Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh lễ Đặt Viên Đá đầu tiên tại Núi Cúi

0

Bài Giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

trong Thánh lễ Đặt Viên Đá đầu tiên tại Núi Cúi

Comments are closed.

phone-icon