Trái lại, khi ông đãi tiệc…- SN theo WAU ngày 06.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

For Jesus, the dinner table is a sacred place. He often chose to make a personal connection with people by coming to eat at their homes. Because Jesus is present in the sacred meal of the Eucharist, heaven touches earth at every Mass. This holy encounter will continue into eternity in the “wedding feast of the Lamb” (Revelation 19:9).

But even ordinary mealtimes can provide opportunities to meet with God. From Abraham to Rahab to the first disciples, God’s people encountered their Lord by showing hospitality (Genesis 18; Joshua 2; Acts 2:44). Even more, they reflected the generous hospitality of God himself.

So when Jesus talks about holding a banquet and inviting the poor, he’s inviting us to be hospitable like his Father (Luke 14:13). He’s asking us to rework our guest lists and reorient our hearts. He’s asking us to open our arms to the suffering and marginalized and see them with his compassion. And he’s reminding us that people who are poor or suffering have great dignity.

Jesus is not just describing a meal offered, but a meal shared as family. We can truly encounter and connect with another person by welcoming them, by being present and listening, and by experiencing God’s love together. As we sit at such a table, walls begin to tumble. Sharing a meal communicates love in tangible ways that surpass words, and a stranger can become a brother or a sister.

We might not know how to “invite the poor” into our lives, but we can start by asking the Holy Spirit to show us someone who is hungry—whether for food or for an experience of God’s love. The Spirit can open our eyes and help us to reach out to them. People often have simple, ordinary needs. Even a smile or a few dollars or a kind word can open the door to the hospitality God wants us to show. As we talk with them, we may have an opportunity for a longer encounter—perhaps by getting a cup of coffee or inviting them to lunch. There, we will also encounter the God who lives within them. We can affirm the beauty and dignity he has breathed into their souls—and find Jesus himself.

“Lord, open my heart, my schedule, and my table today to someone who is poor or poor in spirit today.”

Đối với Chúa Giêsu, bàn ăn là nơi thánh thiêng. Ngài thường chọn cách tạo mối liên hệ cá nhân với mọi người bằng cách đến ăn tại nhà họ. Bởi vì Chúa Giêsu hiện diện trong bữa ăn thiêng liêng Bí tích Thánh Thể, trời chạm đất trong mỗi Thánh lễ. Cuộc gặp gỡ thánh thiện này sẽ tiếp tục đến cõi vĩnh hằng trong “tiệc cưới Con Chiên” (Kh 19,9).

Nhưng ngay cả những bữa ăn bình thường cũng có thể tạo cơ hội gặp gỡ Chúa. Từ Áp-ra-ham đến Ra-háp cho đến các môn đệ đầu tiên, dân Chúa đã gặp gỡ Chúa của họ bằng cách bày tỏ lòng hiếu khách (St 18; Gs 2; Cv 2,44). Hơn thế nữa, chúng còn phản ánh lòng hiếu khách quảng đại của chính Thiên Chúa.

Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói về việc tổ chức tiệc và mời người nghèo, Ngài đang mời gọi chúng ta hãy hiếu khách như Cha Ngài (Lc 14,13). Ngài đang yêu cầu chúng ta điều chỉnh lại danh sách khách mời và định hướng lại tấm lòng của mình. Ngài yêu cầu chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận những người đau khổ và bị gạt ra ngoài lề xã hội và nhìn họ bằng lòng trắc ẩn của Ngài. Và Ngài đang nhắc nhở chúng ta rằng những người nghèo khổ hoặc đau khổ đều có phẩm giá cao cả.

Chúa Giêsu không chỉ mô tả một bữa ăn được dọn ra, nhưng là một bữa ăn được chia sẻ như một gia đình. Chúng ta có thể thực sự gặp gỡ và kết nối với người khác bằng cách chào đón họ, bằng cách hiện diện và lắng nghe, cũng như bằng cách cùng nhau trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta ngồi vào một chiếc bàn như vậy, các bức tường bắt đầu sụp đổ. Chia sẻ một bữa ăn truyền đạt tình yêu theo những cách hữu hình không thể diễn tả bằng lời nói, và một người xa lạ có thể trở thành anh chị em.

Có thể chúng ta không biết cách “mời người nghèo” bước vào cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng cách cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta thấy ai đó đang đói – đói bánh ăn hoặc đói để trải nghiệm tình yêu của Chúa. Thánh Thần có thể mở mắt chúng ta và giúp chúng ta tiếp cận với họ. Con người thường có những nhu cầu đơn giản, tầm thường. Ngay cả một nụ cười, một vài đô la hay một lời tử tế cũng có thể mở ra cánh cửa đón nhận lòng hiếu khách mà Chúa muốn chúng ta thể hiện. Khi nói chuyện với họ, chúng ta có thể có cơ hội gặp gỡ lâu hơn – có thể bằng cách uống một tách cà phê hoặc mời họ đi ăn trưa. Ở đó, chúng ta cũng sẽ gặp được Thiên Chúa ngự trong họ. Chúng ta có thể khẳng định vẻ đẹp và phẩm giá mà Ngài đã thổi vào tâm hồn họ – và tìm thấy chính Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin mở lòng con, lịch trình và bàn ăn hôm nay của con cho những người nghèo hoặc có tinh thần nghèo khó hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon