Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay của Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc, DCCT

0

Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay

của Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc, DCCT

Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2016, tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Comments are closed.