Ngài đã sống lại từ cõi chết – Chúa Nhật Phục Sinh

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Alleluia! Christ is risen! And that changes everything.

Today’s Gospel tells us that Jesus “had to rise from the dead” (John 20:9, emphasis added). But why? Wasn’t it enough that he became a man? Wasn’t it enough that he died for us? Actually, no. As St. Paul wrote, “If Christ has not been raised, your faith is vain; you are still in your sins” (1 Corinthians 15:17).

By rising from the dead, Jesus proved beyond the shadow of a doubt that he has power over sin and death. Everything he said about himself is true. He is more than the victim of an unjust condemnation. He is more than an inspiring teacher or a philosopher or the founder of a new movement. He is more, even, than a healer and wonder-worker. He is the Son of God, the One whom death could not hold in its grasp (Romans 1:4).

By rising, Jesus did more than just vindicate himself. He also opened the way into new life for each one of us. He overcame the sin that was keeping us separated from our Father in heaven! Because of that, we who believe in him and are baptized can now “live in newness of life” (Romans 6:4). Now we can hope in our own resurrection. We can experience power over sin and freedom from the fear of death that so often binds us up. We can count ourselves “dead to sin and living for God in Christ Jesus” (6:11). We now know, beyond a shadow of doubt, that love is stronger than death.

It’s easy to understand why Jesus’ resurrection was always front and center when the apostles proclaimed the good news. You can see it in Peter’s sermon from today’s first reading. And you’ll see it throughout the Book of Acts this Easter season. The apostles’ preaching hinged on the resurrection of Jesus. Because the resurrection changes everything!

Jesus, risen Lord, I rejoice in you!

Allêluia! Chúa Kitô đã sống lại! Và điều đó thay đổi mọi thứ.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu “phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20,9, phần nhấn mạnh được thêm vào). Nhưng tại sao? Ngài đã trở thành con người chưa đủ sao? Ngài chết vì chúng ta chưa đủ sao? Trên thực tế, không. Như Thánh Phaolô đã viết, “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em là hão huyền, anh em vẫn ở trong tội lỗi của mình” (1Cr 15,17).

Bằng cách sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng Ngài có quyền trên tội lỗi và sự chết. Tất cả những gì Ngài nói về mình đều là sự thật. Ngài không chỉ là nạn nhân của một sự kết án bất công. Ngài không chỉ là một giáo viên truyền cảm hứng, một triết gia hay người sáng lập một phong trào mới. Ngài thậm chí còn hơn cả một người chữa bệnh và người làm phép lạ. Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng mà sự chết không thể nắm bắt được (Rm 1,4).

Khi sống lại, Chúa Giêsu đã làm được nhiều điều hơn là chỉ biện minh cho chính mình. Ngài cũng mở lối sống mới cho mỗi người chúng ta. Ngài đã chiến thắng tội lỗi ngăn cách chúng ta với Cha trên trời! Nhờ đó, chúng ta, những người tin vào Ngài và chịu phép Rửa giờ đây có thể “sống trong đời sống mới” (Rm 6,4). Giờ đây chúng ta có thể hy vọng vào sự phục sinh của chính mình. Chúng ta có thể kinh nghiệm sức mạnh vượt trên tội lỗi và sự tự do khỏi nỗi sợ hãi cái chết thường trói buộc chúng ta. Chúng ta có thể coi mình là “đã chết đối với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô” (6,11). Bây giờ chúng ta biết, vượt qua một chút nghi ngờ, rằng tình yêu mạnh hơn cái chết.

Thật dễ hiểu tại sao sự sống lại của Chúa Giêsu luôn luôn là trọng tâm khi các tông đồ công bố tin mừng. Bạn có thể thấy điều đó trong bài giảng của Thánh Phêrô trong bài đọc một hôm nay. Và bạn sẽ thấy điều đó xuyên suốt Sách Công vụ trong mùa Phục sinh này. Lời rao giảng của các tông đồ xoay quanh sự sống lại của Chúa Giêsu. Vì sự sống lại thay đổi mọi sự!

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, con vui mừng trong Chúa!

Comments are closed.

phone-icon