Gió muốn thổi đâu thì thổi… – SN theo WAU ngày 09.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If you think about it, the Christian life is more like using a sailboat than a jet ski. A jet ski generates its own power, and its driver traverses the water however he likes. But a sailboat defers to the direction and power of the wind. The sailor is successful to the degree that he cooperates with the free movement of the wind. And so it is with us: our “success” in the Christian life depends on our openness to the wind of the Spirit guiding and empowering us. When we are “born of the Spirit” in Baptism, we receive the grace to move through life like that sailboat (John 3:8). It’s that grace that teaches us to cooperate with the Spirit.

There is a mystery in the wind: it “blows where it wills, . . . but you do not know where it comes from or where it goes” (John 3:8). Similarly, the Spirit can feel quite mysterious. In today’s Gospel, Nicodemus could not wrap his mind around Jesus’ call for him to be “born from above” (3:7). We, too, may wrestle with discerning or understanding or making sense of God’s action in our lives.

Prayers that seem logical and wise are left unanswered. Plans change and unexpected situations arise. Regardless, our faith tells us that the Spirit is moving. Even in the midst of suffering, God is working (Romans 8:28). While circumstances may confuse us, God’s desire remains the same: to lead us to himself, to make us holy, and to walk alongside us always.

We cannot foresee every twist and turn of life. Living by the Spirit often requires “adjusting our sails,” letting go of the familiar, and embracing the mystery involved in following Jesus. It means not fighting the wind but yielding to the Spirit’s direction and making sure his wind is at our backs. And it means trusting that the Spirit is always there. He is our consoler, tenderly listening to our prayers. He is our guide, leading us by the hand through life’s hills and valleys. And he is our strength, filling our sails and moving us forward with the power we need to reach our heavenly home.

“Holy Spirit, I yield to you today.”

Nếu bạn nghĩ về điều này, đời sống tín hữu giống như sử dụng một chiếc thuyền buồm hơn là một chiếc môtô nước. Một chiếc jetski tự tạo ra sức mạnh và người lái nó di chuyển trên mặt nước theo cách anh ta muốn. Nhưng chiếc thuyền buồm phải tuân theo hướng và sức gió. Người thủy thủ thành công ở mức độ anh ta hợp tác với chuyển động tự do của gió. Và đối với chúng ta cũng vậy: “sự thành công” của chúng ta trong đời sống Kitô giáo phụ thuộc vào việc chúng ta cởi mở đón nhận làn gió Thánh Thần hướng dẫn và ban sức mạnh cho chúng ta. Khi chúng ta “được sinh ra bởi Thánh Thần” trong Bí tích Rửa tội, chúng ta nhận được ân sủng để di chuyển trong cuộc sống giống như chiếc thuyền buồm đó (Ga 3,8). Chính ân sủng đó dạy chúng ta cộng tác với Thánh Thần.

Có một điều huyền bí trong gió: nó “thổi đi đâu nó muốn, . . . nhưng các ngươi không biết nó đến từ đâu và đi đâu” (Ga 3,8). Tương tự, Thần Khí có thể cảm thấy khá bí ẩn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Nicôđêmô không thể hiểu lời Chúa Giêsu mời gọi ông “được sinh ra từ trên cao” (3,7). Chúng ta cũng có thể phải vật lộn với việc nhận thức, hiểu biết hoặc hiểu được hành động của Chúa trong cuộc đời mình.

Những lời cầu nguyện có vẻ hợp lý và khôn ngoan vẫn chưa được đáp lại. Kế hoạch thay đổi và những tình huống bất ngờ phát sinh. Dù sao đi nữa, đức tin của chúng ta cho chúng ta biết rằng Thánh Linh đang chuyển động. Ngay cả giữa đau khổ, Chúa vẫn hành động (Rm 8,28). Trong khi hoàn cảnh có thể khiến chúng ta bối rối, ước muốn của Thiên Chúa vẫn không thay đổi: dẫn chúng ta đến với Ngài, làm cho chúng ta nên thánh và luôn bước đi bên cạnh chúng ta.

Chúng ta không thể lường trước được mọi khúc quanh của cuộc sống. Sống theo Thánh Thần thường đòi hỏi phải “điều chỉnh cánh buồm”, buông bỏ những gì quen thuộc và đón nhận mầu nhiệm liên quan đến việc theo Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là không chống chọi với gió mà tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Linh và bảo đảm gió của Ngài ở phía sau chúng ta. Và nó có nghĩa là tin tưởng rằng Thánh Thần luôn ở đó. Ngài là Đấng an ủi chúng ta, dịu dàng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài là Đấng hướng dẫn chúng ta, nắm tay chúng ta đi qua những ngọn đồi và thung lũng của cuộc đời. Và Ngài là sức mạnh của chúng ta, lấp đầy những cánh buồm của chúng ta và đưa chúng ta tiến về phía trước với sức mạnh cần thiết để đến được quê hương trên trời.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay con xin vâng phục Chúa.

Comments are closed.

phone-icon