Do you love the Master? – Suy niệm ngày 26.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Do you love the Master? (John 21:16)

In August 1978, John Paul I became the first pope in eight hundred years not to be crowned with a tiara. His successor, Pope St. John Paul II, also declined the tiara: “This is not the time to return to a ceremony and an object considered, wrongly, to be a symbol of . . . temporal power.” The Holy Father knew that the mission of the papacy is to be a shepherd of souls, not to exercise worldly power and authority. The mission is to respond to God’s call to love and care for his people.

Today’s Gospel describes the “installation” of Peter, our first pope, at the Sea of Galilee. Three times Jesus asked Peter, “Do you love me?” Perhaps it was a subtle reminder of the three times Peter had denied Jesus, but it was also an invitation. Each time Peter answered yes, Jesus told him to “feed my lambs” or “tend my sheep” (21:15, 16, 17). Jesus of course knew that Peter loved him, but he was inviting him to demonstrate that love in action. And so began the pope’s primary mission: to lead the Church through loving service of God’s people.

This mission is not limited to the pope, however. Jesus invites you, in your own way, to demonstrate your love in action as well. He has already chosen you for a mission, as he chose Peter, and he knows that you can do it. He knows that you can accomplish his purposes as you stay close to his love and keep trying to love him in return.

Do you love me? That question and invitation will come to you every day, perhaps multiple times and in various ways. Often your response will involve making some kind of sacrifice, whether time or resources. So whenever it comes, know that it’s Jesus giving you another chance to answer him. Don’t pass up the opportunity! Show him your love by the way you care for his people. Tend his sheep and feed his lambs wherever you find them. Believe that as you do, you are sharing the love of Christ himself with the people around you. You may not wield worldly power or authority, but you are changing lives in the most important way possible.

“Lord, you know that I love you! Help me show that love in my actions today.”

Anh có yêu mến Thầy không? (Ga 21,16) 

Vào tháng 8 năm 1978, John Paul I trở thành giáo hoàng đầu tiên sau tám trăm năm không đội vương miện. Người kế nhiệm ngài, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cũng từ chối vương miện: “Đây không phải là lúc để trở lại với một buổi lễ và một vật được coi là biểu tượng của . . . quyền lực tạm thời.” Đức Thánh Cha biết rằng sứ mệnh của giáo hoàng là mục tử của các linh hồn, chứ không phải để thi hành quyền lực và thế lực trần tục. Sứ mệnh là đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa để yêu thương và chăm sóc dân của Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả việc “sắp đặt” Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên của chúng ta, tại Biển hồ Galilê. Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con có yêu ta không?” Có lẽ đó là một lời nhắc nhở tinh tế về ba lần Phêrô đã chối Chúa, nhưng đó cũng là một lời mời gọi. Mỗi lần Phêrô trả lời có, Chúa Giêsu bảo ông “hãy chăn chiên ta” hoặc “chăn dắt chiên ta” (21,15.16.17). Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết Phêrô yêu mến Ngài, nhưng Ngài mời ông thể hiện tình yêu đó bằng hành động. Và thế là nhiệm vụ chính của giáo hoàng bắt đầu: lãnh đạo Giáo hội thông qua việc phục vụ dân Chúa một cách yêu thương.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không chỉ giới hạn ở giáo hoàng. Chúa Giêsu cũng mời gọi bạn, theo cách riêng của bạn, hãy thể hiện tình yêu của bạn bằng hành động. Ngài đã chọn bạn cho một nhiệm vụ, như Ngài đã chọn Phêrô, và Ngài biết rằng bạn có thể làm được. Ngài biết rằng bạn có thể đạt được mục đích của Ngài khi bạn ở gần tình yêu của Ngài và tiếp tục cố gắng yêu Ngài để đáp lại.

Bạn có yêu mến tôi không? Câu hỏi và lời mời gọi đó sẽ đến với bạn mỗi ngày, có lẽ nhiều lần và theo nhiều cách khác nhau. Thường thì phản ứng của bạn sẽ liên quan đến việc hy sinh một số loại, cho dù là thời gian hay nguồn lực. Vì vậy, bất cứ khi nào nó đến, hãy biết rằng Chúa Giêsu đang cho bạn một cơ hội khác để trả lời Ngài. Đừng bỏ qua cơ hội! Hãy cho Ngài thấy tình yêu của bạn bằng cách bạn quan tâm đến dân của Ngài. Chăm sóc chiên của Ngài và cho chiên của Ngài ăn bất cứ nơi nào bạn tìm thấy chúng. Hãy tin rằng khi bạn làm thế, bạn đang chia sẻ tình yêu của chính Chúa Kitô với những người xung quanh bạn. Bạn có thể không sử dụng quyền lực hoặc sức mạnh thế gian, nhưng bạn đang thay đổi cuộc sống theo cách quan trọng nhất có thể.

Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa! Xin giúp con thể hiện tình yêu thương đó trong hành động của con ngày hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon