Mary’s call to be …. Suy niệm ngày 08.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, September 8, 2023

Mary’s call to be the mother of Jesus the Savior 

Scripture: Matthew 1:1-16, 18-23 

1 The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 2 Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, 3 and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram, 4 and Ram the father of Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, 5 and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, 6 and Jesse the father of David the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, 7 and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa, 8 and Asa the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, 9 and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, 10 and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, 11 and Josiah the father of Jechoniah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon. 12 And after the deportation to Babylon: Jechoniah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, 13 and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, 14 and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, 15 and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob, 16 and Jacob the father of Joseph the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ.
18 Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary  had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child of the Holy Spirit; 19 and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. 20 But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not fear to take Mary  your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; 21 she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.” 22 All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet: 23 “Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel”  (which means, God with us).

Thứ Sáu, ngày 08.09.2023

Ơn gọi của Maria là làm Mẹ Đức Giêsu, Đấng cứu thế

Mt 1,1-16.18-23

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Meditation: Do you rejoice in the promises of God and trust in his saving plan for your life? There is a long venerable tradition among many Christians of celebrating the birth of Mary, the mother of Jesus our Savior, on this day. Her birth prepared for our redemption in Jesus Christ. Matthew begins his Gospel account with the genealogy of Jesus from Abraham’s lineage through the line of David, King of Israel. Matthew concludes his genealogy by indicating that both Mary, Jesus’ mother and Joseph, his legal foster father, came from the line of David. 
Do you believe and trust in God’s promises? Mary was asked to assume in faith a burden of tremendous responsibility. It had never been heard of before that a child could be born without a natural father. Mary was asked to accept this miraculous exception to the laws of nature. That required faith and trust. Second, Mary was not yet married. Pregnancy outside of wedlock was not tolerated in those days. Mary was only espoused to Joseph, and such an engagement had to last for a whole year. She was asked to assume a great risk. She could have been rejected by Joseph, by her family, by all her own people. Mary knew that Joseph and her family would not understand without revelation from God. She nonetheless believed and trusted in God’s promises. 
Joseph, a just and God-fearing man, believed the message given to him to take Mary as his wife and to accept the child in her womb as the promised Messiah. Like Mary, Joseph is a model of faith for us. He is a faithful witness and servant of God’s unfolding plan of redemption. Are you willing to trust and obey the Lord as Mary and Joseph did?

Jesus the Messiah is a direct descendant of King David and Abraham

What is the significance of Matthew’s genealogy? His genealogy is arranged in three sections portraying three great stages in the spiritual history of the people of the old covenant. The first stage begins with Abraham, the father of the chosen people, and ends with David, God’s anointed King. The second stage takes us to the exile of God’s people in Babylon. This is the period of Israel’s shame and disaster due to her unfaithfulness. 

The third stage takes us to Jesus, God’s anointed Messiah. Jesus the Messiah is the direct descent of Abraham and David, and the rightful heir to David’s throne. God in his mercy fulfilled his promises to Abraham and to David that he would send a Savior and a King to rule over the house of Israel and to deliver them from their enemies. 

Jesus the Savior is the fulfillment of God’s promises to us

Jesus is the fulfillment of all God’s promises. He is the hope not only for the people of the Old Covenant but for all nations as well. He is the Savior of the world. In him we receive adoption into a royal priesthood and holy nation as sons and daughters of the living God (see 1 Peter 1:9). Do you recognize your spiritual genealogy and do you accept God as your Father and Jesus as the sovereign King and Lord of your life?

“Lord Jesus, you came to save us from the power of sin and death and give us abundant everlasting life in your kingdom. May I always rejoice in your saving work and trust in your plan for my life”.

 

Suy niệm: Bạn có vui mừng về những lời hứa của Chúa, và tin tưởng vào chương trình cứu độ của Người dành cho cuộc đời bạn không? Có một truyền thống đạo đức lâu đời của nhiều tín hữu về việc mừng kính lễ sinh nhật Đức Maria hôm nay, Mẹ Chúa Giêsu, Đấng cứu thế. Sinh nhật của Mẹ chuẩn bị cho ơn cứu độ của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Mátthêu khởi đầu Tin mừng với gia phả của Đức Giêsu từ thời tổ phụ Abraham đến thời vua Đavít, vua dân Israel. Thánh Mátthêu kết thúc bảng gia phả bằng câu nói rằng Maria, mẹ Chúa Giêsu, và Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu, thuộc dòng dõi Đavít.

Bạn có tin cậy vào các lời hứa của TC không?

Maria bị chất vấn để gánh vác trong niềm tin một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Xưa nay chưa hề nghe nói sinh con mà không cần đến người cha theo tính tự nhiên. Maria bị chất vấn để đón nhận sự ngoại thường khác với luật tự nhiên này. Nó đòi hỏi lòng tin tưởng và trông cậy. Thứ đến, Maria vẫn chưa lập gia đình. Sinh con ngoài giá thú là điều không thể tha thứ trong thời đó. Maria mới chỉ đính hôn với Giuse, và cuộc đính hôn như thế thường kéo dài một năm. Maria bị chất vấn để gánh vác một sự mạo hiểm táo bạo. Lẽ ra Maria có thể bị Giuse, gia đình cô, và tất cả mọi người loại bỏ. Maria biết rằng Giuse và gia đình cô không thể nào hiểu được nếu không được Thiên Chúa mặc khải. Tuy nhiên, cô vẫn hoàn toàn tin cậy vào lời hứa của Chúa.

Giuse, một người công chính và có lòng kính sợ Chúa, tin tưởng sứ điệp đã trao cho ông để tiếp nhận Maria làm vợ mình, và tiếp nhận con trẻ trong lòng cô là Đấng Mêsia theo lời hứa của Chúa. Giống như Maria, Giuse là mẫu gương đức tin cho chúng ta. Ngài là một chứng nhân và là một người tôi tớ trung thành của kế hoạch cứu độ đang được thực hiện. Bạn có sẵn sàng tin tưởng và vâng phục Chúa như Maria và Giuse đã làm không?

Đức Giêsu, Đấng Mêsia là con cháu của vua David và Abraham

Ý nghĩa gia phả của Thánh Mátthêu là gì? Gia phả của ngài được sắp xếp thành ba phần, mô tả ba giai đoạn lớn trong lịch sử cứu độ của con người và của Cựu ước. Giai đoạn đầu bắt đầu từ Abraham, cha của những kẻ được tuyển chọn, và kết thúc với Đavít, vị vua được Thiên Chúa xức dầu tấn phong. Giai đoạn thứ hai dẫn chúng ta tới cuộc lưu đày của dân Chúa ở Babylon. Đây là thời gian dân Israel bị sỉ nhục và khốn khổ do sự bất trung của mình.

Giai đoạn thứ ba dẫn chúng ta tới Chúa Giêsu, Đấng được Thiên Chúa xức dầu. Chúa Giêsu, Đấng Mêsia là con cháu trực hệ của Abraham và vua Đavít, người thừa kế chính thức ngai tòa Đavít. Thiên Chúa vì lòng thương xót đã thực hiện các lời hứa của mình với Abraham và Đavít, để Người có thể gởi tới một Đấng cứu thế và một vị Vua cai quản nhà Israel và giải thoát họ khỏi mọi quân thù.

Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ là sự hoàn thành các lời hứa của Thiên Chúa

Đức Giêsu đã thực hiện mọi lời hứa của Thiên Chúa. Người là hy vọng không chỉ cho dân trong Cựu ước, mà còn cho tất cả mọi dân tộc nữa. Người là Đấng cứu độ trần gian. “Trong Người, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa hằng sống” (1Pr 2,9). Bạn có nhận ra gia phả thiêng liêng của mình, và bạn có tiếp nhận Thiên Chúa như người cha và Đức Giêsu như vị Vua và Thiên Chúa tối cao của cuộc đời mình không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để cứu chúng con thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết và ban cho chúng con sự sống đời đời sung mãn trong vương quốc của Chúa. Ước gì con luôn luôn vui mừng về việc cứu độ của Chúa và tin tưởng vào dự tính của Chúa dành cho đời con.

Comments are closed.

phone-icon