Five of foolish virgins – suy niệm theo WAU – ngày 01.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus calls the five virgins in this parable “foolish,” but it’s not the only time he uses that word to describe someone. In his parable of the rich fool, Jesus tells of a man who builds a larger barn to store his extra grain, only to die suddenly and leave it all behind (Luke 12:16-21). And at the end of his Sermon on the Mount, Jesus says that anyone who listens to his words but does not act on them is “like a fool who built his house on sand” (Matthew 7:26).

The biblical authors used the words “fool,” “foolish,” and “folly” quite often, especially in the Wisdom literature, where “fools” are often contrasted with those who are wise. As one proverb puts it, “Those who trust in themselves are fools, but those who walk in wisdom are safe” (Proverbs 28:26).

The people in the parables above clearly lacked the wisdom to anticipate the consequences of their choices. That’s why Jesus told these stories: he wanted us to know how important it is that we consider the full spiritual impact of our decisions.

God doesn’t want us to go through life like these “foolish” people. Our free will allows us to make a myriad of choices. But we should make every important decision with our eyes open, testing it against our ultimate goal in life: to please the Lord and to abide in him, both now and forever. When we do that, we are acting wisely, not foolishly.

Are you facing a decision right now? If so, ask yourself, “Will this choice bring me closer to God? Will it help me get to heaven?” We can’t predict the future, and there’s no guarantee that we will always make the right choice. But the more we think about the spiritual consequences of our decisions, the more likely we will end up like the five wise virgins: ready to greet the Lord whenever he comes.

“Lord, give me the wisdom to consider all my choices with you in mind.”

Chúa Giêsu gọi năm cô đồng trinh trong dụ ngôn này là “dại dột”, nhưng đây không phải là lần duy nhất Ngài dùng từ đó để mô tả ai đó. Trong dụ ngôn về người giàu khờ dại, Chúa Giêsu kể về một người đàn ông xây một vựa lúa lớn hơn để dự trữ lương thực dư thừa của mình, nhưng rồi đột ngột qua đời và bỏ lại tất cả (Lc 12,16-21). Và ở cuối Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói rằng ai nghe lời Ngài mà không làm theo thì “như kẻ dại xây nhà trên cát” (Mt 7,26).

Các tác giả Kinh thánh đã sử dụng các từ “ngu xuẩn”, “dại dột” và “khờ dại” khá thường xuyên, đặc biệt là trong văn chương Khôn ngoan, nơi mà “những kẻ ngu xuẩn” thường được đối chiếu với những người khôn ngoan. Như một câu châm ngôn đã nói: “Kẻ tự tin là ngu dại, nhưng ai bước theo sự khôn ngoan thì được an toàn” (Cn 28,26).

Những người trong các dụ ngôn trên rõ ràng thiếu sự khôn ngoan để lường trước những hậu quả của những lựa chọn của họ. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu kể những câu chuyện này: Ngài muốn chúng ta biết tầm quan trọng của việc xem xét toàn bộ tác động thiêng liêng của các quyết định của mình.

Chúa không muốn chúng ta trải qua cuộc đời như những người “dại dột” này. Ý chí tự do của chúng ta cho phép chúng ta thực hiện vô số lựa chọn. Nhưng chúng ta nên đưa ra mọi quyết định quan trọng với đôi mắt mở to, thử nghiệm nó với mục đích cuối cùng của chúng ta trong cuộc sống: là làm hài lòng Chúa và ở trong Ngài, cả bây giờ và mãi mãi. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đang hành động một cách khôn ngoan, chứ không ngu ngốc.

Bạn đang phải đối mặt với một quyết định ngay bây giờ? Nếu vậy, hãy tự hỏi: “Liệu sự lựa chọn này có đưa tôi đến gần Thiên Chúa hơn không? Nó có giúp tôi lên thiên đàng không?” Chúng ta không thể dự đoán tương lai và không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng càng nghĩ về những hậu quả thiêng liêng của các quyết định của mình, chúng ta càng có thể sẽ giống như năm cô trinh nữ khôn ngoan: sẵn sàng chào đón Chúa bất cứ khi nào Ngài đến.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để cân nhắc mọi sự lựa chọn của con trong tâm trí Chúa.

 

 

Comments are closed.

phone-icon