Vị Thánh kính ngày 30 tháng 7

0

Peter Chrysologus, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Peter Chrysologus (sinh 380 – tử 450) làm Tổng Giám mục Ravenna. Ngài sinh ra ở Imola miền Bắc Ý, làm Thày Phó tế ở đó trước khi Hoàng đế Valentinian II bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục Ravenna, thủ đô Đế quốc Tây phương giữa những năm 425- 430. Tước hiệu Kim khẩu được đặt cho Ngài vào khoảng thế kỷ thứ 9 hay sau đó ngõ hầu để Giáo hội Tây phương cũng có một nhà giảng thuyết lừng danh như Giáo hội Đông phương đã có John Chrysostom (Gioan Kim khẩu). Phần lớn các bài giảng của Ngài vẫn còn tồn tại và gây nhớ lại sự chuẩn bị chu đáo, nồng thắm và nhiệt thành. Khác với nhiều Giám mục đương thời của Ngài, Ngài tránh những bài giảng gây chiến với dân ngoại và người Do thái. Các bài giảng của Ngài rất có giá trị như những bức tranh vẽ lên cuộc sống Kitô hữu vào thế kỷ thứ năm ở Ravenna. Ngài qua đời ngày 3 tháng 12 năm 450 và được phong làm Tiến sĩ Giáo hội năm 1729.   

 

Comments are closed.