Hãy đến, mọi sự đã sẵn sàng – SN theo WAU ngày 07.11.2023

0

 

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Imagine you were invited to a special dinner party. You would probably be excited and honored to be able to attend. You would mark the day on the calendar and plan your schedule around the event so that nothing else interfered. As the date drew closer, you might choose what clothes to wear or plan what time you need to leave your home. You wouldn’t want to be late!

Yet in this parable from today’s Gospel, just the opposite happened. Guests were invited but failed to show up. They pursued their own plans with no further thought or care about the banquet. They must have indicated they would come, since the host continued with his preparations. But the guests did not make the dinner a priority. They weren’t excited about the invitation, nor did they honor the host who invited them.

It was a shame, because such an invitation said a lot about the host. It showed how generous he was toward every person he had invited. He was willing to put a lot of time and effort into providing a feast with no expectation of repayment. He just wanted to bless each guest.

Like the host in today’s parable, Jesus is our generous host, and here’s what he says to us:

Come (Luke 14:17). You’ve received an invitation! Jesus has called you by name to be part of his banquet. He spreads his table before you, ready to bless you with his grace, strength, and love. Let the Holy Spirit stir your heart with excitement and gratitude for the invitation.

Everything is now ready (Luke 14:17). Jesus is always ready to meet you. He is never scrambling to find a place for you at his table. You are never an unexpected guest. Rather, he is waiting at the banquet, eager to greet you.

Don’t be like those half-hearted invitees in today’s parable! Jesus offers you something magnificent. He invites you into his presence to enjoy all that he has to offer. Today, as you pray, accept his invitation and come to his table.

“Lord Jesus, I give my heart to you. Make me ready to always say yes to you.”

Hãy tưởng tượng bạn được mời đến một bữa ăn tối đặc biệt. Chắc hẳn bạn sẽ rất vui mừng và vinh dự khi được tham dự. Bạn sẽ đánh dấu ngày trên lịch và lên kế hoạch cho lịch trình của mình xung quanh sự kiện này để không có điều gì khác cản trở. Khi ngày đến gần, bạn có thể chọn quần áo để mặc hoặc lên kế hoạch về thời gian bạn cần rời khỏi nhà. Bạn sẽ không muốn bị trễ!

Tuy nhiên, trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, điều ngược lại đã xảy ra. Khách được mời nhưng không đến. Họ theo đuổi kế hoạch của riêng mình mà không suy nghĩ hay quan tâm gì thêm đến bữa tiệc. Chắc hẳn họ đã báo cho biết rằng họ sẽ đến, vì người chủ nhà vẫn tiếp tục công việc chuẩn bị của mình. Nhưng những vị khách không coi bữa tiệc là ưu tiên hàng đầu. Họ không hào hứng với lời mời, cũng như không tôn trọng người chủ nhà đã mời họ.

Thật đáng tiếc, vì lời mời như vậy nói lên rất nhiều điều về chủ nhà. Nó cho thấy ông ấy rộng lượng như thế nào đối với mỗi người ông ấy mời. Ông sẵn sàng bỏ nhiều thời gian và công sức để tổ chức một bữa tiệc mà không mong được đền đáp. Ông chỉ muốn chúc phúc cho từng vị khách.

Giống như người chủ nhà trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu là người chủ nhà quảng đại của chúng ta, và đây là những gì Ngài nói với chúng ta:

Hãy đến (Lc 14,17). Bạn đã nhận được lời mời! Chúa Giêsu đã gọi đích danh bạn để tham dự bữa tiệc của Ngài. Ngài bày bàn trước mặt bạn, sẵn sàng chúc phúc cho bạn bằng ân sủng, sức mạnh và tình yêu của Ngài. Hãy để Chúa Thánh Thần khuấy động tâm hồn bạn với sự phấn khích và biết ơn vì lời mời.

Mọi sự đã sẵn sàng (Lc 14,17). Chúa Giêsu luôn sẵn sàng gặp bạn. Ngài không bao giờ cố gắng tìm chỗ cho bạn ở bàn ăn của Ngài. Bạn không bao giờ là một vị khách bất ngờ. Đúng hơn là Ngài đang đợi ở bữa tiệc, háo hức chào đón bạn.

Đừng giống như những người được mời nửa vời trong dụ ngôn hôm nay! Chúa Giêsu ban cho bạn một điều gì đó tuyệt vời. Ngài mời bạn đến với sự hiện diện của Ngài để tận hưởng tất cả những gì Ngài mang lại. Hôm nay, khi bạn cầu nguyện, hãy chấp nhận lời mời của Ngài và đến bàn tiệc của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng tâm hồn con cho Chúa. Hãy làm cho con sẵn sàng luôn nói đồng ý với Chúa.

Comments are closed.

phone-icon