Peter took him aside and began to rebuke him-Suy niệm theo WAU- CN 22 Thường Niên A

0

 Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: The Word among Us

DAILY MEDITATION

MATTHEW 16:21-27

“Peter took him aside and began to rebuke him. ‘Never, Lord!’ he said. “This shall never happen to you!” (Matthew 16:22)

Isn’t that the way these things often happen? One minute, you’re filled with good and holy thoughts. Then the next minute, someone says something that upsets you, and you respond with anger, jealousy, resentment, or some other negative emotion. We all know what that’s like!

So it should be no surprise to see Peter “rebuke” Jesus, the man he had just proclaimed to be “the Messiah, the Son of the living God” (Matthew 16:16, 22). When he hears Jesus predict his coming death, Peter becomes upset. In a flash, he loses his peace and clarity. Instead of humbly asking Jesus what he means, he tries to tell Jesus what he should and should not do. And that passionate response earns Peter a stern rebuke of his own: “Get behind me, Satan!” (16:23).

So how can we get to the point where we can hold onto our peace and our trust in the Lord no matter what happens? The answer lies in today’s second reading: “Be transformed by the renewal of your mind” (Romans 12:2). We can change. We can learn how to put aside our fallen sinful thoughts and ideas and take on Jesus’ way instead. Or as Jesus told Peter, we can learn to think “as God does” (Matthew 16:23).

For Peter, this meant accepting that the way of Jesus, the Messiah, is the way of self-giving love, not self-preservation. For us, it may mean asking for the grace to embrace Jesus’ call to forgive “seventy-seven times” (Matthew 18:22), or to turn the other cheek (5:39), or to choose not to be served “but to serve” (20:28), or any of Jesus’ other teachings that we find difficult.

Today’s story about Peter shows us that this kind of change is not a once-and-done event. It happens over time, often with stops and starts. But it does happen, day after day, decision after decision. We can be transformed!

“Jesus, teach me how to think and act as you do!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Mt 16,21-27

“Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. “Lạy Chúa, không bao giờ!’ Ông nói. ‘Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với Thầy’” (Mt 16,22).

Đó chẳng phải là cách những điều này thường xảy ra sao? Trong một phút, bạn tràn đầy những suy nghĩ tốt lành và thánh thiện. Rồi phút kế tiếp, có người nói điều gì đó làm bạn bực mình, và bạn đáp lại với sự giận dữ, ghen tương, oán hận hoặc bằng một cảm xúc tiêu cực. Tất cả chúng ta đều biết điều đó như thế nào! Vậy không nên ngạc nhiên khi thấy Phêrô “khiển trách” Chúa Giêsu, người mà ông vừa mới tuyên xưng là “Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16-22).

Khi nghe Chúa Giêsu báo trước về cái chết sắp tới của Người, Phêrô trở nên bực bội. Trong phút chốc, ông mất bình tĩnh và sự sáng suốt. Thay vì khiêm tốn hỏi Chúa Giêsu Người muốn nói gì, ông lại cố gắng nói Chúa Giêsu những gì Người nên và không nên làm. Và phản ứng nhiệt tình đó đã khiến Phêrô nhận lấy lời khiển trách nghiêm khắc của chính Người: “Satan, hãy lùi lại đằng sau Thầy” (Mt 16,23).

Vậy chúng ta có thể làm cách nào để đạt tới điểm mà chúng ta có thể duy trì sự bình an và lòng tin tưởng của mình vào Chúa cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra? Câu trả lời nằm trong bài đọc hai hôm nay: “Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần” (Rm 12,2). Chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể học cách để gạt qua một bên những suy nghĩ và ý tưởng tội lỗi sa ngã của mình và thay vào đó là đi theo con đường của Chúa Giêsu. Hoặc như Chúa Giêsu nói với Phêrô, chúng ta có thể học cách suy nghĩ “như Thiên Chúa” (Mt 16,23).

Đối với Phêrô, điều này có nghĩa là chấp nhận rằng con đường của Chúa Giêsu là con đường tình yêu tự hiến chứ không phải tự bảo tồn. Đối với chúng ta, điều đó có thể có nghĩa là cầu xin ân sủng để đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu là tha thứ “bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22), hoặc đưa má bên kia (x. Mt 5,39), hoặc để lựa chọn không phải được phục vụ nhưng là “để phục vụ” (Mt 20, 28), hoặc bất cứ giáo huấn nào của Chúa Giêsu mà chúng ta thấy khó khăn.

Câu chuyện về Phêrô trong bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy rằng loại thay đổi này không phải là một sự kiện xảy ra một lần là xong. Nó xảy ra nhiều lần, thường có những điểm dừng và bắt đầu. Nhưng nó xảy ra, ngày này qua ngày khác, quyết định này đến quyết định khác. Chúng ta có thể được biến đổi!

“Lạy Giêsu, xin dạy con cách suy nghĩ và hành động như Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon