Anh em sẽ nhìn thấy … – SN theo WAU ngày 29.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus was shrewd. He could see that Nathanael wasn’t going to be easily convinced that he was the Messiah, let alone follow him. But he wanted to help this faithful Jew. So he used a tried-and-true method employed by many wise rabbis. He linked his new teaching to something familiar and established from the Torah. That way, Nathanael might see the connection between Jesus and the faith he loved: the faith of Abraham, Isaac, and Jacob.

But Jesus was also subtle. He didn’t mention Jacob by name or his “stairway to heaven” (Genesis 28:11-17). He just used a few familiar words from Jacob’s dream: “angels of God ascending and descending” (28:12; John 1:51). Those angels surely sparked Nathanael’s memory and opened him up to a new encounter with the God of his fathers. Just as Jacob saw heaven opened and the angels going up and down, so would Nathanael—as he followed Jesus. Using the Scriptures that Nathanael so revered, Jesus told him something revolutionary: he himself was the new meeting place. He was the new connection between heaven and earth.

Today, on the feast of the Archangels, rejoice that Jesus is infinitely creative in helping you to encounter him. Just as he led Nathanael, he will lead you to faith. He might even use angels! Heavenly messengers like Gabriel, Raphael, and Michael can remind you of God’s work in the past and ignite your hope for the future.

Gabriel helped Mary to trust in God’s promise and calmed her fears (Luke 1:30, 37). Raphael guided Tobias and healed his father, Tobit (Tobit 6:1-4; 11:11-14). And Michael defends God’s children whenever we experience temptation (Revelation 12:7). These emissaries from heaven are always available to help you. So pray to see “heaven opened.” Ask for the grace to behold Jesus and “the angels of God.” Jesus stands ready to meet with you; he will bring heaven down to earth for you!

“Angels of God, help me to see Jesus and the glories of heaven!”

Chúa Giêsu thật khôn ngoan. Ngài có thể thấy rằng Nathanaen sẽ không dễ bị thuyết phục rằng Ngài là Đấng Mêsia, chứ đừng nói đến việc đi theo Ngài. Nhưng Ngài muốn giúp người Do Thái trung thành này. Vì vậy, Ngài đã sử dụng một phương pháp đã được thử và đúng được nhiều giáo sĩ Do Thái thông thái sử dụng. Ngài đã liên kết việc giảng dạy mới của mình với một điều gì đó quen thuộc và được thiết lập từ Torah. Bằng cách đó, Nathanaen có thể thấy mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và đức tin mà ông yêu thích: đức tin của Abraham, Isaác và Giacóp.

Nhưng Chúa Giêsu cũng tinh tế. Ngài không nhắc đến tên Giacóp hay “nấc thang lên thiên đàng” (St 28,11-17). Ngài chỉ dùng một vài từ quen thuộc trong giấc mơ của Giacóp: “các thiên sứ của Thiên Chúa lên xuống” (28,12; Ga 1,51). Những thiên thần đó chắc chắn đã khơi dậy trí nhớ của Nathanaen và mở ra cho ông một cuộc gặp gỡ mới với Thiên Chúa của tổ phụ ông. Giống như Giacóp nhìn thấy trời mở ra và các thiên sứ đi lên đi xuống, Nathanaen cũng vậy – khi ông đi theo Chúa Giêsu. Sử dụng câu Kinh Thánh mà Nathanaen rất tôn kính, Chúa Giêsu đã nói với ông một điều mang tính cách mạng: chính Ngài là nơi gặp gỡ mới. Ngài là mối liên hệ mới giữa trời và đất.

Hôm nay, lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần, hãy vui mừng vì Chúa Giêsu vô cùng sáng tạo trong việc giúp bạn gặp gỡ Ngài. Cũng như Ngài đã dẫn Nathanaen, Ngài sẽ dẫn bạn đến đức tin. Ngài thậm chí có thể sử dụng các thiên thần! Những sứ giả trên trời như Gabriel, Raphael và Michael có thể nhắc nhở bạn về công việc của Thiên Chúa trong quá khứ và khơi dậy hy vọng của bạn về tương lai.

Gabriel đã giúp Maria tin cậy vào lời hứa của Thiên Chúa và trấn an nỗi sợ hãi của Mẹ (Lc 1,30. 37). Raphael đã hướng dẫn Tobias và chữa lành cho cha của ông là Tobit (Tb 6,1-4; 11,11-14). Và Michael bênh vực con cái Thiên Chúa bất cứ khi nào chúng ta gặp cám dỗ (Kh 12,7). Những sứ giả từ thiên đàng này luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Vì vậy, hãy cầu nguyện để thấy “trời mở ra”. Hãy cầu xin ân sủng để nhìn thấy Chúa Giêsu và “các thiên thần của Thiên Chúa.” Chúa Giêsu sẵn sàng gặp bạn; Ngài sẽ mang thiên đàng xuống đất cho bạn!

Lạy Các thiên thần của Chúa, xin giúp con nhìn thấy Chúa Giêsu và vinh quang của thiên đàng!

Comments are closed.

phone-icon