Lạy Thiên Chúa, xin hãy nói… – Chúa Nhật 2 Thường Niên B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Samuel lay sleeping when he first heard someone calling his name. He ran to his mentor, but Eli was not calling him. So Samuel returned to bed, only to hear the voice twice more. When Samuel appeared at Eli’s bedside for the third time, the priest realized that it was the Lord he had heard. The God who loves to speak to his people was now calling Samuel. So he gave Samuel timeless advice: “Reply, ‘Speak, Lord, for your servant is listening’” (1 Samuel 3:9).

This same God wants to speak to us! It’s not hard to hear him, but like Samuel, we need to learn to listen. The good news is that God loves us and wants us to hear his voice. So let’s take Eli’s words to heart.

Speak, Lord. God wants you to know him. He’s always speaking, always trying to reveal himself to you. You can believe that he has a message for you, so confidently express your desire to hear him. This means sitting before the Lord and fixing your heart on him alone. “Speak, Lord. I want to know you more.”

Your servant. Everything we have comes from God. He is our Master, and we are his grateful and humble servants, eager to hear and obey his word. This means more than passively waiting for a message from the sky. It means offering yourself to the Lord with a willing heart, open to God’s plans—even if they differ from your own. “I am your servant, Lord. I’m ready to do your will.”

Is listening. It’s not easy to hear God’s voice when we’re surrounded by noise. So to listen for the Lord, we will need to find a quiet place away from the clatter that can drown out the Lord’s voice. We may need to silence our anxious thoughts and doubts, too. But with God’s help, we can set aside those thoughts and listen for his voice instead. “Quiet my heart, Lord. I’m listening for you.”

“Speak, Lord, your servant is listening.”

Cậu bé Samuel đang ngủ thì lần đầu tiên cậu nghe có ai đó gọi tên mình. Cậu chạy tới người thầy của mình, nhưng Êli không gọi cậu. Vì thế, Samuel trở về giường ngủ tiếp, nhưng cậu lại nghe tiếng gọi ấy hai lần nữa. Khi Samuel đến bên giường Êli lần thứ ba, vị tư tế đã nhận ra rằng chính Đức Chúa đã gọi Samuel. Thiên Chúa, Đấng vui thích nói với dân Người, giờ đây cũng đang gọi Samuel. Vì thế, Êli đã cho Samuel một lời khuyên bất biến: “Hãy trả lời: ‘Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe’” (1 Sm 3,9).

Chính vị Thiên Chúa này cũng muốn nói với chúng ta! Thật không khó để nghe tiếng Người, nhưng giống như Samuel, chúng ta cần học để lắng nghe. Tin vui là Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta nghe tiếng Người. Vậy chúng ta hãy đón nhận những lời của Êli vào lòng.

Lạy Chúa, xin hãy phán. Thiên Chúa muốn bạn biết Người. Người luôn luôn nói, luôn cố gắng mạc khải chính Người cho bạn. Bạn có thể tin rằng Người có một sứ điệp cho bạn, hãy tự tin thể hiện mong muốn được nghe Người. Điều này có nghĩa là ngồi trước mặt Chúa và chỉ hướng tâm hồn về mình Người mà thôi. “Lạy Chúa, xin hãy nói, con muốn biết Chúa nhiều hơn”.

Tôi tớ của Ngài. Mọi thứ chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Người là Chủ của chúng ta và chúng ta là những đầy tớ khiêm tốn và biết ơn của Người, chúng ta đang háo hức lắng nghe và vâng lời Người. Điều này còn hơn cả việc chờ đợi cách thụ động một sứ điệp từ trời. Nó có nghĩa là dâng hiến chính bản thân bạn cho Chúa với một tâm hồn sẵn sàng với các kế hoạch của Thiên Chúa – ngay cả khi những kế hoạch ấy khác với các kế hoạch của bạn. “Lạy Chúa, con là tôi tớ của Ngài. Con sẵn sàng thực thi ý Ngài”.

Đang lắng nghe. Thật không dễ dàng để nghe được tiếng Chúa khi chúng ta đang bị bao quanh bởi tiếng ồn ào. Vậy để lắng nghe Chúa, chúng ta cần tìm kiếm một nơi yên tĩnh cách xa tiếng ồn ào có thể làm át đi tiếng Chúa. Chúng ta cũng có thể phải làm lặng đi những suy nghĩ lo lắng và cả những nghi ngờ. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta có thể đặt những suy nghĩ đó qua một bên và thay vào đó là lắng nghe tiếng Người. “Lạy Chúa, xin hãy làm cho tâm hồn con được lặng yên. Con đang lắng nghe Ngài”

“Lạy Chúa, xin hãy nói, tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe!”

Comments are closed.

phone-icon