của Thánh Thần ở với bạn. Và hãy cảm tạ và ca tụng Người vì Người đã đến và ở với bạn.

Maria đón nhận vừa triều thiên niềm vui vừa thánh giá đau khổ

Cụ già Simêon đã chúc phúc cho Maria và Giuse và tiên báo với Maria về số phận của con trẻ này, và sự đau đớn bà phải chịu vì Người. Có sự nghịch lý nào đó về sự chúc lành của Chúa. Đức Maria được “chúc phúc” vì được làm Mẹ của Con Thiên Chúa. Sự diễm phúc đó cũng trở nên lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn bà khi Con của bà chết trên thập giá. Bà đón nhận cả hai, triều thiên của niềm vui và thập giá của đau khổ. Niềm vui của bà không bị tan biến bởi sự thống khổ bởi vì nó được đốt cháy bởi đức tin, đức cậy, và đức mến nơi Thiên Chúa và những lời hứa của Người. Ðức Giêsu hứa với các môn đệ rằng “Không ai có thể lấy mất niềm vui của anh em” (Ga 16,22). Chúa ban cho chúng ta một niềm vui siêu nhiên, giúp chúng ta chịu đựng bất kỳ đau khổ và đau đớn nào, mà cho dù sự sống hay sự chết cũng không thể lấy mất được. Bạn có biết niềm vui của cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa trong niềm tin cậy không?

Chúa Thánh Thần canh tân niềm hy vọng của chúng ta vào lời hứa của Thiên Chúa

Không phải chỉ một mình cụ Simêon nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đền thờ. Bà Anna cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Bà ở nhà Chúa mỗi ngày để cầu nguyện với Chúa và nói tiên tri cho người khác về lời hứa của Thiên Chúa sẽ sai Đấng cứu thế đến. Niềm hy vọng siêu nhiên lớn lên cùng với lời cầu nguyện và tuổi tác! Anna là một phụ nữ vượt trổi về niềm hy vọng lớn lao mà Thiên Chúa sẽ hoàn thành tất cả những lời hứa của Người. Bà là mẫu gương đạo đức đối với tất cả các tín hữu như chúng ta biết ở tuổi già.

Tuổi già và những thất vọng của cuộc sống có thể dễ dàng làm cho chúng ta hoài nghi và tuyệt vọng, nếu chúng ta không đặt niềm hy vọng cách đúng đắn. Niềm hy vọng của bà Anna nơi Thiên Chúa và những lời hứa của Người lớn lên theo tuổi tác! Bà không bao giờ mệt mỏi tôn thờ Thiên Chúa trong đức tin và lời cầu nguyện với niềm hy vọng. Niềm hy vọng và lòng tin của bà nơi những lời hứa của Chúa đã đốt lên lòng nhiệt thành bất khuất của bà và sự sốt sắng cầu nguyện và phục vụ dân Thiên Chúa.

Hy vọng của chúng ta bám chặt vào nước công chính, bình an, và niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa

Bạn hy vọng điều gì? Niềm hy vọng mà Thiên Chúa đặt để trong lòng chúng ta là sự khao khát nước trời và sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc với Cha trên trời. Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta vương quốc công chính, bình an, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17). Chúa Thánh Thần ban hy vọng cho tất cả những ai đặt niềm tin cậy của mình vào những lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ sai trái vì các lời hứa của Người thì chân thật và Người thì trung tín. Niềm hy vọng mà Thiên Chúa đặt để trong chúng ta qua hồng ân của Thần Khí giúp chúng ta kiên trì với lòng trông cậy tin tưởng nơi Thiên Chúa, kể cả khi đối đầu với hàng loạt khó khăn, và những thách đố sẽ xuất hiện trên đường đời của chúng ta.

Có bất cứ điều gì ngăn cản bạn không dâng cho Thiên Chúa lòng trông cậy hoàn toàn của bạn và suy phục trước ý Người dành cho cuộc đời bạn không? Hãy để cho Chúa Giêsu lấp đầy lòng bạn với sự bình an, niềm vui, và tình yêu của Người. Và hãy dâng cho Thiên Chúa mọi sự bạn có và ao ước – cuộc sống, gia đình, bạn bè, sức khỏe, danh dự, của cải, và tương lai của bạn. Nếu bạn tìm kiếm vương quốc của Người trước, Người sẽ ban cho bạn mọi sự cần thiết để nhận biết, yêu mến, và phụng sự Người bây giờ và vui hưởng hạnh phúc với Người mãi mãi.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hy vọng và sự sống của con. Chớ gì con không bao giờ mất niềm trông cậy vào Chúa. Xin lấp đầy lòng con niềm vui và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để con có thể can đảm chỉ cho người khác biết sự hiện diện và lời cứu độ của Chúa về sự sống vĩnh cửu.”

Comments are closed.

phone-icon