Chấm Nối Chấm: ngày 12/03/2016 – Đức Giêsu là ngôn sứ

0

Chấm Nối Chấm: ngày 12/03/2016

ĐỨC GIÊSU LÀ NGÔN SỨ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.