Chấm Nối Chấm: ngày 30/10/2017 – Yêu thương là điều quan trọng nhất

0

Chấm Nối Chấm: ngày 30/10/2017
YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.