Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong – SN theo WAU ngày 17.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Appearances can be deceiving. What looks clean on the outside might actually be covering up some evil within. That’s what Jesus was warning the Pharisee about in today’s Gospel. This man’s concern with outward piety—the prescribed washing of hands before meals—didn’t reflect the inward condition of his heart. But Jesus didn’t just criticize this Pharisee who had invited him to dinner. He offered a remedy: “Give alms” (Luke 11:41). That is what would cleanse the man’s heart.

What is it about giving alms that is so beneficial for us? When we give something away, whether it’s our money, our possessions, or our time, we have to detach from it; it’s no longer ours to keep. This has a purifying effect on us because it requires us to let go of things that in the end can never satisfy our hearts. It also requires us to think of the needs of others above our own comfort or desires.

But “giving alms” involves not just our material goods but also our thoughts, intentions, and motives. When we give these to the Lord, we are giving over to him what is most precious to us. And in surrendering these movements of our minds and hearts, we are allowing him to shine a light on anything that needs to change. It’s like taking the lid off a cup and letting the Lord scrub it clean!

What if this Pharisee had freely offered his thoughts to Jesus that day? He could have opened his heart by confessing his confusion over why Jesus was ignoring the prescribed handwashing. That could have led to a conversation that would have allowed this man to let go of his judgments and pride. It could have even helped him to recognize Jesus as Messiah.

What can you give to Jesus today? Though you might experience some resistance within you, “give alms” by letting it go and letting the Lord do his work of purification. He wants to make you clean—inside and out!

“Lord, I surrender all to you. Cleanse me through and through.”

Ngoại hình có thể lừa dối. Những gì trông có vẻ sạch sẽ ở bên ngoài thực sự có thể đang che đậy một số điều xấu xa bên trong. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã cảnh báo người Biệt Phái trong Tin Mừng hôm nay. Mối quan tâm của người này đối với lòng mộ đạo bề ngoài – rửa tay theo quy định trước bữa ăn – không phản ánh tình trạng bên trong của tấm lòng ông. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ chỉ trích người Pharisêu này, người đã mời Ngài dùng bữa tối. Ngài đưa ra một phương thuốc: “Hãy bố thí” (Lc 11,41). Đó là những gì sẽ làm thanh sạch tâm hồn của con người.

Bố thí có lợi ích gì cho chúng ta? Khi chúng ta cho đi một thứ gì đó, dù đó là tiền bạc, tài sản hay thời gian của mình, thì chúng ta phải tách rời khỏi nó; nó không còn là của chúng ta để giữ nữa. Điều này có tác dụng thanh lọc chúng ta vì nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những thứ mà cuối cùng không bao giờ có thể thỏa mãn tâm hồn của chúng ta. Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải nghĩ đến nhu cầu của người khác hơn là sự thoải mái hoặc mong muốn của bản thân.

Nhưng việc “bố thí” không chỉ liên quan đến của cải vật chất mà còn liên quan đến suy nghĩ, ý định và động cơ của chúng ta. Khi dâng những thứ này cho Chúa, chúng ta dâng cho Ngài điều quý giá nhất đối với chúng ta. Và khi suy phục những động lực này của tâm trí và tâm hồn, chúng ta đang cho phép Ngài soi sáng bất cứ điều gì cần thay đổi. Điều đó giống như mở nắp cốc và để Chúa cọ rửa sạch sẽ!

Điều gì sẽ xảy ra nếu người Pharisêu này đã sẵn sàng dâng lên Chúa Giêsu những suy nghĩ của mình vào ngày hôm đó? Ông có thể mở lòng bằng cách thú nhận sự bối rối của mình về lý do tại sao Chúa Giêsu phớt lờ việc rửa tay theo quy định. Điều đó có thể dẫn đến một cuộc trò chuyện giúp người này bỏ đi những phán xét và lòng kiêu hãnh của mình. Nó thậm chí có thể giúp ông nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia.

Bạn có thể dâng gì cho Chúa Giêsu hôm nay? Mặc dù bạn có thể gặp một số kháng cự trong mình, nhưng hãy “bố thí” bằng cách để nó qua đi và để Chúa thực hiện công việc thanh tẩy của Ngài. Ngài muốn làm cho bạn trong sạch – từ trong ra ngoài!

Lạy Chúa, con xin dâng tất cả cho Chúa. Xin thanh tẩy con hoàn toàn.

Comments are closed.

phone-icon