Công bố của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế về chức Phó Tế của phụ nữ

0

Công bố của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế
về chức Phó Tế của phụ nữ

105

Vào năm 2002, trong một cuộc hội nghị tại Vatican, Ủy Ban Thần Học Quốc Tế mà Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng có chân trong đó, đã bận tâm một cách đặc biệt tới chức Phó Tế. Trong cuộc hội nghị ấy, Ủy Ban nêu trên cũng đã đề cập tới đề tài chức Phó Tế của nữ giới. Sau đây là phần trích dẫn từ văn kiện mà Ủy Ban Thần Học Quốc Tế đã công bố vào năm 2003 sau khi kết thúc hội nghị nêu trên:

“Vào thời các Tông Đồ, nhiều hình thức Trợ Tá có tính phụ giúp khác nhau đối với các Tông Đồ và các cộng đoàn mà chúng được thực thi bởi nữ giới, có lẽ đã có đặc tính thể chế… Cái nhìn có tính bao quát về lịch sử cho thấy rằng, trong thực tế đã có một chức vụ của các Nữ Trợ Tá, mà chức vụ đó đã phát triển một cách khác nhau tại những khu vực khác nhau của Giáo hội. Vấn đề xem ra rất rõ ràng rằng, chức vụ này không được hiểu như là một sự tương đương của chức Phó Tế dành cho nam giới. Tuy nhiên, ít nhất thì nó cũng là một nhiệm vụ trong Giáo hội, mà nhiệm vụ ấy được thi hành bởi nữ giới, và đôi khi được liệt kê trong danh sách các chức vụ của Giáo hội trước chức Phụ Phó Tế. Liệu chức vụ này có được truyền chức thông qua việc đặt tay, mà việc đặt tay này có thể so sánh với việc đặt tay mà với nó, một vị Giám mục, hay Linh mục và nam Phó Tế được truyền chức hay không?… Và nếu có đặt tay, thì việc đặt tay trên các Nữ Trợ Tá có được so sánh ngang hàng với việc đặt tay trên các Nam Phó Tế hay không, hay nó chỉ nằm ngang hàng với sự đặt tay trên Phụ Phó Tế và trên người có chức Đọc Sách? Những câu hỏi này hầu như không chỉ được quyết định bởi những dữ kiện lịch sử từ trước tới nay.”

“Vào thời Trung Cổ, các Nữ Đan Sĩ đã thi hành một cách thực sự các sứ mạng của các Phó Tế tại các bệnh viện, cũng như đã thực thi các sứ mạng ấy với tư các là những nữ giáo viên, tuy nhiên, họ đã thực thi như vậy nhưng không hề được phong chức. Tước hiệu mà sự phục vụ không còn tương ứng với nó nữa, được trao cho các phụ nữ mà họ được chỉ định để phục vụ các góa phụ hay được đề cử làm Viện Mẫu. Cho tới thế kỷ 13, các Viện Mẫu đôi khi được gọi là các Nữ Phó Tế.”

“Công Đồng Vatican II, trong khi mô tả về chức Phó Tế vĩnh viễn mà Công Đồng tái khôi phục, đã tỏ ra do dự. Nhưng thật đáng lưu ý rằng, trong bất cứ cách thức nào đi nữa thì Công Đồng cũng đã không coi hình thức Phó Tế vĩnh viễn mà Công Đồng đề nghị, là một sự phục hồi của một hình thức trước đó. Công Đồng cũng giải thích cho biết, tại sao một số nhà Thần Học lại tránh sử dụng thuật ngữ ´phục hồi`, vì nó dễ dàng dẫn tới sự giả định rằng, một sự kiện cần phải được quay trở về lại với tình trạng nguyên thủy của nó. Nhưng Công Đồng Vatican II cũng đã tuyệt đối không có chủ tâm thực hiện việc đó. Điều mà Công Đồng tái khôi phục chính là nguyên tắc thực hành của chức Phó Tế vĩnh viễn, và không phải là một hình thức đặc biệt mà chức vụ ấy có trong quá khứ. Sau khi Công Đồng đã tạo ra khả năng tái áp dụng chức Phó Tế vĩnh viễn, xem ra Công Đồng đã trở nên mở ra đối với những hình thức mà chức Phó Tế vĩnh viễn sẽ có trong tương lai, được yêu cầu bởi những điều cần kíp trong mục vụ và bởi sự thực hành của Giáo hội, cho tới bao lâu sự trung thành với truyền thống vẫn còn được duy trì.”

“Điều liên quan tới việc phong chức Phó Tế cho nữ giới, được lưu ý rằng, những điều được trình bày từ trước tới nay đều dẫn tới hai chỉ dẫn quan trọng sau đây: 1.Các Nữ Trợ Tá mà họ được tuyển chọn trong truyền thống của Giáo hội trước đây, không được đặt ngang hàng một cách thuần túy và đơn giản với các Nam Phó Tế – tương ứng với điều mà nghi thức bổ nhiệm và những chức năng được thi hành giới thiệu ra; 2.Sự hiệp nhất của Bí Tích Truyền Chức, trong sự phân biệt rõ ràng giữa những người có chức Giám Mục và những người có chức Linh mục ở một vế, và những người có chức Phó Tế ở vế kia, được nhấn mạnh bởi truyền thống Giáo hội, đặc biệt là bởi Giáo Huấn của Công Đồng Vatican II, và Giáo Huấn sau Công Đồng của Huấn Quyền. Trong ánh sáng của những yếu tố này, tức những yếu tố mà chúng được nêu bật trong cuộc nghiên cứu lịch sử Thần Học vẫn đang tồn tại, vấn đề sẽ được chuyển cho quyền tài phán mà Thiên Chúa đã thiết lập trong Giáo hội của Ngài để nói lên ý kiến về câu hỏi này với thẩm quyền.”

Theo de.rv 12.05.2016 sk

Chuyển ngữ: Minh Trần

Comments are closed.