Chúa Giêsu có thể làm cho tôi được sạch – SN ngày 11.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, January 11, 2024

The Lord Jesus can make me clean

Scripture: Mark 1:40-45

40 And a leper came to him beseeching him, and kneeling said to him, “If you will, you can make me clean.” 41 Moved with pity, he stretched out his hand and touched him, and said to him, “I will; be clean.” 42 And immediately the leprosy left him, and he was made clean. 43 And he sternly charged him, and sent him away at once, 44 and said to him, “See that you say nothing to any one; but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to the people.” 45 But he went out and began to talk freely about it, and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in the country; and people came to him from every quarter.

Thứ Năm, ngày 11.01.2024        

Chúa Giêsu có thể làm cho tôi được sạch

Mc 1,40-45

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Meditation: Do you seek the Lord Jesus with expectant faith? No one who sought Jesus out was refused his help. Even the untouchables and the outcasts of Jewish society found help in him. Unlike the people of Jesus’ time who fled at the sight of a leper, Jesus touched the leper who approached him and he made him whole and clean. Why was this so remarkable? Lepers were outcasts of society. They were driven from their homes and communities and left to fend for themselves. Their physical condition was terrible as they slowly lost the use of their limbs and withered away. They were not only shunned but regarded as “already dead” even by their relatives. The Jewish law forbade anyone from touching or approaching a leper, lest ritual defilement occur.

This leper did something quite remarkable. He approached Jesus confidently and humbly, expecting that Jesus could and would heal him. Normally a leper would be stoned or at least warded off if he tried to come near a rabbi. Jesus not only grants the man his request, but he demonstrates the personal love, compassion, and tenderness of God in his physical touch. The medical knowledge of his day would have regarded such contact as grave risk for incurring infection. Jesus met the man’s misery with compassion and tender kindness. He communicated the love and mercy of God in a sign that spoke more eloquently than words. He touched the man and made him clean – not only physically but spiritually as well.

How do you approach those who are difficult to love, or who are shunned by others because they are deformed or have some defect? Do you show them kindness and offer them mercy and help as Jesus did? The Lord is always ready to show us his mercy and to free us from whatever makes us unclean, unapproachable, or unloving towards others.

Lord Jesus, inflame my heart with your love and make me clean and whole in body, mind, and spirit. May I never doubt your love nor cease to tell others of your mercy and compassion.”

Suy niệm: Bạn có tìm kiếm Chúa Giêsu với một đức tin kiên vững không? Không ai đến tìm kiếm sự trợ giúp của Ðức Giêsu mà bị từ chối. Thậm chí những người không thể đụng chạm và bị bỏ rơi của xã hội Dothái đã tìm được sự trợ giúp nơi Người. Không giống như những người cùng thời, những người mới gặp thấy người cùi đã bỏ chạy, Ðức Giêsu đã đụng chạm tới người cùi đến với Người và chữa cho anh ta lành sạch hoàn toàn. Tại sao điều này lại quá ấn tượng? Thưa bởi vì những người cùi là những người bị xã hội ruồng bỏ. Họ bị đuổi ra khỏi nhà và cộng đoàn, tự lo liệu lấy cho mình. Điều kiện thể lý của họ rất tồi tệ khi họ dần dần mất hết tay chân và chết dần chết mòn. Họ không chỉ bị người ta xa tránh và còn bị coi như “những người đã chết”, kể cả người thân của họ cũng nghĩ vậy. Luật Dothái cấm người ta đụng hay tới gần người cùi, kẻo sự ô uế theo nghi thức xảy ra.

Người cùi này đã làm điều gì đó hết sức ấn tượng. Anh đến gần Ðức Giêsu một cách tin tưởng và khiêm tốn, với hy vọng rằng Ðức Giêsu có thể và sẽ chữa lành cho anh. Thông thường, một người cùi có thể bị ném đá hay bị người ta xa lánh nếu họ cố tình đến gần một vị thầy Rabbi. Ðức Giêsu không những đáp ứng lời thỉnh cầu của anh, mà Người còn chứng tỏ tình yêu cá vị, lòng trắc ẩn, và sự khoan dung của Thiên Chúa trong việc đụng chạm của Người về mặt thể lý. Sự hiểu biết về y khoa thời Ðức Giêsu chắc hẳn cho rằng việc đụng chạm như thế là một điều hết sức nguy hiểm về sự nhiễm trùng không thể chữa được. Ðức Giêsu đã nhìn nổi đau khổ của người này với lòng trắc ẩn và tình yêu thương dịu hiền. Người liên kết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong một dấu chỉ còn hùng hồn hơn cả lời nói ngàn lần. Người đụng chạm đến anh ta và chữa cho anh ta được sạch – không chỉ về phần thể lý, mà cả về phần tâm linh nữa.

Làm thế nào bạn đến gần những người thật khó thương hay những người bị người ta xa lánh, bởi vì họ bị biến dạng hay có một vài khuyết điểm nào đó? Bạn có bày tỏ lòng tốt và lòng thương xót để giúp đỡ họ như Ðức Giêsu đã làm không? Chúa luôn sẵn sàng bày tỏ lòng thương xót của Người cho chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ làm cho chúng ta ra ô uế, không thể đến gần, hay đáng ghét đối với người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin đốt cháy tâm hồn con với tình yêu của Chúa và thanh tẩy toàn bộ thân xác, lý trí, và tâm hồn con. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Chúa và không ngừng nói cho người khác biết về lòng thương xót và trắc ẩn của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon