Chấm Nối Chấm: ngày 13/9/2015 – Để bước theo Chúa, phải từ bỏ chính mình

0

Chấm Nối Chấm: ngày 13/9/2015

ĐỂ BƯỚC THEO CHÚA, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

Đa Minh Việt Nam (Dominican Province in Viet Nam)

Comments are closed.