Những người ở đó cố dò xét Đức Giêsu – SN theo WAU ngày 03.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Think about the opportunity these dinner guests had. They were sharing a meal with the Messiah! But instead of using this time to get to know Jesus, they focused on “observing him carefully” so they could find something to fault him for (Luke 14:1). Can you imagine how thick the atmosphere must have been with suspicion and cynicism?

But notice how Jesus reacts to this poor treatment: he doesn’t respond in kind; instead, he heals a man! Then he tries to open their minds to the gospel message he had come to preach. Later, he goes on to offer his dinner companions advice and parables that illustrate the kind of humility and openheartedness that please his heavenly Father (Luke 14:7-24).

Can you see how much Jesus loved these people? He knew they were judging him. He knew that many of them had already hardened their hearts against him. But he still tried to reach them with his preaching. He knew there was a chance that some of those hardened hearts could still be softened.

When you were baptized, Jesus became a guest in your heart as well—and he will never leave you. Just as he didn’t give up on those dinner guests, he won’t give up on you. He knows the areas in your life where you are still resisting him. He knows about the sins you don’t want to confess and the temptations you have given up fighting. And still he treasures you and wants to heal you, forgive you, and reveal his love to you even more deeply.

So make sure you are setting aside time to be with Jesus. Imagine yourself setting a place for him in your heart. Even if you have your doubts and suspicions, sit down with him and listen to his words of wisdom. If it was possible for the people at that dinner party to change, it is certainly possible for you—and Jesus knows it! A life of holiness is within your grasp, and it all begins with spending time with the Lord. Do it today. Don’t just read the words of this meditation and then move on. Linger with Jesus and listen for the message he has just for you.

“Lord, I welcome you into my heart. Help me to hear your voice today.”

Hãy nghĩ về cơ hội mà những vị khách ăn tối này có được. Họ đang cùng dùng bữa với Đấng Mêsia! Nhưng thay vì tận dụng thời gian này để tìm hiểu Chúa Giêsu, họ lại tập trung vào việc “dò xét Ngài” để có thể tìm ra điều gì đó để trách móc Ngài (Lc 14,1). Bạn có thể tưởng tượng được bầu không khí nghi ngờ và giễu cợt dày đặc đến mức nào không?

Nhưng hãy chú ý cách Chúa Giêsu phản ứng trước cách đối xử tồi tệ này: Ngài không đáp lại bằng sự tương tự; thay vào đó, Ngài chữa lành một người! Sau đó, Ngài cố gắng mở mang đầu óc của họ về sứ điệp Tin mừng mà Ngài đến để rao giảng. Sau đó, Ngài tiếp tục đưa ra lời khuyên và dụ ngôn cho những người bạn cùng ăn tối để minh họa sự khiêm nhường và lòng rộng mở làm hài lòng Cha trên trời của Ngài (Lc 14,7-24).

Bạn có thể thấy Chúa Giêsu yêu thương những người này đến mức nào không? Ngài biết họ đang dò xét Ngài. Ngài biết rằng nhiều người trong số họ đã cứng lòng chống lại Ngài. Nhưng Ngài vẫn cố gắng tiếp cận họ bằng lời rao giảng của mình. Ngài biết có khả năng một số trái tim chai sạn đó vẫn có thể mềm mại hơn.

Khi bạn chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng trở thành vị khách trong lòng bạn – và Ngài sẽ không bao giờ rời xa bạn. Cũng như Ngài đã không từ bỏ những vị khách ăn tối đó, Ngài sẽ không từ bỏ bạn. Ngài biết những lĩnh vực trong cuộc sống của bạn mà bạn vẫn đang chống cự Ngài. Ngài biết về những tội lỗi mà bạn không muốn thú nhận và những cám dỗ mà bạn đã từ bỏ việc đấu tranh. Và Ngài vẫn trân trọng bạn và muốn chữa lành cho bạn, tha thứ cho bạn và bày tỏ tình yêu của Ngài với bạn sâu sắc hơn nữa.

Vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang dành thời gian để ở với Chúa Giêsu. Hãy tưởng tượng bạn đang dành một vị trí cho Ngài trong trái tim mình. Ngay cả khi bạn còn lưỡng lự và nghi ngờ, hãy ngồi lại với Ngài và lắng nghe những lời khôn ngoan của Ngài. Nếu những người trong bữa tiệc tối đó có thể thay đổi thì chắc chắn bạn cũng có thể thay đổi được – và Chúa Giêsu biết điều đó! Một cuộc sống thánh thiện nằm trong tầm tay bạn và tất cả đều bắt đầu bằng việc dành thời gian cho Chúa. Hãy làm điều đó ngay hôm nay. Đừng chỉ đọc những lời của bài suy gẫm này rồi mới tiếp tục. Hãy nán lại với Chúa Giêsu và lắng nghe sứ điệp Ngài dành riêng cho bạn.

Lạy Chúa, con chào đón Chúa vào lòng con. Xin giúp con nghe được giọng nói của Chúa ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon