Vì Người đang ở gần Giêrusalem – SN theo WAU ngày 22.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Excitement was building. Jesus was headed to Jerusalem, the political and spiritual center of Israel. Like the nobleman in today’s parable, he was on a journey “to obtain the kingship” (Luke 19:12). And like this nobleman, he faced strong opposition from people who did not want to acknowledge his reign (19:14).

But this parable isn’t about the intrigue surrounding whether the nobleman would be successful in his bid for kingship. It’s about the people who were already loyal to him, the servants who maintained his household. How would they spend the time while they awaited their master’s return? Would they invest in the coming kingdom, confident in their master’s claim and in his authority? Or would they hedge their bets, not sure whether their master would triumph? In other words, did they believe in him, and did their faith translate into action?

Like the nobleman in the parable, Jesus is still awaiting kingship. He is still waiting for every knee to bow to him and for everyone to accept his rule and reign at the end of time (Philippians 2:10). And like the servants awaiting their master’s return, each of us faces the same set of questions: “Will I invest in the coming kingdom? Do I believe in Jesus? Does my faith translate into action?”

The two servants who multiplied what was given to them invested their whole lives in the kingdom. They chose to live as if that kingdom were already fully present, even though it wasn’t. They chose to take significant risks, and in so doing, they gained tremendous profits for the master—and for themselves.

This is how God wants us to live. We can double what God has given to us by treating everyone with mercy and generosity. We can even triple the profit as we devote ourselves to telling people about Jesus in the hope that they too will embrace him as their king. Let’s take some risks for this kingdom. Jesus promises great rewards for all who do!

“Jesus, I want to follow you, whatever the cost. Help me to live today as a citizen of your coming kingdom.”

Sự phấn khích đã nổi lên. Chúa Giêsu đang đi đến Giêrusalem, trung tâm chính trị và tâm linh của Israel. Giống như người quý tộc trong dụ ngôn hôm nay, Ngài đang trên hành trình “giành lấy vương quyền” (Lc 19,12). Và giống như nhà quý tộc này, Ngài vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người không muốn thừa nhận triều đại của Ngài (19,14).

Nhưng câu chuyện dụ ngôn này không nói về những âm mưu xung quanh việc liệu nhà quý tộc có thành công trong việc tranh giành vương quyền hay không. Đó là về những người vốn đã trung thành với ông, những người hầu gắn bó với gia đình ông. Họ sẽ sử dụng thời gian như thế nào trong khi chờ đợi sự trở lại của chủ nhân? Liệu họ có đầu tư vào vương quốc sắp tới, tin tưởng vào lời tuyên bố của chủ nhân và quyền lực của ông ấy không? Hay họ sẽ tránh đối mặt với vấn đề, vì họ không chắc liệu chủ nhân của họ có chiến thắng hay không? Nói cách khác, họ có tin vào ông ấy không, và niềm tin của họ có chuyển thành hành động không?

Giống như người quý tộc trong dụ ngôn, Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi vương quyền. Ngài vẫn đang chờ đợi mọi người thờ lạy mình và mọi người chấp nhận sự cai trị và trị vì của Ngài vào giờ sau hết (Pl 2,10). Và giống như những người đầy tớ đang chờ đợi sự trở lại của chủ, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với cùng một loạt câu hỏi: “Tôi sẽ đầu tư vào vương quốc sắp tới chứ? Tôi có tin vào Chúa Giêsu không? Đức tin của tôi có chuyển thành hành động không?”

Hai người đầy tớ đã sinh lợi những gì được ban cho họ đã đầu tư cả đời vào vương quốc. Họ chọn sống như thể vương quốc đó đã hiện diện đầy đủ, mặc dù không phải vậy. Họ đã chọn chấp nhận rủi ro đáng kể, và khi làm như vậy, họ đã thu được lợi nhuận to lớn cho chủ – và cho chính họ.

Đây là cách Thiên Chúa muốn chúng ta sống. Chúng ta có thể sinh lợi những gì Chúa đã ban cho chúng ta bằng cách đối xử nhân từ và quảng đại với mọi người. Chúng ta thậm chí có thể làm tăng gấp ba lần lợi nhuận khi dành hết tâm sức để nói với mọi người về Chúa Giêsu với hy vọng rằng họ cũng sẽ đón nhận Ngài làm vua của họ. Hãy chấp nhận một số rủi ro cho vương quốc này. Chúa Giêsu hứa ban phần thưởng lớn cho tất cả những ai thực hiện!

Lạy Chúa Giêsu, con muốn đi theo Chúa, bằng bất cứ giá nào. Xin giúp con sống ngày hôm nay với tư cách là một công dân của vương quốc sắp tới của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon