Thiên Chúa yêu thương thế gian – SN theo WAU ngày 10.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Did you know that this verse is not just talking about how much God loves the world? It’s also talking about the way God loves the world. The Greek word for “so” used in this sentence means “in this manner” just as much as it means “to this extent.” So another reading of this verse could be “This is the way God loved the world.”

So how does God love the world? Let’s take apart the rest of this famous verse.

He gave: God loves without reservation. Love is not something God hoards to himself. It does not stay confined in his own perfection. It naturally bursts forth, out of himself, to us. Because God’s love is generous.

His only Son: God does not love begrudgingly. He doesn’t give us just any old thing. He gave us his only begotten Son, one in being with him, most precious to his heart. Because God’s love holds nothing back.

So that everyone who believes: God loves without restriction. He has opened the door of his heart to anyone who believes, no conditions. He makes no exceptions. He pours his love out on each person who comes to him in faith. Because God’s love flows freely to everyone.

Might not perish: God does not brood over injury. He does not withhold his love from us because we have sinned against him. He does not give us “what we deserve” but removes our guilt and restores us. Because God’s love is merciful.

But might have eternal life: God wants to be united with us. It wasn’t enough to take away our sin. God in his abundant love wanted us to be with him eternally. He has opened heaven’s gates and welcomes us in! Because God’s love is everlasting.

God wants to show you how he loves you today. As you take some time to pray with one—or several—of these ideas, let his free, generous, and overflowing love wash over you. Let it sink in how much he loves you! Then, let your heart respond with praise and thanks to the Lord who loved not only the whole world but you!

“Praise to you, Lord, for the way you love each and every person you have made! Help me to receive all the love you have for me.”

Bạn có biết rằng câu này không chỉ nói về việc Thiên Chúa yêu thương thế gian biết bao không? Nó cũng nói về cách Thiên Chúa yêu thế gian. Từ “đến nỗi” trong tiếng Hy Lạp được dùng trong câu này có nghĩa là “theo cách này” cũng như có nghĩa là “đến mức độ này”. Vì vậy, một cách đọc khác của câu này có thể là “Đây là cách Thiên Chúa yêu thế gian.”

Vậy Chúa yêu thế gian như thế nào? Hãy tách rời phần còn lại của câu văn nổi tiếng này.

Ngài đã ban cho: Chúa yêu không dè dặt. Tình yêu không phải là thứ Chúa tích trữ cho riêng mình. Nó không bị giới hạn trong sự hoàn hảo của chính mình. Nó bộc phát một cách tự nhiên, từ chính Ngài, đến với chúng ta. Vì tình yêu của Chúa vô biên.

Con Một của Ngài: Thiên Chúa không yêu cách miễn cưỡng. Ngài không cho chúng ta bất kỳ thứ gì cũ kỷ. Ngài đã ban cho chúng ta Con một yêu dấu của Ngài, đồng bản thể với Ngài, là quý giá nhất trong lòng Ngài. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa không có gì cản trở.

Để mọi người tin tưởng: Thiên Chúa yêu thương không giới hạn. Ngài đã mở rộng cánh cửa trái tim mình cho bất cứ ai tin tưởng, không cần điều kiện. Ngài không có ngoại lệ. Ngài tuôn đổ tình yêu của Ngài trên mỗi người đến với Ngài bằng đức tin. Vì tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy tự do đến mọi người.

Sẽ không bị diệt vong: Chúa không nghiền ngẫm về thương tích. Ngài không từ chối tình yêu của Ngài đối với chúng ta vì chúng ta phạm tội với Ngài. Ngài không ban cho chúng ta “những gì chúng ta xứng đáng được hưởng” mà xóa bỏ tội lỗi của chúng ta và phục hồi chúng ta. Vì tình yêu Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Nhưng có sự sống đời đời: Thiên Chúa muốn kết hiệp với chúng ta. Nó không đủ để cất đi tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa trong tình yêu bao la của Ngài đã muốn chúng ta ở với Ngài mãi mãi. Ngài đã mở cổng thiên đàng và chào đón chúng ta vào! Vì tình Chúa tồn tại muôn thuở.

Hôm nay Chúa muốn cho bạn thấy Ngài yêu bạn như thế nào. Khi bạn dành thời gian để cầu nguyện với một – hoặc vài – ý tưởng này, hãy để tình yêu thương tự nguyện, quảng đại và tràn đầy của Ngài tràn ngập bạn. Hãy để nó chìm đắm trong việc Ngài yêu bạn nhiều như thế nào! Sau đó, hãy để trái tim bạn đáp lại bằng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa, Đấng không chỉ yêu thương cả thế giới mà còn yêu thương bạn!

Lạy Chúa, con xin ngợi khen Chúa vì cách Chúa yêu thương từng người mà Chúa đã tạo dựng! Xin giúp con nhận được tất cả tình yêu mà Chúa dành cho con.

Comments are closed.

phone-icon