Give to God what belongs to God – SN ngày 22.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, October 22, 2023

“Give to God what belongs to God”

Gospel reading: Matthew 22:15-21

15 Then the Pharisees went and took counsel how to entangle him  in his talk. 16 And they sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, “Teacher, we know that you are true, and teach the way of God truthfully, and care for no man; for you do not regard the position of men. 17 Tell us, then, what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?” 18 But Jesus, aware of their malice, said,, “Why put me to the test, you hypocrites? 19 Show me the money for the tax.”  And they brought him a coin. 20 And Jesus said to them, “Whose likeness and inscription is this?”  21 They said, “Caesar’s.” Then he said to them, “Render therefore to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” 22 When they heard it, they marveled; and they left him and went away.

 

Chúa Nhật, ngày 22.10.2023               

Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa

Mt 22,15-21

 

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? “18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! ” Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? “21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

 

Meditation: What do we owe God and our neighbor? Scripture tells us to give to everyone whatever is their due and to “owe no one anything, except to love one another” (Romans 13:6-8). The Jewish authorities sought to trap Jesus in a religious-state issue. The Jews resented their foreign rulers and despised paying taxes to Caesar. They posed a dilemma to test Jesus to see if he was loyal to them and to their understanding of religion. If Jesus answered that it was lawful to pay taxes to a pagan ruler, then he would lose credibility with the Jewish nation who would regard him as a coward and a friend of Caesar. If he said it was not lawful, then the Pharisees would have grounds to report him to the Roman authorities as a political trouble-maker and have him arrested. 

Coins inscribe the owner’s name and authority on them

Jesus avoided their trap by confronting them with the image of a coin. Coinage in the ancient world had significant political power. Rulers issued coins with their own image and inscription on them. In a certain sense the coin was regarded as the personal property of the ruler. Where the coin was valid the ruler held political sway over the people. Since the Jews used the Roman currency, Jesus explained that what belonged to Caesar must be given to Caesar.

We have been “stamped” with God’s image and likeness

This story has another deeper meaning as well. We, too, have been stamped with God’s image since we are created in his own likeness – “God created man in his own image ..male and female he created them” (Genesis 1:26-27). We rightfully belong not to ourselves, but to God who created us and redeemed us in the precious blood of his Son, our Lord Jesus Christ (see 1 Corinthians 6:19-20).  Paul the Apostle says that we are to present our bodies as a living sacrifice to God (Romans 12:1).  Do you acknowledge that your life and everything you possess belongs to God and not to yourself? And do you give to God what rightfully belongs to him?

“Lord, because you have made me, I owe you the whole of my love; because you have redeemed me, I owe you the whole of myself; because you have promised so much, I owe you all my being. Moreover, I owe you as much more love than myself as you are greater than I, for whom you gave yourself and to whom you promised yourself. I pray you, Lord, make me taste by love what I taste by knowledge; let me know by love what I know by understanding. I owe you more than my whole self, but I have no more, and by myself I cannot render the whole of it to you. Draw me to you, Lord, in the fullness of love. I am wholly yours by creation; make me all yours, too, in love.”  (prayer of Anselm, 1033-1109 AD)

Suy niệm: Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa và tha nhân điều gì? Kinh thánh nói với chúng ta rằng hãy trả cho mỗi người những gì thuộc về họ, và “đừng nợ ai điều gì, ngoại trừ tình yêu thương nhau. (Rm 13,6-8). Các nhà cầm quyền Dothái tìm cách gài bẫy Đức Giêsu trong một vấn đề liên quan tới tôn giáo. Người Dothái căm tức những nhà cầm quyền ngoại bang và rất ghét việc trả thuế cho Caesar. Họ đặt một câu hỏi song đề để thử Chúa Giêsu, để xem Người có trung thành với sự hiểu biết của họ về tôn giáo hay không. Nếu Đức Giêsu trả lời rằng thật là hợp pháp để trả thuế cho những người thống trị ngoại bang, thì Người sẽ mất uy tín với đám đông dân Dothái, sẽ xem Ngài là một kẻ hèn nhát và là bạn của Cesar. Nếu Người nói thật là không hợp pháp, thì những người Pharisêu sẽ tố cáo Người với nhà cầm quyền Rôma như một tên phá rối trị an để họ bắt Người.

Những đồng tiền khắc tên và chủ quyền của chủ nhân trên chúng

Đức Giêsu lẫn tránh cạm bẫy của họ bằng việc cho họ xem hình ảnh của đồng tiền. Tiền đúc trong thế giới cổ đại có dấu hiệu quyền lực chính trị. Các nhà cầm quyền phát hành những đồng tiền với hình ảnh và câu viết của chính họ trên đó. Theo một ý nghĩa nào đó, đồng tiền được coi là sở hữu riêng của chính họ. Nơi đâu đồng tiền có giá trị, thì người thống trị nắm giữ chính quyền trên dân chúng. Vì người Dothái sử dụng hệ thống tiền tệ của Rôma, Đức Giêsu giải thích rằng cái gì thuộc về Caesar thì phải trả về cho Caesar.

Chúng ta đã được “đóng ấn” bằng hình ảnh của Thiên Chúa

Câu chuyện này cũng có một ý nghĩa sâu xa khác. Chúng ta cũng được ghi dấu hình ảnh Thiên Chúa, vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của chính Người (St 1,26-27). Chúng ta thật sự lệ thuộc, không phải vào chính chúng ta, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta và cứu chuộc chúng ta trong máu châu báu của Con Người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (1Cor 6,19-20). Thánh Phaolô tông đồ nói rằng chúng ta là những chi thể như của lễ sống động dâng cho Chúa (Rm 12,1). Bạn có nhận thức rằng cuộc đời mình lệ thuộc vào Thiên Chúa và không lệ thuộc vào chính mình không? Và bạn có dâng cho Chúa những gì thật sự thuộc về Người không?

Lạy Chúa, bởi vì Chúa đã dựng nên con, con mắc nợ Chúa tất cả tình yêu của con; bởi vì Chúa đã cứu chuộc con, con mắc nợ Chúa toàn thân con; bởi vì Chúa đã hứa ban rất nhiều, con mắc nợ Chúa tất cả sự hiện hữu của con. Hơn thế nữa, con còn mắc nợ nhiều hơn tình yêu con yêu chính mình, giống như Chúa cao trọng hơn con. Vì con Chúa đã ban chính mình, và vì con Chúa đã hứa ban chính Chúa. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con được cảm nghiệm bằng tình yêu những gì con cảm nghiệm bằng sự nhận biết; xin cho con nhận biết bằng tình yêu những gì con nhận biết bằng trí hiểu. Con mắc nợ Chúa hơn cả toàn thân con, nhưng con chẳng có gì nữa, và chính con, con cũng không thể đáp trả nó trọn vẹn cho Chúa. Lạy Chúa, xin kéo con đến với Chúa trong tình yêu. (lời cầu nguyện của Anselm, 1033-1109).  

Comments are closed.

phone-icon