Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh… -SN theo WAU ngày 04.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Would you accept an invitation to dinner if you knew your host didn’t like you? That’s exactly what Jesus did—and not just in today’s Gospel.

Luke recounts three times that Jesus shared a meal with a member of the Pharisees. There was the time when he ate with Simon and a woman washed his feet with her tears (Luke 7:36-50). He broke bread with another Pharisee who wondered why Jesus didn’t perform the ritual washing (11:38). And as we heard yesterday, he entered the home of a leading Pharisee and scandalized the guests by healing on the Sabbath. Today’s passage continues that story, where Jesus warns that those who exalt themselves will be humbled (14:11).

Jesus could have avoided his opponents and focused instead on the crowds who flocked to him, hearts open to his message. In contrast, most Pharisees seemed set on finding fault with Jesus. He could have decided that the odds of success were low and the risk was high. He could have given up on them and declined their invitations. But he didn’t. Why not? Because “the Lord will not abandon his people” (Psalm 94:14).

Jesus loved the Pharisees. At this meal, he saw the pride lurking in their hearts as some of them angled for seats of honor at the table. But instead of reprimanding them, he showed them mercy and kept working on their hearts. He urged them to understand that “the one who humbles himself will be exalted” (Luke 14:11).

How many of us long for honor and status like those Pharisees? How often we struggle to be humble! But Jesus persisted in seeking after them, and he pursues you with the same enduring mercy. He loves you and he won’t abandon you. He invites you to end your angling for prestige and let him fill you with peace. He offers you the true place of honor: at his side. Come to me; learn from me, he says. Humble yourself, and my Father will exalt you.

“Thank you, Jesus, for always seeking after me. I want to listen to you.”

Bạn có chấp nhận lời mời đi ăn tối nếu biết chủ nhà không thích bạn không? Đó chính xác là những gì Chúa Giêsu đã làm – và không chỉ trong bài Tin mừng hôm nay.

Thánh Luca kể lại ba lần Chúa Giêsu dùng bữa với một người Pharisêu. Có lần Ngài dùng bữa với Simon và có một người phụ nữ lấy nước mắt rửa chân cho Ngài (Lc 7,36-50). Ngài bẻ bánh với một người Pharisêu khác, người ta thắc mắc tại sao Chúa Giêsu không thực hiện nghi thức rửa tay (11,38). Và như chúng ta đã nghe hôm qua, Ngài vào nhà một người Pharisêu hàng đầu và gây tai tiếng cho các vị khách bằng cách chữa bệnh trong ngày Sabát. Đoạn văn hôm nay tiếp tục câu chuyện đó, khi Chúa Giêsu cảnh báo rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống (14,11).

Chúa Giêsu lẽ ra đã có thể tránh những đối thủ của mình và thay vào đó tập trung vào đám đông đang đổ xô đến với Ngài, những trái tim rộng mở đón nhận thông điệp của Ngài. Ngược lại, hầu hết những người Pharisêu dường như chỉ muốn bắt lỗi Chúa Giêsu. Ngài có thể quyết định rằng tỷ lệ thành công thấp và rủi ro cao. Ngài có thể đã từ bỏ họ và từ chối lời mời của họ. Nhưng Ngài đã không làm thế. Tại sao không? Bởi vì “Chúa sẽ không bỏ rơi dân Ngài” (Tv 94,14).

Chúa Giêsu yêu mến người Pharisêu. Trong bữa ăn này, Ngài nhìn thấy niềm tự hào ẩn giấu trong trái tim họ khi một số người trong số họ giành được chỗ ngồi danh dự trên bàn ăn. Nhưng thay vì khiển trách họ, Ngài lại tỏ lòng thương xót và không ngừng tác động đến tấm lòng của họ. Ngài thúc giục họ hiểu rằng “ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).

Có bao nhiêu người trong chúng ta khao khát danh dự và địa vị như những người Pharisêu đó? Biết bao lần chúng ta đấu tranh để trở nên khiêm nhường! Nhưng Chúa Giêsu vẫn kiên trì tìm kiếm họ và Ngài theo đuổi bạn với cùng một lòng thương xót lâu dài. Ngài yêu thương bạn và Ngài sẽ không bỏ rơi bạn. Ngài mời bạn chấm dứt việc tìm kiếm thanh danh và để Ngài mang lại cho bạn sự bình an. Ngài dành cho bạn nơi danh dự thực sự: ở bên cạnh Ngài. Hãy đến với tôi; học hỏi từ tôi, Ngài nói. Hãy hạ mình xuống thì Cha Ta sẽ tôn vinh con.

Cảm ơn Chúa Giêsu vì đã luôn dõi theo con. Con muốn nghe Chúa nói.

Comments are closed.

phone-icon