Leave your offering on the altar and go… – Suy niệm theo WAU ngày 15.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Leave your offering on the altar and go and be reconciled with your brother first (Mt 5:24)

Any Jew who wanted to offer a sacrifice “at the altar” (Matthew 5:24) would have had to travel to the Temple in Jerusalem to do so, no matter where he lived. There were no other altars in Israel. So for most people, turning around and reconciling with someone before making an offering would have required a long round trip. Impractical, yes, but that’s how important Jesus thought it was to reconcile!

Jesus’ words pose a big challenge for us as well. Unresolved differences, past hurts, words spoken in anger-none of these are easily resolved. In fact, unsettled issues between people have a way of festering and worsening over the years. We might even become comfortable with putting them aside and assume that it’s better to leave things as they are. So we ignore them and go on with our everyday lives.

That’s why it’s so important that we remain open to the promptings of the Holy Spirit. If you’ve tried to bury the pain, he might help you to see how sadness or regret might be weighing you down. He might even help you recognize ways your own sin might have contributed to the situation and give you a desire to try and reconcile.

If that happens, pray and ask the Spirit what your next step should be. Should you attempt reconciliation? Or should you leave it at the feet of the Lord for now? If you sense the Spirit leading you to approach the person, you can trust that he will help you find the best way to do it. If you think he is encouraging you to wait, you can trust that he will help you reconcile, in his time and by his means, at some later point. Even if it’s impossible to reconcile, the Spirit can give you peace about the situation as well as a desire to pray for that person.

Remember, Jesus not only desires reconciliation, but he also provides the grace to do it-whether immediately or gradually, in his time and with his guidance.

“Holy Spirit, when one of my relationships is broken, help me know when and how to reconcile.”

Hãy để của lễ lại trên bàn thờ và hãy đi hòa giải với anh em ngươi trước đã (Mt 5,24)

Bất kỳ người Do Thái nào muốn dâng của lễ “tại bàn thờ” (Mt 5,24) sẽ phải đi đến Đền thờ ở Giêrusalem để làm như vậy, bất kể người đó sống ở đâu. Không có bàn thờ nào khác ở Israel. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, việc quay lại và làm hòa với ai đó trước khi đưa ra lời đề nghị sẽ đòi hỏi một hành trình dài. Đúng là không thực tế, nhưng đó là điều quan trọng mà Chúa Giêsu cho là hòa giải!

Lời của Chúa Giêsu cũng đặt ra một thách đố lớn cho chúng ta. Những khác biệt chưa được giải quyết, những tổn thương trong quá khứ, những lời nói ra trong lúc tức giận – không điều nào trong số này có thể giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, những vấn đề bất ổn giữa con người với nhau có thể ngày càng trầm trọng hơn theo năm tháng. Chúng ta thậm chí có thể cảm thấy thoải mái với việc đặt chúng sang một bên và cho rằng tốt hơn là nên để mọi thứ như hiện tại. Vì vậy, chúng ta bỏ qua chúng và tiếp tục với cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những thúc giục của Chúa Thánh Thần. Nếu bạn đã cố gắng chôn vùi nỗi đau, Ngài có thể giúp bạn nhận ra nỗi buồn hoặc sự hối tiếc có thể đè nặng lên bạn như thế nào. Ngài thậm chí có thể giúp bạn nhận ra những cách mà tội lỗi của chính bạn có thể đã góp phần vào hoàn cảnh và cho bạn ước muốn cố gắng hòa giải.

Nếu điều đó xảy ra, hãy cầu nguyện và hỏi Thánh Linh xem bước tiếp theo của bạn là gì. Bạn có nên cố gắng hòa giải? Hay bây giờ bạn nên để nó dưới chân Chúa? Nếu cảm nhận được Thánh Linh hướng dẫn bạn đến gần người đó, thì bạn có thể tin tưởng rằng Ngài sẽ giúp bạn tìm ra cách tốt nhất để làm điều đó. Nếu bạn nghĩ rằng Ngài đang khuyến khích bạn chờ đợi, bạn có thể tin tưởng rằng Ngài sẽ giúp bạn hòa giải, vào thời điểm và phương tiện của Ngài, vào một thời điểm nào đó sau này. Ngay cả khi không thể hòa giải, Thánh Linh có thể ban cho bạn sự bình an về hoàn cảnh cũng như mong muốn cầu nguyện cho người đó.

Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không chỉ mong muốn hòa giải mà còn ban ân sủng để làm điều đó – dù ngay lập tức hay từ từ, vào thời điểm và sự hướng dẫn của Ngài.

“Lạy Chúa Thánh Thần, khi một trong những mối liên hệ của con tan vỡ, xin giúp con biết khi nào và làm thế nào để hòa giải.”

Comments are closed.

phone-icon