Chấm Nối Chấm: ngày 10/11/2016 – Triều Đại Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 11/11/2016
TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.