Hãy trả cho Thiên Chúa… – SN theo WAU ngày 22.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In first-century Palestine, taxes were a painful reminder that God’s people were living under the oppressive rule of a foreign power. So when the Pharisees “plotted how they might entrap Jesus in speech” (Matthew 22:15), the hot-button topic of taxation seemed like a clever strategy. If Jesus supported paying taxes, he would come across as disloyal to the Jews. If he opposed it, he could be accused of rebelling against Rome.

Jesus’ reply makes an important point for both first-century Jews and for us today: we can, and should, meet both our civic and religious obligations. What “belongs to Caesar” (Matthew 22:21)? In other words, what are our civic duties? According to the Catechism of the Catholic Church, “It is the duty of citizens to contribute . . . to the good of society in a spirit of truth, justice, solidarity, and freedom” (2239). This includes a moral obligation “to pay taxes, to exercise the right to vote, and to defend one’s country” (2240).

What about our religious obligations? What exactly “belongs to God” (Matthew 22:21)? Our entire selves! Regardless of nationality or citizenship, we are all made in the image of the living God (Genesis 1:26-27). So while we pay our taxes and cast our vote to fulfill our political obligations, we give to God what belongs to him—and that involves the surrender of our entire lives.

Participating wholeheartedly at Mass is a wonderful way to offer to God what belongs to him. Today, as you set aside other activities to listen to the word of God and receive Jesus in the Eucharist, reflect on what he has given you. Then invite him to show you how to surrender to him even more—of your time, treasure, dreams, and of all the people you hold dear.

“Lord, I entrust my whole life to you.”

Ở Palestine vào thế kỷ thứ nhất, thuế má là một lời nhắc nhở đau đớn rằng dân Thiên Chúa đang sống dưới sự cai trị áp bức của một thế lực ngoại bang. Vì vậy, khi người Pharisêu “mưu kế gài bẫy Chúa Giêsu trong lời nói” (Mt 22,15), chủ đề nóng hổi về thuế khóa dường như là một chiến lược thông minh. Nếu Chúa Giêsu ủng hộ việc nộp thuế, Ngài sẽ bị coi là không trung thành với người Do Thái. Nếu Ngài phản đối, Ngài có thể bị buộc tội nổi dậy chống lại Rome.

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy một điểm quan trọng đối với cả người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất lẫn chúng ta ngày nay: chúng ta có thể và nên thực hiện các nghĩa vụ công dân và tôn giáo của mình. Điều gì “thuộc về Xêsa” (Mt 22,21)? Nói cách khác, nghĩa vụ công dân của chúng ta là gì? Theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, “Đó là nghĩa vụ của công dân để đóng góp… vì lợi ích của xã hội trong tinh thần chân lý, công bằng, liên đới và tự do” (2239). Điều này bao gồm nghĩa vụ đạo đức “đóng thuế, thực hiện quyền bầu cử và bảo vệ đất nước của mình” (2240).

Còn về nghĩa vụ tôn giáo của chúng ta thì sao? Chính xác thì điều gì “thuộc về Thiên Chúa” (Mt 22,21)? Toàn bộ bản thân của chúng ta! Bất kể quốc gia hay công dân nào, tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống (St 1,26-27). Vì vậy, trong khi đóng thuế và bỏ phiếu để thực hiện các nghĩa vụ chính trị của mình, chúng ta dâng cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài – và điều đó bao hàm sự đầu phục cả cuộc đời chúng ta.

Hết lòng tham dự Thánh Lễ là một cách tuyệt vời để dâng lên Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Hôm nay, khi bạn gác lại các hoạt động khác để lắng nghe Lời Chúa và rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, hãy suy gẫm về những gì Ngài đã ban cho bạn. Sau đó, mời Ngài chỉ cho bạn cách đầu phục Ngài nhiều hơn nữa – thời gian, kho báu, ước mơ của bạn và tất cả những người bạn yêu quý.

Lạy Chúa, con phó thác cả cuộc đời con cho Chúa.

Comments are closed.

phone-icon