Do not resist the wicked – Suy niệm theo WAU ngày 19.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Do not resist the wicked (Mt 5:39)

A young man grew up observing and, at times, even participating in violence against people who didn’t share his faith. At one point, however, a Christian, at great personal risk to himself, reached out and shared the gospel with him. In response to the good news of Christ’s love, the young man, also at great personal risk, declared his faith in Jesus. When asked what had most drawn him to the Lord, he said it was Jesus’ words in today’s Gospel: “Offer no resistance to one who is evil” (Matthew 5:39). This teaching was so far beyond what the world could conceive that he became convinced that Jesus truly is God.

Today’s passage is indeed a radical call. In just a few words, Jesus sweeps away all the accepted legal responses to injustice and tells his followers to act in a completely different way. But notice that he was not speaking only to a large, anonymous crowd. He was also speaking to “his disciples” (Matthew 5:1)-his closest followers. It was these disciples who had seen Jesus live out his teachings on a daily basis. Later, they would see him live out his words to the fullest as he humbly allowed himself to be mocked, beaten, and crucified.

After Jesus’ resurrection, these same disciples followed in his footsteps. They did not fight back when persecuted, even if it meant being martyred for the faith. And through their willingness to “offer no resistance,” the Church grew and spread.

Many Christians still face persecution and injustice today. At times they endure severe hardship and even death because they refuse to fight evil with evil. And many hearts are still being touched and changed.

Today, let’s ask the Spirit to pour out his grace on all persecuted Christians. May he give them the courage and strength to resist fighting evil with evil. Let’s also pray that we would be able to turn the other cheek. This doesn’t come easily, but with God’s grace, our decision to “offer no resistance” could just be the catalyst for someone to turn to the Lord.

“Jesus, be with all persecuted Christians today. May their witness-as well as mine-bring people to faith in you.”

Đừng chống cự người ác (Mt 5,39)

Một thanh niên lớn lên quan sát và đôi khi thậm chí tham gia vào bạo lực đối với những người không cùng đức tin với mình. Tuy nhiên, tại một thời điểm, một tín hữu, dù rất mạo hiểm với bản thân, đã tìm đến và chia sẻ Tin mừng với anh ta. Để đáp lại tin mừng về tình yêu của Chúa Kitô, chàng trai trẻ, cũng đang gặp rủi ro lớn về bản thân, đã tuyên bố niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Khi được hỏi điều gì đã lôi kéo anh đến với Chúa nhiều nhất, anh nói đó là lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Đừng chống trả kẻ ác” (Mt 5,39). Sự dạy dỗ này vượt xa những gì thế gian có thể tưởng tượng đến nỗi ông tin chắc rằng Chúa Giêsu thực sự là Thiên Chúa.

Đoạn văn hôm nay thực sự là một lời kêu gọi triệt để. Chỉ bằng một vài lời, Chúa Giêsu quét sạch mọi phản ứng hợp pháp được chấp nhận đối với sự bất công và bảo những người theo Ngài hành động theo một cách hoàn toàn khác. Nhưng hãy lưu ý rằng Ngài không chỉ nói với một đám đông vô danh. Ngài cũng nói với “các môn đệ” (Mt 5,1) – những môn đệ thân cận nhất của Ngài. Chính những môn đệ này đã chứng kiến Chúa Giêsu thực hành những lời dạy của Ngài hằng ngày. Sau đó, họ sẽ thấy Ngài thực hiện trọn vẹn lời nói của Ngài khi Ngài khiêm nhường để cho người ta chế nhạo, đánh đập và đóng đinh.

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, chính những môn đệ này đã tiếp bước Ngài. Họ đã không chống trả khi bị bách hại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tử vì đạo. Và thông qua sự sẵn lòng “không kháng cự” của họ, Giáo Hội đã phát triển và lan rộng.

Ngày nay, nhiều tín hữu vẫn phải đối mặt với sự bắt bớ và bất công. Đôi khi họ phải chịu đựng gian khổ nghiêm trọng và thậm chí là cái chết vì họ từ chối chống lại cái ác bằng cái ác. Và nhiều trái tim vẫn đang bị lay động và thay đổi.

Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn thánh trên tất cả các Kitô hữu bị bách hại. Xin Ngài ban cho họ lòng can đảm và sức mạnh để chống lại sự dữ với sự dữ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện rằng chúng ta có thể đưa má bên kia ra. Điều này không đến một cách dễ dàng, nhưng với ân sủng của Thiên Chúa, quyết định “không kháng cự” của chúng ta có thể là chất xúc tác để một người nào đó quay về với Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, xin ở cùng với tất cả các Kitô hữu bị bách hại hôm nay. Cầu mong lời chứng của họ – cũng như của con – khiến mọi người tin vào Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon