Thần Khí ngự xuống trên người Con yêu dấu của Chúa Cha – SN song ngữ Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm B

0

Sunday (January 10): The Spirit descends upon the Father’s beloved Son

Scripture: Mark 1:7-11  

7 And he [John the Baptist] preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. 8 I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.” 9. In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. 10 And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens opened and the Spirit descending upon him like a dove; 11 and a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”

 

Chúa nhật   10-01           Thần Khí ngự xuống trên người Con yêu dấu của Chúa Cha

Mc 1,7-11

7 Khi ấy Ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

 

Meditation: 

Why did Jesus, the Sinless One, submit himself to John’s baptism? John preached a baptism of repentance for the forgiveness of sins (Luke 3:3) – of which Jesus had no need. However, in this humble submission we see a foreshadowing of the “baptism” of his bloody death upon the cross. Jesus’ baptism is the acceptance and the beginning of his mission as God’s suffering Servant (Isaiah 53). He allowed himself to be numbered among sinners. Jesus submitted himself entirely to his Father’s will. Out of love he consented to this baptism of death for the remission of our sins. Do you know the joy of trust and submission to God?

The Father proclaimed his entire delight in his Son and spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was present as he anointed Jesus for his ministry which began that day as he rose from the waters of the Jordan River. Jesus will be the source of the Spirit for all who come to believe in him. At his baptism the heavens were opened and the waters were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, signifying the beginning of a new creation.

How can we enter into the mystery of Jesus’ humble self-abasement and baptism? Gregory of Nazianzus, a seventh century Church father tells us: 

“Let us be buried with Christ by Baptism to rise with him; let us go down with him to be raised with him; and let us rise with him to be glorified with him.” 

Do you want to see your life transformed by the love and power of Jesus Christ? And do you want to become a more effective instrument of the Gospel of peace, mercy, and righteousness? Examine Jesus’ humility and ask the Holy Spirit to forge this same attitude in your heart. As you do, heaven will open for you as well. The Lord Jesus is ever ready to renew us in his Holy Spirit and to anoint us for mission. We are called to be “light” and “salt” to those around us. The Lord wants his love and truth to shine through us that others may see the goodness and truth of God’s message of salvation. Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you may radiate the joy of the Gospel to those around you.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and inflame my heart with the joy of the Gospel. May I find joy in seeking to please you just as you found joy in seeking to please your Father.”

 

Suy niệm:

Tại sao Đức Giêsu, Đấng vô tội, lại hạ mình để đón nhận phép rửa của Gioan? Gioan rao giảng phép rửa của lòng thống hối để được ơn tha thứ tội lỗi (Lc 3,3). Trong sự hạ mình khiêm tốn này, chúng ta nhìn thấy bóng dáng của “phép rửa” của cái chết đỗ máu của Ngài trên thập giá. Phép rửa của Đức Giêsu là sự thừa nhận và là sự khởi đầu sứ mệnh của Ngài với tư cách là Người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Ngài hòa mình trong số các tội nhân. Đức Giêsu hoàn toàn hạ mình trước thánh ý Chúa Cha. Vì yêu thương, Ngài vui lòng đón nhận phép rửa của cái chết này để đền tội chúng ta. Bạn có biết niềm vui của sự tin cậy và vâng phục Thiên Chúa không?

 

Chúa Cha đã tuyên bố Người hoàn toàn hài lòng về người Con này, và nói rất rõ ràng cho tất cả mọi người đều nghe. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện khi Người xức dầu cho Đức Giêsu về sứ mệnh của Ngài, đã bắt đầu từ ngày đó, khi Ngài trồi lên từ nước sông Giođan. Đức Giêsu sẽ là nguồn mạch của Thánh Thần cho tất cả những ai tin tưởng nơi Ngài. Lúc Ngài chịu phép rửa, các tầng trời đã mở ra và nước được thánh hóa, bởi sự ngự xuống của Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần, dấu chỉ sự khởi đầu của sự tạo thành mới.

 

Làm sao chúng ta có thể bước vào mầu nhiệm hạ mình khiêm tốn và phép rửa của Chúa Giêsu? Gregory thành Nazianzus, một giáo phụ ở thế kỷ thứ 7 nói với chúng ta rằng: 

Chúng ta hãy chết đi với Đức Kitô qua phép rửa để được sống lại với Ngài; chúng ta hãy đi xuống với Ngài để được nâng lên với Ngài; và chúng ta hãy sống lại với Ngài để được vinh quang với Ngài.

Bạn có muốn nhìn thấy sự thay đổi trong cuộc đời mình không? Và bạn có muốn trở nên dụng cụ đắc lực hơn của Tin mừng không? Hãy suy gẫm sự khiêm hạ của Chúa Giêsu và hãy cầu xin Chúa Thánh Thần in đúc thái độ giống hệt này vào lòng của bạn. Khi bạn khiêm hạ, Thiên đàng cũng sẽ mở ra cho bạn. Thiên Chúa luôn sẵn sàng đổi mới chúng ta trong Thánh Thần của Người và thánh hóa chúng ta cho sứ mệnh. Chúng ta được gọi là “ánh sáng” và “muối” cho những người xung quanh. Thiên Chúa muốn tình yêu và chân lý của Người chiếu sáng ngang qua chúng ta, để người khác có thể nhìn thấy sự tốt lành và chân lý của sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa. Hãy cầu xin Chúa đỗ đầy lòng bạn Thánh Thần của Người, để bạn có thể chiếu tỏa niềm vui Tin mừng cho những người xung quanh. 

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa, và đốt cháy tâm hồn con với niềm vui của Tin mừng. Chớ gì con tìm thấy niềm vui trong việc tìm kiếm những gì làm đẹp lòng Chúa, cũng như Chúa đã tìm thấy niềm vui trong việc tìm kiếm những gì làm đẹp lòng Chúa Cha.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon