Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ – Suy niệm song ngữ ngày 27.02.2019

0

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày Song ngữ

 

Wednesday (February 27): “Anyone who does a mighty work in my name”

Scripture: Mark 9:38-40

38 John said to him, “Teacher, we saw a man casting out demons in your name, and we forbade him, because he was not following us.” 39 But Jesus said, “Do not forbid him; for no one who does a mighty work in my name will be able soon after to speak evil of me. 40 For he that is not against us is for us.

Thứ Tư  27-02          Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ

Mc 9,38-40

38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Meditation: 

Do you rejoice in the good that others do? Jesus reprimands his disciples for their jealousy and suspicion. They were upset that someone who was not of their company was performing a good work in the name of Jesus. They even “forbade” the man “because he was not following us”. Jesus’ reply is filled with wisdom: “No one who does a mighty work in my name will be able soon after to speak evil of me.” Are we not like the disciples when we get upset at the good deeds of others who seem to shine more than us? Paul says that “love is not jealous… but rejoices in the right” (1 Corinthians 13:4,6). 

Love does not envy others

Envy and jealousy, its counterpart, are sinful because they lead us to sorrow over what should make us rejoice – namely, our neighbour’s good. The reason we may grieve over our another’s good is that somehow we see that good as lessening our own value or excellence. Envy forms when we believe that the other person’s advantage or possession diminishes or brings disgrace on us. Envy is contrary to love. Both the object of love and the object of envy is our neighbour’s good, but by contrary movements, since love rejoices in our neighbour’s good, while envy grieves over it.

The love of God frees us from envy and jealousy

How can we overcome envy? With the love that God has put into our hearts through the gift of the Holy Spirit (Romans 5:5). The Holy Spirit purifies our heart and frees us from our disordered passions, such as envy, jealousy, greed, and bitterness. God’s love is a generous and selfless love which is wholly oriented towards our good. The love that God places in our hearts seeks the highest good of our neighbour. God’s love purifies and frees us from all envy and jealousy – and it compels us to give generously, especially to those who lack what they need.

Love gives freely and generously in kind deeds

Everyone in need has a claim on us because they are dear to God who created them in his own image and likeness (Genesis 1:26-27). God created us in love for love. We are most free and happy when we love as he loves. The love and charity help us show to our neighbour also express the gratitude we have for the abundant mercy and kindness of God towards us. Jesus declared that any kindness has shown and any help given to those in need would not lose its reward. Jesus never refused to give to anyone in need who asked for his help. As his disciples, we are called to be kind and generous as he is. Are you grateful for God’s mercy and kindness towards you and are you ready to show that same kindness and generosity towards your neighbour?

Gregory of Nyssa, an early church father (330-395 AD), comments on this passage: 

“God never asks his servants to do what is impossible. The love and goodness of his Godhead are revealed as richly available. It is poured out like water upon all. God furnished to each person according to his will the ability to do something good. None of those seeking to be saved will be lacking in this ability, given by the one who said: ‘whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward'” (Mark 9:41). 

Ask the Lord Jesus to increase your generosity in doing good for others.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may radiate the joy of the Gospel to others. May your light and truth shine through me that others may find new life and joy in you, and freedom from sin and oppression.”

Suy niệm:

Bạn có vui mừng về điều tốt mà người khác làm không? Ðức Giêsu khiển trách các môn đệ về sự ghen tị và lòng nghi ngờ của họ. Bởi vì họ bực mình khi người khác không ở trong nhóm của họ làm được điều lạ nhân danh Ðức Giêsu. Thậm chí họ còn “cấm đoán” người đàn ông “bởi vì hắn không thuộc nhóm chúng ta”. Phản ứng của Ðức Giêsu đầy sự khôn ngoan: “Không ai làm được phép lạ nhân danh Thầy, rồi sau đó lại nói xấu về Thầy.” Chẳng phải chúng ta cũng giống các môn đệ khi chúng ta bực mình về những điều tốt lành của người khác, xem ra vượt trổi hơn chúng ta đó sao? Thánh Phaolô nói rằng “tình yêu không ghen tị… nhưng vui mừng trong sự chân thật” (1Cor 13, 4.6).  

Tình yêu không ghen tị với người khác

Lòng ghen tị và thái độ ghen tị, bản sao của nó, là tội lỗi bởi vì chúng dẫn chúng ta đến chỗ buồn phiền về những gì lẽ ra phải làm chúng ta vui mừng – chẳng hạn như sự tốt lành của người khác. Lý do chúng ta có thể đau buồn về sự tốt lành của người khác là vì một cách nào đó, chúng ta thấy rằng điều tốt lành đó như làm giảm bớt giá trị hay sự xuất sắc của chính mình. Ghen tị hình thành khi chúng ta tin rằng sự thuận lợi hay tài sản của người khác làm giảm bớt hay mang lại sự ô nhục cho mình. Ghen tị đối nghịch với yêu thương. Cả hai đối tượng của yêu thương và ghen tị đều là điều tốt lành của người khác, nhưng có những động cơ trái nghịch nhau. Vì yêu thương thì vui mừng trước sự tốt lành của người khác, trong khi đó ghen tị lại đau buồn vì điều đó.

Tình yêu Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi ghen tị và ghen ghét

Làm thế nào chúng ta khắc phục được tính ghen tị? Thưa với tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta, ngang qua hồng ân Chúa Thánh Thần (Rm 5,5). Chúa Thánh Thần thanh lọc tâm hồn của chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những đam mê bất chính, như ghen tị, tham lam, và độc ác. Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu quảng đại và vị tha hoàn toàn hướng về lợi ích của chúng ta. Tình yêu mà Thiên Chúa đặt để trong lòng chúng ta tìm kiếm điều ích lợi nhất cho tha nhân. Tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy và giải thoát chúng ta khỏi tất cả sự ghen tị – và nó bắt chúng ta cho đi cách quảng đại, đặc biệt đối với những ai đang thiếu thốn.

Tình yêu cho đi tự nguyện và quảng đại bằng hành động tử tế

Mỗi một người thiếu thốn đều có quyền đòi hỏi chúng ta bởi vì họ đáng yêu đối với Thiên Chúa, Ðấng đã tạo dựng nên họ giống hình ảnh của Người (St 1,26-27). Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trong tình yêu và cho tình yêu. Tất cả chúng ta có hạnh phúc và tự do khi chúng ta yêu như Người đã yêu. Tình yêu và lòng bác ái giúp chúng ta bày tỏ với tha nhân cũng diễn tả lòng biết ơn chúng ta có đối với sự tốt lành và khoan dung dư dật của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ðức Giêsu tuyên bố rằng bất kỳ lòng tốt hay sự giúp đỡ nào dành cho con dân của Chúa sẽ không mất phần thưởng của nó. Ðức Giêsu không bao giờ từ chối bất cứ ai thiếu thốn cầu xin Người trợ giúp. Là môn đệ của Người, chúng ta được kêu gọi sống tốt lành và quảng đại giống như Người. Bạn có biết ơn lòng thương xót và nhân hậu của Thiên Chúa dành cho bạn và bạn có sẵn sàng bày tỏ sự tốt lành và quảng đại như vậy đối với tha nhân không?

Gregory thành Nyssa, một giáo phụ thời sơ khai (330-395 AD), giải thích về đoạn văn này như sau:

“Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi các tôi tớ Người làm những gì vượt sức. Tình yêu và sự tốt lành của Chúa được thể hiện một cách dồi dào phong phú. Nó tuôn đỗ như thác nước xuống trên tất cả mọi người. Thiên Chúa ban phát cho mỗi người tùy theo ước muốn và khả năng của họ để làm tốt công việc. Không một ai tìm kiếm ơn cứu độ lại thiếu thốn về khả năng, được ban cho bởi Đấng đã nói rằng: ‘Bất cứ ai cho con một cốc nước lã vì lẽ con thuộc về Đức Kitô, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu’.”

Hãy cầu xin Chúa gia tăng lòng quảng đại của bạn trong việc làm điều tốt cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa để con có thể tỏa ra niềm vui Tin mừng cho người khác. Xin cho ánh sáng và chân lý của Chúa chiếu soi qua con để người khác có thể tìm thấy cuộc sống mới và sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự hủy hoại của sự dữ.

 

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.