Joseph did as the angel commanded him – Suy niệm ngày 20.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, March 20, 2023

Joseph did as the angel commanded him

Gospel Reading: Matthew 1:16, 18-21, 24  

16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. 18 Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary  had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child of the Holy Spirit; 19 and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. 20 But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not fear to take Mary  your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; 21 she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.” 24 When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him; he took Mary home as his wife.

Thứ Hai, ngày 20.03.2023                

Giuse đã làm như lời sứ thần truyền

Mt 1,16.18-21.24

16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

Meditation: Are you prepared to obey the Lord in everything? Faith in God’s word and obedience to his commands go hand in hand. Joseph, like Mary, is a model of faith and justice. Matthew tells us that Joseph was a “just man”. John Chrysostom (347-407 AD), a gifted preacher and bishop of Constantinople, comments on the great virtue we see in Joseph which qualified him to be a worthy guardian and foster father for the child Jesus:

“The concept of ‘just’ here signifies the man who possesses all the virtues. By ‘justice’ one at times understands only one virtue in particular, as in the phrase: the one who is not avaricious (greedy) is just. But ‘justice’ also refers to virtue in general. And it is in this sense, above all, that scripture uses the word ‘justice’. For example, it refers to: a just man and true (cf. Job 1:1), or the two were just (cf. Luke 1:6). Joseph, then, being just, that is to say good and charitable…”

Joseph believed and obeyed God’s instruction Joseph’s faith was put to the test when he discovered that his espoused wife Mary was pregnant. Joseph, being a just and God-fearing man, did not wish to embarrass, punish, or expose Mary to harm. To all outward appearances it looked as if she had broken their solemn pledge to be chaste and faithful to one another. Joseph, no doubt took this troubling matter to God in prayer. He was not hasty to judge or to react with hurt or anger.

God rewarded him not only with guidance and consolation, but with the divine assurance that he had indeed called Joseph to be the husband of Mary and to assume a mission that would require the utmost faith, confidence, and trust in Almighty God. Joseph believed in the divine message to take Mary as his wife and to accept the child in her womb as the promised Messiah, who is both the only begotten Son of God and son of Mary conceived by the Holy Spirit.

Joseph is a man of faith and fatherly care

Joseph was a worthy successor to the great patriarchs of the old covenant – Abraham, Isaac, and Jacob. Joseph followed the call of God through the mysterious circumstances that surrounded the coming of Jesus, the long-awaited Messiah who fulfilled all the promises made to Abraham and his offspring. God entrusted this silent, humble man with the unique privilege of raising, protecting, teaching, and training Jesus as a growing child. Joseph accepted his role of fatherly care with faith, trust, and obedience to the will of God. He is a model for all who are entrusted with the care, instruction, and protection of the young. Joseph is a faithful witness and servant of God’s unfolding plan of redemption.

The Lord guides and strengthens all who trust in him

Are you ready to put your trust in the Lord to give you his help and guidance in fulfilling your responsibilities? God gives strength and guidance to those who seek his help, especially when we face trials, doubts, fears, perplexing circumstances, and what seems like insurmountable problems and challenges in our personal lives. God our heavenly Father has not left us alone, but has given us his only begotten Son, Jesus Christ, to be our savior, teacher, lord, and healer. Where do you need God’s help, strength, and guidance? Ask the Lord to increase your faith and trust in his promises and in his guiding hand in your life.

“Lord Jesus, you came to free us from the power of sin, fear, and death, and to heal and restore us to wholeness of life. May I always trust in your saving help, guidance, wisdom, and plan for my life.”

Suy niệm: Bạn có sẵn sàng vâng phục Chúa trong mọi sự không? Tin tưởng vào lời Chúa và vâng phục các điều răn của Người đi đôi với nhau. Giuse, giống như Maria, là mẫu gương đức tin và sự công chính. Mátthêu nói với chúng ta rằng Giuse là “người công chính”. Gioan Chrysostom (347-407 AD), một nhà giảng thuyết tài năng và là Giám mục thành Constantinople, chú giải về nhân đức cao cả chúng ta thấy nơi Giuse đã xác định ngài trở thành vị bảo trợ xứng đáng và là cha nuôi cho hài nhi Giêsu:

“Khái niệm về ‘công chính’ ở đây có nghĩa là người có mọi nhân đức. Đôi lúc ‘công chính’ chỉ hiểu là một nhân đức cụ thể, như trong câu: người không tham lam là công chính. Nhưng ‘công chính’ cũng nhắm tới nhân đức nói chung. Và nó được hiểu theo ý nghĩa này, nhưng trước hết là Kinh thánh sử dụng hạn từ ‘công chính’. Ví dụ nó nhắm tới: người công chính và chân thật (G 1,1), hay cả hai đều là người công chính (Lc 1,6). Nên Giuse là người công chính, tức là tốt lành và khoan dung…”

Giuse tin tưởng và vâng phục sự chỉ dẫn của Thiên Chúa

Niềm tin của Giuse bị thử thách khi ngài khám phá ra rằng Maria, người vợ đính hôn của ngài có thai. Giuse, là người công chính và kính sợ Thiên Chúa, đã không muốn làm nhục, trừng phạt, hay vạch trần Maria để bị hại. Xét về mọi mặt bên ngoài, cô đã vi phạm lời hứa trang trọng của họ là trung thành và trong sạch với nhau. Giuse, rõ ràng đã trình bày vấn nạn này với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Ngài không vội vàng phán xét hay phản ứng với sự tổn thương và nóng giận.

Thiên Chúa đã ban thưởng cho ngài không chỉ bằng sự hướng dẫn và an ủi, mà còn với sự bảo đảm linh thiêng rằng Người đã thật sự mời gọi Giuse làm chồng của Maria và đón nhận sứ mạng sẽ đòi hỏi đức tin, liều lĩnh, và tin cậy nơi Thiên Chúa toàn năng. Giuse đã tin tưởng vào sứ điệp của Chúa và đón nhận Maria làm vợ mình và đón nhận con trẻ trong bụng Maria là Đấng Mêsia theo lời hứa, Đấng vừa là Con một yêu dấu của Thiên Chúa vừa là con của Maria đã chịu thai bởi Chúa Thánh Thần.

Giuse là một con người của đức tin và là người cha biết quan tâm

Giuse là người thừa tự xứng đáng đối với các tổ phụ của giao ước cũ – Abraham, Isaác, và Giacóp. Giuse đã theo tiếng mời gọi của Thiên Chúa ngang qua những biến cố lạ lùng bao trùm sự xuất hiện của Đức Giêsu, Đấng Mêsia hằng mong đợi đã hoàn thành tất cả mọi lời hứa với Abraham và con cháu của ông. Thiên Chúa giao phó người thinh lặng và khiêm tốn này với đặc ân vô song để nuôi nấng, bảo vệ, dạy dỗ, và huấn luyện Đức Giêsu khi Người còn bé. Giuse đón nhận vai trò làm cha của mình với đức tin, đức cậy, và vâng phục ý Chúa. Ngài là mẫu gương cho tất cả những ai được giao phó nhiệm vụ chăm sóc, hướng dẫn, và bảo vệ tuổi trẻ. Giuse là chứng nhân và tôi tớ trung tín của kế hoạch cứu độ mặc khải của Thiên Chúa.

Chúa hướng dẫn và củng cố cho tất cả những ai tin cậy nơi Người

Bạn có sẵn sàng đặt sự tin cậy của mình vào Chúa để ban cho bạn sự trợ giúp và hướng dẫn của Người trong việc chu toàn những trách nhiệm của mình không? Thiên Chúa ban sức mạnh và hướng dẫn cho những ai tìm kiếm sự trợ giúp của Người, đặc biệt khi chúng ta đối diện với những thử thách, nghi ngờ, sợ hãi, những tình huống khó xử, và những gì xem ra giống như những vấn nạn và thách đố không thể vượt qua được trong đời sống cá vị của mình. Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta không bỏ rơi chúng ta một mình, nhưng ban cho chúng ta người Con một yêu dấu, Đức Giêsu là Đấng cứu độ, Thầy dạy, Chúa, và Lương y của chúng ta. Bạn cần sự trợ giúp và hướng dẫn của Thiên Chúa ở đâu? Hãy cầu xin Chúa gia tăng đức tin và đức cậy của bạn vào những lời hứa của Người và trong bàn tay dẫn dắt của Người trong đời sống của bạn.
“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi quyền lực của tội lỗi, sợ hãi, và sự chết, và chữa lành và phục hồi cho chúng con trọn vẹn sự sống. Xin cho con luôn luôn tin cậy vào sự trợ giúp, hướng dẫn, khôn ngoan, và kế hoạch cứu độ của Chúa cho cuộc đời con.”

Comments are closed.

phone-icon