Vì đối với Thiên Chúa không gì là không thể – SN ngày 08.12.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, December 8, 2023

“For with God nothing will be impossible”

Scripture: Luke 1:26-38  

26 In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary. 28 And he came to her and said, “Hail, full of grace, the Lord is with you!” 29 But she was greatly troubled at the saying, and considered in her mind what sort of greeting this might be. 30 And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 31 And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. 32 He will be great, and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give to him the throne of his father David, 33 and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end.” 34 And Mary said to the angel, “How shall this be, since I have no husband?” 35 And the angel said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. 36 And behold, your kinswoman Elizabeth in her old age has also conceived a son; and this is the sixth month with her who was called barren. 37 For with God nothing will be impossible.”38 And Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord; let it be to me according to your word.” And the angel departed from her.

Thứ Sáu, ngày 08.12.2023             

Vì đối với Thiên Chúa không gì là không thể

Lc 1,26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Meditation: Do you want to live a grace-filled life? The angel Gabriel salutes Mary as “full of grace”. To become the mother of the Savior, Mary was enriched by God with gifts to enable her to assume this awesome role. There is a venerable tradition among many Christians, dating back to the early church, for honoring Mary as the spotless virgin who bore the Son of God in her womb. A number of early church fathers link Mary’s obedience to this singular grace of God. “Being obedient she became the cause of salvation for herself and for the whole human race… The knot of Eve’s disobedience was untied by Mary’s obedience: what the virgin Eve bound through her disbelief, Mary loosened by her faith” (from Adv. haeres 3.22.4, by Irenaeus, bishop of Lyons, 130-200 AD).

Faith is the key that unlocks the power of God’s kingdom in our lives 

What is the key that can unlock the power and grace of God’s kingdom in our personal lives? Faith and obedience for sure! When Adam and Eve disobeyed God, they immediately experienced the consequence of their action – separation from the God who loved them. God in his mercy promised them a Redeemer who would pay the price for their sin and the sin of the world. We see the marvelous unfolding of God’s plan of redemption in the events leading up to the Incarnation, the birth of the Messiah. Mary’s prompt response of “yes” to the divine message is a model of faith for all believers. Mary believed God’s promises even when they seemed impossible. She was full of grace because she trusted that what God said was true and would be fulfilled. She was willing and eager to do God’s will, even if it seemed difficult or costly.

God gives us the grace to say “yes” to his will and to his transforming work in our lives

God gives us grace and he expects us to respond with the same willingness, obedience, and heart-felt trust as Mary did. When God commands he also gives the grace, strength, and means to respond. We can either yield to his grace or resist and go our own way. Do you believe in God’s promises and do you yield to his grace?

“Heavenly Father, you offer us abundant grace, mercy, and forgiveness through your Son, Our Lord Jesus Christ. Help me to live a grace-filled life as Mary did by believing in your promises and by giving you my unqualified “yes” to your will and to your plan for my life.”

Suy niệm: Bạn có muốn sống một cuộc đời đầy ơn sủng không? Thiên sứ Gabriel chào đức Maria là đấng “đầy ơn phúc”. Để trở thành mẹ Đấng cứu thế, đức Maria được Thiên Chúa ban phát dồi dào ơn sủng để giúp mẹ đón nhận chức vụ quan trọng này. Ngược về thời Giáo hội sơ khai, có một truyền thống đạo đức nơi nhiều tín hữu, để tôn kính Mẹ Maria là trinh nữ vẹn tuyền, đấng đã cưu mang Con Thiên Chúa trong bụng mình. Một số các giáo phụ trước kia nối kết sự vâng phục của Mẹ Maria với ơn sủng đặc biệt này của Thiên Chúa. “Nhờ sự vâng phục, mẹ đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại… “Nút cột của sự bất tuân của Evà đã được sự vâng phục của đức Maria tháo cởi: điều gì bà Evà cột lại qua sự bất tín, thì đức Maria đã tháo cởi qua sự tin tưởng của mình” (Trích từ Adv. Haeres 3.22.4, của Irenaeus, Giám mục thành Lyons, 130-200 AD).

Đức tin là chìa khóa mở được sức mạnh vương quốc của Chúa trong đời sống chúng ta

Điều gì là chìa khóa có thể mở được sức mạnh và ơn sủng của nước Chúa trong đời sống cá nhân của chúng ta? Chắc chắn là đức tin và sự vâng phục! Khi Ađam và Evà không vâng lời Thiên Chúa, ngay lập tức họ cảm thấy được hậu quả của hành động mình làm – sự phân ly khỏi Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ. Thiên Chúa vì lòng thương xót, đã hứa với họ một Đấng cứu thế, sẽ đền thay tội của họ và tội của thế giới. Chúng ta nhìn ngắm kế hoạch cứu độ rõ ràng và kỳ diệu của Chúa trong những sự kiện hướng tới mầu nhiệm Nhập thể, sự sinh ra của Đấng Mêsia. Lời đáp trả “xin vâng” nhanh chóng của Maria với sứ điệp của Chúa là mẫu gương đức tin cho tất cả mọi tín hữu. Maria tin tưởng những lời hứa của Chúa ngay khi chúng xem ra không thể thực hiện. Maria đầy ơn sủng bởi vì cô trông cậy rằng những gì Thiên Chúa đã nói đều là sự thật và sẽ được thực hiện. Maria sẵn sàng và tha thiết thực thi thánh ý Chúa, thậm chí có khó khăn hay đòi hỏi giá đắt mấy đi nữa.

Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng để thưa “vâng” trước ý Người và sự biến đổi của Người trong đời sống chúng ta 

Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng và Người muốn chúng ta đáp trả bằng sự sẵn sàng, vâng phục, và tin cậy hết lòng như Maria đã làm. Khi Thiên Chúa truyền lệnh, Người cũng ban ơn sủng, sức mạnh, và những phương thế để chúng ta đáp trả. Chúng ta có thể quy phục ơn sủng của Người hay chống lại và đi theo con đường riêng của mình. Bạn có tin tưởng vào những lời hứa của Chúa và bạn có quy phục ơn sủng của Người không?

Lạy Cha trên trời, Cha ban cho chúng con ơn sủng, lòng thương xót, và sự tha thứ cách dư dật ngang qua Con của Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin giúp con sống một cuộc đời tràn đầy ơn sủng như Mẹ Maria đã sống, nhờ tin vào những lời hứa của Cha, và qua sự tiếng “xin vâng” hoàn toàn trước thánh ý Cha và kế hoạch của Cha dành cho cuộc đời con.

Comments are closed.

phone-icon