Họ bó những gánh nặng… – SN theo WAU ngày 05.11.2023

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 23:1-12

They tie up heavy burdens… and lay them on people’s shoulders. (Matthew 23:4)

Today we read how Jesus accused Jerusalem’s religious leaders of laying “heavy burdens” on people by imposing more and more rules on them (Matthew 23:4). But wasn’t he doing the same thing? After all, he’s the One who told people, “Take my yoke upon you” (11:29). Isn’t a yoke – a contraption made of iron and hardwood – a burden as well?

Maybe so, but anyone who spent time with Jesus saw that the burden he spoke about was completely different – and much more attractive!

First, Jesus said that the burdens imposed by these scribes and Pharisees “nullified the word of God” (Matthew 15:6). They consisted of rules and fasts and tithes that were nowhere to be found in the Law of Moses. Some of them even contradicted God’s will for his people. But Jesus’ yoke is meant to help us “fulfill” the word of God (5:17). It’s a yoke that calls us simply to love him and love our neighbor (22:34-40).

Jesus also said that his opponents placed burdens on people but did not “lift a finger” to help them (Matthew 23:4). By contrast, Jesus used the image of a yoke to describe his “burden.” A yoke is an instrument that links two oxen together so they can help each other bear the load. And that’s the point: Jesus wants to yoke himself to us so that he can walk beside us and help to lighten our burden.

Finally, and most important, the burdens of Jesus’ opponents were made up of human regulations and restrictions, of additional fasts and tithes, that could not bring people closer to God. But the exact opposite happens when we accept Jesus’ yoke. We come into an ever-deepening relationship with him. And that relationship fills us with the joy and comfort of his own Spirit.

So come to Jesus today. Let him yoke himself to you in a bond of everlasting love.

“Jesus, thank you that your burden is light!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 23,1-12

“Họ buộc những gánh nặng… và chất lên vai người khác” (Mt 23,4)

Hôm nay, chúng ta đọc thấy cách Chúa Giêsu cáo buộc những người lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem về việc chất những gánh nặng lên dân bằng cách áp đặt ngày càng nhiều luật lệ lên họ (Mt 23, 4). Nhưng không phải Người cũng đang làm điều tương tự sao? Suy cho cùng, người là Đấng nói với người ta: “Anh em hãy mang lấy ách của Tôi” (Mt 11, 29). Chẳng phải ách – một dụng cụ được làm bằng sắt và gỗ cứng – cũng là một gánh nặng sao?

Có lẽ vậy, nhưng bất cứ ai dành thời gian với Chúa Giêsu đều biết rằng gánh mà Người nói đến thì hoàn toàn khác biệt – và còn hấp dẫn hơn nhiều!

Trước hết, Chúa Giêsu nói rằng những gánh nặng được áp đặt bởi các kinh sư và Pharisêu này “đã hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mt 15,6). Chúng bao gồm những luật lệ, việc ăn chay và thuế thập phân mà không hề tìm thấy ở bất cứ chỗ nào trong Luật Môsê. Thậm chí một số trong những điều luật (họ đưa ra) còn đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa dành cho dân Người. Nhưng ách của Chúa Giêsu có ý giúp chúng ta “kiện toàn” lời Thiên Chúa (Mt 5, 17). Đó là cái ách đơn giản mời gọi chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận (x. Mt 22, 34-40).

Chúa Giêsu cũng nói rằng những kẻ chống đối Người đặt gánh nặng trên dân mà không buồn “động ngón tay để giúp họ” (Mt 23, 4). Trái lại, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh của cái ách để mô tả “gánh nặng” của Người. Một cái ách là một dụng cụ ràng hai con bò với nhau để chúng có thể giúp nhau mang gánh nặng. Và đó là vấn đề: Chúa Giêsu muốn liên kết chính Người với chúng ta để Người có thể bước đi bên cạnh chúng ta và giúp làm nhẹ gánh nặng của chúng ta.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, gánh nặng của những kẻ chống đối Chúa Giêsu được làm nên bởi những quy định và hạn chế của con người, bởi việc ăn chay và thuế thập phân, những điều đó không thể đem người ta đến gần Thiên Chúa hơn. Nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra khi chúng ta chấp nhận ách của Chúa Giêsu. Chúng ta bước vào mối tương quan ngày càng sâu hơn với Người. Và mối tương quan đó sẽ lấp đầy chúng ta bằng niềm vui và niềm an ủi của Thần Khí Người.

Vậy, hôm nay bạn hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy để Người kết nối với bạn trong mối dây yêu thương vĩnh cửu.

“Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa vì gánh của Chúa thì nhẹ nhàng!”

Comments are closed.

phone-icon